www.ofertapune.net Poziv za podnošenje aplikacija za osnaživanje ženskih inicijativa u odabranim poljoprivrednim lancima | PunaIme

Poziv za podnošenje aplikacija za osnaživanje ženskih inicijativa u odabranim poljoprivrednim lancima

Kompania

Caritas of Switzerland in Kosovo - SRB

Lokacioni

Pejë , Podujevë

Data e publikimit

19-04-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Kategoritë

Poziv za podnošenje aplikacija

Za osnaživanje ženskih inicijativa u odabranim poljoprivrednim lancima vrednosti u Peći i Podujevu

Smernice za podnosioce

Broj programa koji finansira ADC 8191/00-2023

Rok za podnošenje aplikacija

07.05.2024 u 16:00

 1. Pozadina

Program Osnaživanje ruralnih ekonomija u poljoprivredi (EREA) na Kosovu je osmišljen da se bavi razvojnom ulogom poljoprivrede u ekonomiji zemlje. Trenutno doprinoseći 7% bruto domaćem proizvodu (BDP), ovaj sektor zapošljava značajnu četvrtinu radne snage, posebno u ruralnim oblastima gde živi dve trećine stanovništva. Uprkos svom značaju, nivoi poljoprivredne produktivnosti zaostaju za regionalnim i međunarodnim merilima zbog ograničenog usvajanja savremenih inputa i tehnologija, nedovoljne stručnosti u dobrim poljoprivrednim praksama, ograničene integracije tržišta i izazova u pristupu finansijama.

Na osnovu zahteva tržišta i nakon detaljne analize, CaCH je identifikovao tri lanca vrednosti / tržišna sistema kao poljoprivredne podsektore koji imaju dovoljno potencijala za ekonomski, ekološki, rodno i socijalno inkluzivni i inkluzivni rast u korist siromašnih:

 • Nedrvni šumski proizvodi (NVFP) i medicinske i aromatične biljke (MAP),
 • Bobičasto voće (maline, jagode, borovnice, ostalo bobičasto voće) i,
 • Domaće voće i povrće.

Poslednjih godina došlo je do ekspanzije u ovim sektorima, uz povećanje prodaje. Da bi se osigurao inkluzivni rast, program posebno cilja na učešće i dobrobit žena i pripadnika marginalizovanih zajednica, uz naglašavanje održivosti i ekološke regeneracije.

Pridržavajući se pristupa razvoja tržišnog sistema (MSD), EREA program blisko sarađuje sa tri nacionalna udruženja: Mjedra e Kosoves (MEK) za sektor jagodičastog i šumskog voća, Udruženje ORGANIKA za sektor NVFP i MAP, i Udruženje PePeKo za voće i povrće obrada. Dodatni partneri, kao što su Nevladina organizacija Inicijativa za poljoprivredni razvoj Kosova (IADK), Istraživački institut organske poljoprivrede (FiBL), EcoKosVomen (EKV) i Fondacija za razvoj poljoprivrede Kosova (AgroDev), uključujući Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i ruralnog razvoja (MPŠRR), doprinose postizanju ciljeva programa.

U kontekstu kosovskog poljoprivrednog sektora, žene se susreću sa raznim izazovima. Iako igra ključnu ulogu, zastupljenost žena među kvalifikovanim radnicima i na rukovodećim pozicijama u poljoprivredi i dalje je niska. Postojeći izazovi uključuju ograničeno vlasništvo nad imovinom, nedovoljan pristup finansiranju i ograničenu moć donošenja odluka. Ove prepreke ne samo da ometaju žene u pristupu resursima i informacijama, već i doprinose njihovoj nedovoljnoj zastupljenosti kao registrovanih preduzeća, poljoprivrednika i primalaca poljoprivredne pomoći.

 1. Cilj ovog poziva

Identifikovati i podržati Ženske inicijative u odabranim lancima vrednosti koje imaju uspešne rezultate u gore navedenim sektorima, uključujući one koji su zainteresovani da formalizuju i profesionalizuju svoje poslovanje kako bi bili zvanično registrovani kao biznis. Trgovinske i tržišne mogućnosti će biti omogućene da zadovolje potražnju tržišta i ojačaju lance vrednosti. Ženske inicijative mogu ulagati u obuku, marketing, opremu manjeg obima, pravnu pomoć ili proizvodne kapacitete.

