www.ofertapune.net Praktikë me kohë të pjesshme (part-time) | PunaIme

Praktikë me kohë të pjesshme (part-time)

Kompania

Grupi për Studime Juridike dhe Politike

Lokacioni

Gjakovë , Pejë , Prishtinë , Prizren

Data e publikimit

08-05-2024

Data e perfundimit

24-05-2024

Lloji i orarit

Intern

Kategoritë

Ligj & Legjislacion

THIRRJE PËR APLIKIM

PROGRAM PRAKTIKE PËR TË RINJTË 

NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT (IAP) DHE AGJENCINË PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS (ANJF)

Qëllimi i Programit

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) është duke implementuar një Program Praktike për të Rinjtë me mundësi angazhimi në Institucionit e Avokatit të Popullit në Kosovë dhe Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas. Qëllimi i këtij programi të praktikës është ngritja e mëtutjeshme e kapaciteteve profesionale të të rinjëve (deri në moshën 25 vjeç) në fushën juridike dhe atë të të drejtave të njeriut. Në bashkëpunim të ngushtë me IAP dhe ANJF, ky program u mundëson 7 juristëve të rinjë që të angazhohet në këto dy institucione për një periudhë gjashtë mujore, duke u orfruar kështu mundësi për aftësim të mëtutjeshëm dhe thellim të njohurive mbi mandatin, rolin dhe funksionimin e këtyre dy institucioneve. 

*Përshkak se ky program implementohet në dy institucione të ndryshme (IAP dhe ANJF), kjo Thirrje për Aplikim është e ndarë në dy llote. 

Lot 1 – PROGRAMI I PRAKTIKËS PËR TË RINJË NË INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT

Pozita: Praktikant/e (4 pozita)

Kohëzgjatja: 6 muaj  

Data e fillimit: 1 qershor 2024

Lloji i kontratës: Praktikë me kohë të pjesshme (part-time) 

Kompenzimi: 150 Euro/në muaj (Bruto) (subjekt i vijueshmërisë së rregullt të programit, sipas evidencës së listave të nënshkrimit)

Mbi programin në IAP: 

Institucioni i Avokatit të Popullit fton 4 të rinj/reja të diplomuar/a në Fakultetin Juridik për një periudhë 6 mujore, duke nisur nga 1 qershor 2024. Qëllimi i praktikës është të përfshijë të rinjtë dhe të rejat në punën e IAP-së dhe t’i njoftojë ata me mandatin, fushëveprimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Institucionit, si dhe t’u ofrojë atyre mundësinë e mentorimit nga kolegët e tyre me përvojë në fushën e të drejtave të njeriut. Për më tepër, praktikantët e përzgjedhur do angazhohen edhe  në hulumtim të aspekteve të ndryshme të të drejtave të njeriut, sipas përcaktimit nga IAP, angazhim i cili do rezultojë me një raport final hulumtimi. 

Lokacioni:

Dy (2) nga praktikantët do të caktohen në selinë qendrore të IAP në Prishtinë, ndërsa dy të tjerë do vendosen si vijon: Pejë (1),  Prizren (1)

Kërkesat dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Duhet të jenë qytetarë të Kosovës;
 • I/E diplomuar në Fakultetin Juridik;
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe ose serbe (në të folur e të shkruar);
 • Aftësi të mira kompjuterike, përfshirë përdorimin e Windows (word, excel, email), etc;
 • Vlerësohet njohja e mirë e gjuhës angleze.

Lot 2 – PROGRAMI I PRAKTIKËS PËR TË RINJË NË AGJENCINË PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Pozita: Praktikant/e (3 pozita)

Kohëzgjatja: 6 muaj  

Data e fillimit: 1 qershor 2024

Lloji i kontratës: Praktikë me kohë të pjesshme (part-time) 

Kompenzimi: 150 Euro/në muaj (Bruto) (subjekt i vijueshmërisë së rregullt të programit, sipas evidencës së listave të nënshkrimit)

Mbi programin në ANJF: 

Agjencia për Ndihmë Juridike Falas fton juristët e rinjë të bëhen pjesë e Programit të Praktikës, ku gjithsejt tre (3) praktikantë në vitin e fundit të studimeve apo të sapo-diplomuar në drejtimin juridik do sistemohen në zyrën kryesore dhe ato rajonale të ANJF-së. Qëllimi i praktikës është të përfshijë të rinjtë dhe të rejat në punën e ANJF-së dhe t’i njoftojë ata me mandatin, fushëveprimin, detyrat dhe përgjegjësitë e kësaj Agjencie, si dhe t’u ofrojë atyre mundësinë e mentorimit nga kolegët e tyre me përvojë në fushën e ofrimit të ndihmës juridike falas në Kosovë.  

Lokacioni:

Tre praktikantët e përzgjedhur do vendosen në rajonet si vijon: një (1) në Zyrën Rajonale për Ndihmë Juridike Falas në Prishtinë , një (1) në Zyrën Rajonale për Ndihmë Juridike Falas në Prizren dhe një (1) në Zyrën Rajonale për Ndihmë Juridike Falas në Gjakovë. 

Kërkesat dhe kualifikimet e nevojshme:

 • Duhet të jenë qytetarë të Kosovës;
 • Të jenë në vitin e fundit të studimeve, apo të diplomuar në Fakultetin Juridik;
 • Jo më të vjetër se 25 vjeç; 
 • Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe ose serbe (në të folur e të shkruar). 
 • Aftësi të mira kompjuterike, përfshirë përdorimin e Windows (word, excel, email), etc;
 • Vlerësohet njohja e mirë e gjuhës angleze.

Si të aplikohet?

Një aplikim i kompletuar përfshin dokumentacionin e listuar më poshtë:

Për LOT 1 – Dokumentet e nevojshme:

 • Rezymenë (CV), jo më shumë se 2 faqe;
 • Letër motivuese që tregon interesin në program dhe ndikimin që prisni nga ky program;
 • Diplomën e universitetit 
 • Vërtetimin që nuk është nën hetime.

Për LOT 2 – Dokumentet e nevojshme:

 • Rezymenë (CV), jo më shumë se 2 faqe;
 • Letër motivuese që tregon interesin në program dhe ndikimin që prisni nga ky program;
 • Për kandidatët në vitin e fundit të studimeve të dorëzohet transkripta e notave;
 • Për kandidatët e diplomuar të dorezohet Diploma e universitetit;
 • Vërtetimin që nuk është nën hetime.

Ju lutem vini re se të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në formatin PDF në adresën e mëposhtme: [email protected]  jo më vonë se 17 maj 2024 (Ora 16:00). 

Subjekti i emailit për Lot 1 duhet të jetë “2024 Programi i Praktikës IAP”. Subjekti i emailit për Lot 2 duhet të jetë “2024 Programi i Praktikës ANJF”. Aplikacionet pranohen vetëm në mënyrë elektronike. 

Një kandidatë nuk është i kufizuar vetëm në njërin Lot, prandaj mund të aplikojë në të dyja

Asnjë aplikacion nuk do të pranohet/konsiderohet pas mbylljes së afatit për aplikim dhe në çfardo forme tjetër (p.sh. fizikisht, përmes faksit) ose të dërguara në adresa të tjera dhe në gjuhë tjetër përveç gjuhës shqipe, serbe ose angleze. Thirrjet telefonike nuk pranohen. Vetëm kandidatët që do hyn në listën e ngushtë do të njoftohen. 

Aplikimet inkurajohen nga të gjithë kandidatët e kualifikuar, pavarësisht nga përkatësia etnike, mosha, besimi, aftësia e kufizuar, orientimi seksual dhe identiteti gjinor. Programi do të implementohet nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS).


POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

PROGRAM STRUČNE PRAKSE ZA MLADE 

U INSTITUCIJI OMBUDSMANA (IO) I AGENCIJI ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ (ABPP) 

Cilj programa

Grupa za pravne i političke studije (GLPS) sprovodi Program stručne prakse za mlade koji imaju priliku da se angažuju u Instituciji Ombudsmana na Kosovu i Agenciji za besplatnu pravnu pomoć. Cilj ovog programa stručne prakse je dalje podizanje stručnih kapaciteta mladih (do 25 godina) u oblasti prava i ljudskih prava. U bliskoj saradnji sa IO-om i ABPP-om, ovaj program omogućava angažovanje 7 mladih pravnika u ove dve institucije u periodu od šest meseci, pružajući im na taj način mogućnost daljeg usavršavanja i produbljivanja znanja o mandatu, ulozi i funkcionisanju ove dve institucije.

*S obzirom da se ovaj program sprovodi u dve različite institucije (IO i ABPP), ovaj Poziv za podnošenje prijava je podeljen u dva lota. 

Lot 1 – PROGRAM STRUČNE PRAKSE ZA MLADE U INSTITUCIJI OMBUDSMANA

Pozicija: Pripravnik/ca (4 pozicije)

Trajanje: 6 meseci  

Datum početka: 1. juna 2024. godine

Vrsta ugovora: Praksa na nepuno radno vreme (part-time) 

Nadoknada: 150 evra/mesečno (bruto) (predmet redovnog pohađanja programa, prema evidenciji u listama sa potpisima) 

O programu u IO-u: 

Institucija Ombudsmana poziva 4 mlade diplomirane na Pravnom fakultetu na period od 6 meseci, počev od 1. juna 2024. godine. Cilj stručne prakse je uključivanje mladića i devojaka u rad IO-a i da se oni upoznaju sa mandatom, delokrugom, dužnostima i odgovornostima Institucije, i takođe da im pruži mogućnost mentorstva od strane njihovih kolega sa iskustvom u oblasti ljudskih prava. Štaviše, odabrani pripravnici biće angažovani i u istraživanjima o različitim aspektima ljudskih prava, prema opredeljenju IO-a, angažovanje koje će rezultirati konačnim izveštajem o istraživanju.

