www.ofertapune.net Përfaqësues/e në komisionin e vlerësimit (2) | PunaIme

Përfaqësues/e në komisionin e vlerësimit (2)

Kompania

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

16/07/2020

Data e perfundimit

29-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Shpallje për aplikim

Bazuar në Vendimin nr. 48912020 të datës 17.06.2020, të lëshuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për thirrjen publike për projekt-propozimet të pranuara nga organizatat
jo qeveritare (OJQ), ftojmë organizatat jo qeveritare, shoqërinë civile, të aplikojnë për të marr pjesë në komisionin e vlerësimit, në cilësinë:

  • Një përfaqësues nga OJQ-të
  • Një përfaqësues nga shoqëria civile në cilësinë e ekspertit

Përfaqësuesit e lartcekur, do të jenë anëtarë të Komisionit vlerësues për vlerësimin e
projekt-propozimeve për Edukim përmes Edukimit jo-formal së të rinjëve, të pranuara nga
organizatat jo qeveritare (OJQ) sipas thirrjes publike të datës 29 Qershor 2020.

Afati për aplikim është deri me datë, 21.07.2020. CV-të duhet të dërgohen në e-mail
adresën si vijon: [email protected] dhe të shkruhet në subjekt pozitën për anëtar të
komisionit për të cilin aplikoni.

Shpallja e plote e punes.