 1. Očekivani rezultati
 • Ostvarene sistemske promene u korist žena u odabranim sektorima
 • Više žena je svesno i koristi svoja ekonomska prava, uključujući imovinska prava,
 • Povećan broj organizacija koje vode žene, povećao njihov tržišni udeo i ostvarivanje prihoda,
 • Povećana je stopa zaposlenosti i otvaraju se nova radna mesta za žene i muškarce,
 • Ženske inicijative su formalizovane i registrovane kao biznis,
 • Ženske inicijative povećale su kapacitete za preradu jagodičastog voća, voća i povrća, lekovitog aromatičnog bilja i nedrvnih šumskih proizvoda,
 • Ženske inicijative su ojačale proizvodne linije u gore pomenutim lancima vrednosti.
 1. Lokacija

Intervencije će biti podržane u sledećim opštinama:

 • Peć
 • Podujevo
 1. Vremenski okvir

Trajanje predloženih projektnih aktivnosti može biti između  01.06.2024 dhe 31.05.2025.

 1. Ko može podneti prijavu

Ženske inicijative, koje nisu registrovane kao preduzeća i udruženja koja rade u sledećim sektorima:

 • Prerada povrća i voća,
 • Bobičasto voće (maline, borovnice i jagode, ostalo),
 • Medicinsko, aromatično bilje i nedrvni šumski proizvodi.
 1. Kriterijumi prihvatljivosti
 • Ženske inicijative i udruženja moraju biti rezidentne u jednoj od ciljnih opština projekta i investicije
  moraju biti sprovedene na teritoriji dotičnih opština Peć i Podujevo.
 • Trebaju biti direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom.
 • Trebaju biti poseban tip ženske inicijative:

              o Deo barem jednog specifičnog sektora bobičastog voća, voća i povrća, nedrvnih šumskih proizvoda i medicinskog i aromatičnog bilja.
              o Dokaz o uspostavljenoj infrastrukturi/radnim objektima, opremi, prerađivačkim kapacitetima ili proizvodnim linijama,
             o Uspostavljeni odnosi sa članovima lokalnih, regionalnih ili nacionalnih preduzeća, zadrugama ili individualnim poljoprivrednicima.
             o Iskustvo i znanje u radu u najmanje jednom od gore navedenih sektora.

 • Tražena podrška nije finansirana od strane bilo kojeg drugog donatora/organizacije.
 1. Kriterijumi odabira – Evaluaciona mreža

Napomena: Nezavisna komisija za evaluaciju će proveriti informacije tokom terenskih poseta koje će biti sprovedene tokom procesa odabira, kao sastavni deo evaluacije.

 1. Dokumenti koje dostavljaju podnosioci
 • Biće prihvaćene samo prijave koje koriste EREA šablone projekta (obrasci za prijavu i budžet, Aneks

1 i Aneks 2) dostavljene putem linka. https://drive.google.com/drive/folders/1o4hiwUW6frhYwuwhndQHlOnmeupfgXDm?usp=drive_link

 • Dokument kojim se dokazuje da asocijacija/pravni zastupnik/menadžer inicijative nije pod istragom (krivični dosije iz policije iz opština Peć i Podujevo).
 • Statut i registracioni dokumenti (primenjivi samo za registrovane organizacije),
 • Opciono: poslovni plan
 • Opciono: Lista referentnih projekata
 • Dokumentacija (Fotografije) o postojećoj radnoj infrastrukturi, prerađivačkim kapacitetima ili proizvodnji
 1. Finansijska alokacija i granice po prijavi
 • Svaki grant zatražen od EREA programa u okviru ovog poziva za podnošenje predloga mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

                   minimalni iznos: 10,000.00 EUR;

                   maksimalni iznos: 25,000.00 EUR;