Lokacija:

Dva (2) pripravnika biće raspoređeni u glavno sedište IO-a u Prištini, dok ostala dva biće smešteni u: Peći (1), Prizrenu (1). 

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Treba da budu građani Kosova;
 • Diplomirani/e na Pravnom fakultetu;
 • Odlično poznavanje (govornog i pisanog) albanskog ili srpskog jezika; 
 • Dobre računarske veštine, uključujući korišćenje Windows-a (Word, Excel, email), itd.;
 • Ceni se dobro poznavanje engleskog jezika.

Lot 2 – PROGRAM STRUČNE PRAKSE ZA MLADE U AGENCIJI ZA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ 

Pozicija: Pripravnik/ca (3 pozicije)

Trajanje: 6 meseci  

Datum početka: 1. jun 2024. godine

Vrsta ugovora: Praksa na nepuno radno vreme (part-time) 

Nadoknada: 150 evra/mesečno (bruto) (predmet redovnog pohađanja programa, prema evidenciji u listama sa potpisima)

O programu u ABPP-u: 

Agencija za besplatnu pravnu pomoć poziva mlade pravnike da budu deo Programa stručne prakse, gde će ukupno tri (3) pripravnika na poslednjoj godini studija ili upravo diplomirani pravnici, biti raspoređeni u glavnoj i regionalnim kancelarijama ABPP-a. Cilj stručne prakse je uključivanje mladića i devojaka u rad ABPP-a i da se oni upoznaju sa mandatom, delokrugom, dužnostima i odgovornostima ove Agencije, i takođe da im pruži mogućnost mentorstva od strane njihovih kolega sa iskustvom u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći na Kosovu.

Lokacija:

Tri odabrana pripravnika biće smeštena u sledeće regione: jedan (1) u Regionalnoj kancelariji za besplatnu pravnu pomoć u Prištini, jedan (1) u Regionalnoj kancelariji za besplatnu pravnu pomoć u Prizrenu i jedan (1) u Regionalnoj kancelariji za besplatnu pravnu pomoć u Đakovici.

Potrebni uslovi i kvalifikacije:

 • Treba da budu građani Kosova;
 • Da su na poslednjoj godini studija ili diplomirani/e na Pravnom fakultetu;
 • Ne stariji/e od 25 godina; 
 • Odlično poznavanje (govornog i pisanog) albanskog ili srpskog jezika; 
 • Dobre računarske veštine, uključujući korišćenje Windows-a (Word, Excel, email), itd.;
 • Ceni se dobro poznavanje engleskog jezika.

Kako podneti prijavu?

Kompletirana prijava obuhvata dole navedenu dokumentaciju: 

Za LOT 1 – Potrebna dokumentacija:

 • Biografija (CV), ne više od 2 strane;
 • Motivaciono pismo koje pokazuje interes za program i uticaj koji očekujete od ovog programa; 
 • Diploma univerziteta; 
 • Potvrda da nije pod istragom.

Za LOT 2 – Potrebna dokumentacija:

 • Biografija (CV), ne više od 2 strane;
 • Motivaciono pismo koje pokazuje interes za program i uticaj koji očekujete od ovog programa; 
 • Za kandidate na poslednjoj godini studija potrebno je dostaviti prepis ocena;
 • Za diplomirane kandidate potrebno je dostaviti univerzitetsku diplomu;
 • Potvrda da nije pod istragom.

Molimo vas imajte na umu da svu potrebnu dokumentaciju treba dostaviti u PDF formatu na sledeću adresu: [email protected] najkasnije do 17. maja 2024. godine (u 16:00 časova). 

Naslov e-maila za Lot 1 treba da bude „2024 Program stručne prakse IO“. Naslov e-maila za Lot 2 treba da bude „2024 Program stručne prakse ABPP“. Prijave se primaju samo u elektronskom obliku. 

Jedan kandidat nije ograničen samo na jedan Lot, stoga se može prijaviti na oba.

Nijedna prijava neće biti prihvaćena/razmotrena nakon isteka roka za podnošenje prijave i u bilo kom drugom obliku (npr. fizički, putem faksa) ili poslata na druge adrese i na drugom jeziku, osim na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku. Telefonski pozivi se ne prihvataju. Samo kandidati iz užeg spiska će biti kontaktirani.

Podstiče se podnošenje prijave od strane svih kvalifikovanih kandidata, bez obzira na etničku pripadnost, starost, veru, invaliditet, seksualnu orijentaciju i rodni identitet. Program će sprovoditi Grupa za pravne i političke studije (GLPS).