www.ofertapune.net Punëtor/e Teknik/e | PunaIme

Punëtor/e Teknik/e

Kompania

Komuna e Lipjanit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Lipjan

Data e publikimit

22/08/2020

Data e perfundimit

04-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Bazuar në nenin $ të Ligjit të Punës Nr. 037L-212, UA Nr. 0712017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit për Sektorin Publik, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës neni 5 pika c, Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendit të punës

I. SHFMU “Dy Dëshmorët” në Dobraj e M. PNF në Dobraj e Vogël
Një(1) Punëtorë/e teknik

Kushtet e kërkuara: Shkolla e mesme ose fillore,

Kohëzgjatja e kontratës: Pa afat të caktuar me mundësi vazhdimi pas periudhës provuese.

Koeficienti: 4

Dokumentacioni i kërkuar:

  • Diplomë (Çertifikatë) fotokopje të vërtetuar nga organi përkatës, I
  • Letërnjoftimi — fotokopje,
  • Dëshmi se nuk jeni nën hetime nga Gjykata.

Vërejtje: Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Njoftim:

Informimi i kandidatëve aplikues rreth mbajtjes së testit me shkrim, intervistës me gojë dhe shpallja e rezultateve do të bëhen në Web faqen e Komunës dhe në tabelën e shpalljeve

Aplikacionet merren në Qendrën për Shërbime me Qytetar në Komunë në sportelin nr. 3 dhe
dorëzohen në të njejtën vend, bashkë me dokumentet për konkurim. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik.

⇒ Shpallja e plote.