 • Podnosiocu moraju učestvovati sa min. 10% i CACH sa maks. 90% ukupnog iznosa projekta.
 • Troškovi materijala/opreme ne smeju prelaziti 70% ukupnih troškova projekta. Preostalih 30% ili više treba izdvojiti za druge aktivnosti kao što su obuke, marketing, organska sertifikacija, lokalni stručnjaci itd.
 1. Prihvatljivi troškovi za finansiranje:

Sledeća vrsta aktivnosti/troškova relevantna za sektore poljoprivrede spomenute u pozivu za podnošenje predloga može se finansirati u okviru EREA program, ali ne ograničavajući se na:

 • Obuka za kultivaciju, preradu i marketing,
 • Savetodavne usluge za uzgoj, preradu i marketing,
 • Obuke i savetodavne usluge za poslovno planiranje,
 • Mentorstvo/koučing za obradu, marketing, poslovno planiranje,
 • Učešće na sajmovima (lokalnim i nacionalnim),
 • Zdravstveno-higijenske mere u odnosu na lance/sektore vrednosti,
 • Dizajn i pakovanje proizvoda,
 • Oprema za preradu

           (Oprema ne više od 70% budžeta, samo energetski efikasna i inovativna),

 • Inovativna IT komunikaciona oprema za poljoprivredu,
 • Male mašine za sušenje MAP i NWFP (kao gore u okviru 70%),
 • Oprema za preradu MAP, NWFP i jagodičastog voća (kao gore u okviru 70%), (samo energetski efikasna i inovativna),
 • Marketinške aktivnosti,
 • Sertifikovanje ekoloških ili drugih standarda sigurnosti hrane,
 • Javna svest / Vidljivost.
 1. Neprihvatljivi troškovi
 • Izgradnja objekata sa betonskim materijalom i blokovima;
 • Staklenici (za sve namene uključujući uzgoj rasada),
 • Poljoprivredne mašine i vozila (osim navedenog),
 • Đubrivo (osim organskog đubriva)
 • Troškovi nastali pre dodele projekta ili nakon isteka ugovora,
 • Troškovi za osoblje i ostalo osoblje,
 • Uobičajeni operativni troškovi (potrošni materijal, održavanje i slično, ostali tekući troškovi),
 • Administrativni režijski / indirektni troškovi
 1. Etičke klauzule i Kodeks ponašanja

  a.  Nepostojanje sukoba interesa

Na podnosioca prijave ne sme uticati nikakav sukob interesa i ne sme imati ekvivalentan odnos u tom pogledu sa drugim podnosiocima prijave ili uključenim stranama. Svaki pokušaj podnosioca prijave da dobije poverljive informacije, sklopi nezakonite sporazume sa konkurentima ili utiče na komisiju za evaluaciju ili ugovorno telo tokom procesa ispitivanja, pojašnjenja, evaluacije i upoređivanja prijava dovešće do odbijanja njegove prijave i može rezultirati administrativnim penalima.

  b.  Poštovanje ljudskih prava, kao i ekološkog zakonodavstva i osnovnih standarda rada Podnosilac prijave i njegovo osoblje moraju poštovati ljudska prava. Konkretno i u skladu sa važećim zakonom, podnosioci prijava kojima su dodeljeni ugovori moraju se pridržavati zakonodavstva o zaštiti životne sredine, uključujući multilateralne sporazume o zaštiti životne sredine, i osnovnih radnih standarda kako je primenjivo i kako je definisano u relevantnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (kao što su konvencije o slobodi udruživanja i kolektivnog pregovaranja; ukidanju prisilnog i obaveznog rada; rodnoj diskriminaciji u vezi sa radom; ukidanju dečjeg rada).

  c.  Nulta tolerancija na seksualno iskorištavanje i seksualno zlostavljanje:

Caritas Švajcarska primenjuje politiku „nulte tolerancije“ u odnosu na sva nezakonita ponašanja koja utiču na profesionalni kredibilitet podnosioca prijave. Zabranjeno je fizičko zlostavljanje ili kažnjavanje, odnosno pretnje fizičkim zlostavljanjem, seksualnim zlostavljanjem ili eksploatacijom, uznemiravanjem i verbalnim zlostavljanjem, kao i drugi oblici zastrašivanja..

