www.ofertapune.net Një përfaqësues nga OJQ-të, Një përfaqesues nga shoqëria civile në cilësinë e ekspertit | PunaIme

Një përfaqësues nga OJQ-të, Një përfaqesues nga shoqëria civile në cilësinë e ekspertit

Kompania

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

23/07/2020

Data e perfundimit

30-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta / Ministry of Culture, Youth and Sports

22.07.2020, Prishtinë

Shpallje për aplikim

Bazuar në Vendimin nr. 609/2020 të datës 09.07.2020, të lëshuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për thirrjen publike për projekt-propozimet të pranuara nga organizatat jo qeveritare (OJQ), ftojmë organizatat jo qeveritare/shoqërinë civile, të aplikojnë për të marr pjesë në komisionin e vlerësimit, në cilësinë:

– Një përfaqësues nga OJQ-të

– Një përfaqësues nga shoqëria civile në cilësinë e ekspertit

Përfaqësuesit e lartcekur, do të jenë anëtarë të Komisionit vlerësues për vlerësimin e projekt-propozimeve për avancimin e pjesëmarrjes së të rinjëve, të pranuara nga organizatat jo qeveritare (OJQ) sipas thirrjes publike të datës 10 Korrik 2020.

Afati për aplikim është deri me datë, 30.07.2020. CV-të duhet të dërgohen në e-mail adresën si vijon: [email protected] dhe të shkruhet në subjekt pozitën për anëtar të komisionit për të cilin aplikoni.

Etiketat: