www.ofertapune.net Njoftim specifik për prokurim (NSP) - Shërbime konsulence (konsulent individual) | PunaIme

Njoftim specifik për prokurim (NSP) – Shërbime konsulence (konsulent individual)

Kompania

Ekipi për Zhvillimin e Programit Kompakt me MCC-në, Zyra e Kryeministrit

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

22-02-2023

Data e perfundimit

31-05-2023

Kategoritë

 1. Qeveria e Republikës së Kosovës (“Qeveria” ose “QK”) dhe Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit (“MCC”), një agjenci qeveritare e Shteteve të Bashkuara, ka nënshkruar një grant që synon uljen e varfërisë përmes rritjes ekonomike në Kosovë, me 15 Korrik 2022 në shumën prej 202,000,000 dollarë amerikanë (“Kompakti”) dhe një kontribut korrespondues nga Qeveria prej afërsisht 34,670,600 dollarë amerikanë.
 2. Në varësi të termave dhe kushteve të Kompaktit, marrëveshjeve të lidhura me to, dhe disponueshmërisë së fondeve, Qeveria synon të përdorë një pjesë të fondeve të siguruara nëpërmjet Kompaktit për të financuar shërbimet e prokurimit profesional nga një individ (“Konsulentit Specialist te Prokurimit”) për të ndihmuar Qeverinë në zbatimin e programit të Kompaktit në një mënyrë transparente dhe të shëndoshë fiskale, të gjitha në përputhje me termat dhe kushtet e përcaktuara në një Marrëveshje për Konsulentët e Specialistëve të Prokurimit (“Marrëveshja e Konsulentit të Specialistit të Prokurimit”), një formë e së cilës i bashkëlidhet kësaj kërkese për Aplikimet (“RFA”) në Paragrafin VI.
 3. MCC kërkon që të gjithë përfituesit e financimit të MCC-së, duke përfshirë subjektin e MCA-së dhe çdo aplikante, Ofertues, Furnizues, kontraktues, nënkontraktorë, konsulentë dhe nën-konsulentë sipas çdo kontrate të financuar nga MCC-ja, të respektojnë standardet më të larta të etikës gjatë prokurimit dhe ekzekutimit te kontratave të tilla. Politika e MCC-së për parandalimin, zbulimin dhe luftimit  te mashtrimit dhe korrupsionit në operacionet e MCC-së (“Politika e AFC-së e MCC-së”) është e zbatueshme për të gjitha prokurimet dhe kontratat që përfshijnë financimin e MCC-së dhe mund të gjendet në faqen e internetit të MCC-së në: https://www.mcc.gov /resources/doc/policy-fraud-and-corruption
 4. MCA-Kosovë tani therret per aplikacione nga Konsulentët Individualë të kualifikuar (jo firmat) për të ofruar shërbimet e konsulencës si Konsulent Specialist i Prokurimit për të mbështetur zbatimin,  për të mbështetur operacionet e prokurimit për MCA-Kosovë.

             Më shumë detaje jepen në Termat e Referencës së Kërkesës për Aplikim (RFA).

 1. Vendndodhja: Vendndodhja e caktimit te detyrës është zyrat e MCA-Kosovës në Prishtinë. Konsulentit do t’i sigurohet një tavolinë zyre në objektin e MCA-Kosovë.
 2. Data e parashikuar e fillimit: Mars/Prill 2023
 3. Konsulentët Individualë do të zgjidhen sipas metodës së Përzgjedhjes së Konsulentëve Individualë (ICS) në përputhje me procedurat e përcaktuara në Udhëzimet e Prokurimit të Programit MCC, të cilat ofrohen në faqen e internetit të MCC (www.mcc.gov/ppg). Procesi i përzgjedhjes, siç përshkruhet, do të përfshijë një rishikim dhe verifikim të kualifikimeve dhe performancës së kaluar, duke përfshirë një kontroll referencë, përpara dhënies së kontratës.
 4. Tarifat do të jenë norma konkurruese të tregut të përcaktuara nga një analizë e arsyeshmërisë së çmimeve.
 5. Konsulentët e interesuar për të marrë RFA dhe për të dorëzuar Aplikacionin duhet të regjistrojnë interesin e tyre duke përdorur këtë formular: https://forms.office.com/e/MEDcm7agMZ Kjo do të sigurojë që Konsulentët të marrin përditësime në lidhje me RFA.

Ju lutemi, kontaktoni Martyn Brown ([email protected]) me një kopje në [email protected] nëse keni ndonjë pyetje.

 1. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është ora 05:00 CET (GMT+1), më 1 Mars 2023.

1.      Informacionet kontaktuese:


 1. The Government of the Republic of Kosovo (the “Government” or “GoK”) and the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), a United States government agency, signed a grant aimed at poverty reduction through economic growth in Kosovo on July 15, 2022 in the amount of US $202,000,000 (the “Compact”) and a corresponding contribution from the Government of approximately US $34,670,600.
 2. Subject to the terms and conditions of the Compact, related agreements, and the availability of funds, the Government intends to use a portion of the funds provided through the Compact to fund professional procurement services from an individual (“Procurement Specialist Consultant”) to assist the Government with implementing the Compact program in a transparent and fiscally sound manner, all in accordance with the terms and conditions set forth in a Procurement Specialist Consultant Agreement (“Procurement Specialist Consultant Agreement”) a form of which is attached to this Request for Applications (“RFA”) in Section VI.
 3. MCC requires that all beneficiaries of MCC Funding, including the MCA Entity and any applicants, Bidders, Suppliers, contractors, Subcontractors, consultants, and sub-consultants under any MCC-funded contracts, observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such contracts. MCC’s Policy on Preventing, Detecting and Remediating Fraud and Corruption in MCC Operations (“MCC’s AFC Policy”) is applicable to all procurements and contracts involving MCC Funding and can be found on the MCC website at: https://www.mcc.gov/resources/doc/policy-fraud-and-corruption.
 4. The MCA-Kosovo now invites Applications from eligible Individual Consultants (not firms) to provide the consultant services as Procurement Specialist Consultant to support the implementation to support procurement operations for the MCA-Kosovo.

More details are provided in the Terms of Reference of the Request for Application (RFA).

 1. Location: The location of the assignment is the MCA-Kosovo offices in Pristina. The Consultant shall be provided an office desk at the MCA-Kosovo facility.
 2. Anticipated Start Date: March/April 2023
 3. Individual Consultants will be selected under the Individual Consultants Selection (ICS) method in accordance with the procedures set out in the MCC Program Procurement Guidelines which are provided on the MCC website (mcc.gov/ppg). The selection process, as described, will include a review and verification of qualifications and past performance, including a reference check, prior to the contract award.
 4. The Fees shall be competitive market rates as determined by a price reasonableness
 5. Consultants interested in receiving the RFA and submitting Application should register their interest using this form: https://forms.office.com/e/MEDcm7agMZ This will ensure that the Consultants receive updates regarding the

Please contact Martyn Brown ([email protected]) with copy to  [email protected] if you have any questions.

 1. The deadline for submission of Applications is 05:00 pm CET (GMT+1), on March 1, 2023.

11.  Contact Information:

 

Apliko këtu