  d.  Borba protiv korupcije i davanja mita

Podnosilac prijave će se pridržavati svih primenjivih zakona i propisa i kodeksa koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije. Caritas Švajcarska zadržava pravo obustaviti ili otkazati finansiranje projekta ako se u bilo kojoj fazi procesa dodele ili tokom izvršenja ugovora otkriju koruptivne prakse bilo koje vrste i ako naručilac ne preduzme sve odgovarajuće mere da popravi situaciju. Za potrebe ove odredbe, ‘koruptivna dela’ su ponuda mita, poklona, napojnice ili provizije bilo kojoj osobi kao podsticaj ili nagrada za izvršenje ili uzdržavanje od bilo koje radnje u vezi s dodelom ugovora ili izvršenjem ugovora već zaključenog sa ugovornim organom.

  e.  Neuobičajeni komercijalni troškovi

Prijave će biti odbijene ili ugovori raskinuti ako se ispostavi da je dodela ili izvršenje ugovora dovelo do neuobičajenih komercijalnih troškova. Takvi neuobičajeni komercijalni troškovi su provizije koje nisu navedene u glavnom ugovoru ili ne proizlaze iz pravilno zaključenog ugovora koji se odnosi na glavni ugovor, provizije koje nisu plaćene u zamenu za bilo kakvu stvarnu i legitimnu uslugu, provizije doznačene u porezni raj, provizije plaćene primaocu plaćanja koji nije jasno identifikovan ili provizije plaćene kompaniji koja izgleda kao lažna kompanija. Korisnici za koje se utvrdi da su platili neobične komercijalne troškove za projekte koje finansira Caritas Švicarske dužni su, zavisno od ozbiljnosti uočenih činjenica, raskinuti ugovore.

  f.  Kršenje obaveza, nepravilnosti ili prevara

Caritas Švajcarska zadržava pravo obustaviti ili poništiti postupak, ako se pokaže da je postupak dodele bio predmet bitnog kršenja obaveza, nepravilnosti ili prevare. Ako se nakon dodele ugovora otkriju bitne povrede obaveza, nepravilnosti ili prevare, ugovorni organ se može uzdržati od zaključivanja ugovora.

 1. Proces prijave

Korak 1: Detaljno se upoznajte sa dokumentacijom za prijavu:

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa link i portala za zapošljavanj:

https://drive.google.com/drive/folders/1o4hiwUW6frhYwuwhndQHlOnmeupfgXDm?usp=drive_link

Ili će biti dostavljeni putem maila ukoliko isti budu zatraženi (email adresu možete pronaći ispod)

Korak 2:Informativna sesija, online putem Zoom-a

Peć: Sesija će biti održana un zgradi opstine u Peć 29.04.2024 u 10:00 časova

Podujevo: Sesija će biti održana “Twins Cafe” 30.04.2024  u 10:00 časova

Korak 3: Predajte aplikaciju na vreme

Prijave – na albanskom ili srpskom jeziku – dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Državna kancelarija Caritasa Švajcarske na Kosovu

Fazli Balaj 59

10000 Priština

Kosovo

 1. Krajnji rok za prijavu

Prijava se mora podneti u zatvorenoj koverti Kancelarije Caritasa Švajcarske na Kosovu, mora da stigne u kancelariju najkasnije do 07.05.20224 u 16:00 časova). Aplikacije koje pristignu nakon priloženog datuma se neće uzimati u obzir.

 1. Dodatne informacije:

Za pitanja o obrascu za prijavu i dodatne informacije, možete kontaktirati kancelariju Caritasa Švajcarske na Kosovu putem e-maila ili telefona od 01.05.2024 – 07.05.2024 (od 09:00 do 16:00), od ponedeljka do petka):

Caritas Switzerland na Kosovo: [email protected]; +383 46 988 000

Staviti u CC sledećeg odgovornog EREA programskog koordinatora:

[email protected] i [email protected]

Troškovi konkursa: Caritas Švajcarske na Kosovu neće pokriti troškove konkursa i zadržava pravo da prihvati ili odbije ponuđače, ili da poništi ili odloži ceo proces konkursa pre potpisivanja bilo kakvog sporazuma.

Aneks 1: Obrazac prijave

Aneks 2: Obrazac budžeta