www.ofertapune.net Notice of Funding Opportunity | PunaIme

Notice of Funding Opportunity

Kompania

DT Global

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

09-03-2024

Data e perfundimit

30-09-2024

Kategoritë

English

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity

Notice of Funding Opportunity

The USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity (“Activity”) invites eligible non-profit, for-profit, and non-governmental organizations to submit Expressions of Interest to receive funding for the implementation of innovative approaches that contribute to attracting investment and increasing access to diversified finance in Kosovo.

Through this call for applications, eligible organizations are able to apply for funding starting at €30,000 up to €230,000 (or the equivalent of $250,000).

The USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity is a five-year project which aims to strengthen the private sector’s capacity to deliver sustainable economic growth through two mutually re-enforcing objectives: attracting investment and increasing access and utilization of diversified finance.

The Activity is funded by the United States Agency for International Development (USAID) and is implemented by DT Global as prime contractor, along with Kosovo-based Recura Financials and US-based Connexus Corporation, as subcontractors.

Applications are open from March 8, 2024, to September 30, 2024, until 15:00 (CET).

Early applications are strongly encouraged.

Access application package and additional information here below:

Annex A: USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity Certifications, Assurances and Other Statements of Offerors

Annex B – Expression of Interest

Annex C_Full Grant Application Budget Format

Annex C_Full Grant Application

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity

Albanian

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity

Njoftim për Mundësi të Financimit

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity në Kosovë fton organizatat jofitimprurëse, fitimprurëse dhe joqeveritare t’i dorëzojnë Shprehjet e Interesit për të aplikuar për fonde për zbatimin e qasjeve inovative të cilat kontribuojnë në tërheqjen e investimeve dhe rritjen e qasjes në financim në Kosovë.

Përmes kësaj thirrjeje për aplikime, organizatat e përshtatshme mund të aplikojnë për fonde duke filluar nga €30,000 deri në €230,000 (ose deri në ekuivalentin $250,000).

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity është projekt pesëvjeçar i cili synon forcimin e kapacitetit të sektorit privat për të gjeneruar rritje ekonomike të qëndrueshme përmes dy objektivave: tërheqjes së investimeve dhe rritjes në qasje në financim.

Aktiviteti financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe realizohet nga DT Global, si kontraktor kryesor, së bashku me Recura Financials dhe Connexus Corporation, si nënkontraktorë.

Aplikimet janë të hapura nga data 8 mars 2024 deri më 30 shtator 2024, deri në orën 15:00 (CET).

Inkurajohet fuqishëm aplikimi i hershëm.

Hyni në pakon e aplikimit dhe informatat shtesë mëposhtë:

Shtojca A – Vertetimet, Garancite dhe Deklaratat e Tjera te Ofertuesve

Shtojca B_Shprehje e Interesit

Shtojca C_Formulari i Aplikimit te Plote per Grante

Shtojca C_Formulari i Buxhetit per Aplikimin e Plote per Grante

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity

Serbian

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity

Obaveštenje o Mogućnosti Finansiranja

USAID Investment Promotion and Access to Finance Activity (“Aktivnost”) poziva kvalifikovane neprofitne, profitne i nevladine organizacije da podnesu Izjave o Zainteresovanosti kako bi dobili sredstva za implementaciju inovativnih pristupa koji doprinose privlačenju investicija i povećanje pristupa diversifikovanim finansijama na Kosovu.

Kroz ovaj poziv za podnošenje prijava, kvalifikovane organizacije mogu da se prijave za finansiranje od 30.000 evra do 230.000 evra (ili ekvivalentno 250.000 dolara).

USAID Investment Promotion and Access to Finance Activity je petogodišnji projekat koji ima za cilj jačanje kapaciteta privatnog sektora za postizanje održivog ekonomskog rasta kroz dva cilja koja se međusobno podstiču: privlačenje investicija i povećanje pristupa i korišćenja diversifikovanih finansija.

Program USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ga organizacija DT Global, kao glavni izvođač, zajedno sa organizacijama Recura Financials i Connexus Corporation kao kooperantima.

Konkurs je otvoren od 08. mart 2024 do 30. septembra 2024. u 15:00 časova po srednjeevropskom vremenu.

Podstiče se rana prijava.

Ovde možete pristupiti paketu prijave i dodatnim informacijama: 

Dodatak A – Potvrde, garancije i druge izjave ponuđača

Dodatak B – Izrazavanje interesovanja

Dodatak C_Format budzeta za punu grant aplikaciju

Dodatak C_Puna grant aplikacija

USAID Kosovo Investment Promotion and Access to Finance Activity