www.ofertapune.net Mundësi për punë praktike - Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale (Alb/Srb) | PunaIme

Mundësi për punë praktike – Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale (Alb/Srb)

Kompania

Dexis

Data e publikimit

24-02-2023

Data e perfundimit

01-01-2024

Lloji i orarit

Intern

Kategoritë

Ligj & Legjislacion

NJOFTIM

Mundësi për punë praktike në Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale

Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale ofron mundësi për punë praktike me pagesë për:

 1. Tetë (8) praktikantë në Prishtinë
 2. Një (1) praktikant në Gjilan
 3. Një (1) praktikant në Pejë
 4. Një (1) praktikant në Prizren
 5. Një (1) praktikant në Mitrovicë
 6. Një (1) praktikant në Ferizaj

Praktikantët duhet të jenë studentë ose të sapo-diplomuar në nivelin e studimit Bacholer në universitetet publike ose kolegjet  private të akredituara në Republikën e Kosovës dhe mund të aplikojnë vetem kandidatët e drejtimit juridik. Puna praktike do të mbahet në Programin e USAID-it Drejtësia Komerciale dhe në institucione të ndërlidhura me drejtësinë komeciale, partnerë të projektit, me kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh deri në një vit me angazhim 50% ose 100% (varësisht prej kualifikimeve dhe institucionit ku do të vendosen).

Rreth Programit Drejtësia Komerciale

Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale është projekt shtatë vjeçar, dhe ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së drejtësisë komerciale, duke u përqendruar në reformat që do të zvogëlojnë mundësitë për korrupsion, do të rregullojnë rrjedhën e duhur të lëndëve dhe do të përmirësojnë kapacitetin e gjykatave mbi të drejtën dhe procedurën komerciale. Programi gjithashtu do të punojë me institucione relevante në  ndërtimin e  profesionalizmit të sistemit të përmbarimit privat; pastaj, rritjes  së kërkesës për të shfrytëzuar zgjidhjet alternative të mosmarrëveshjeve, dhe sigurimit që ligjet në fushën e të drejtës komerciale janë të harmonizuara dhe në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.  Programi do të punojë për të përmirësuar komunikimin dhe bashkëpunimin midis sektorit privat, qeverisë dhe palëve të interesuara të shoqërisë civile në drejtësinë komerciale dhe do të angazhojë të rinjë si praktikantë për të ngritur njohuritë dhe përvojën e tyre në këtë fushë.

Kandidatët duhet të kenë:

 • Shkathtësi në shkrim dhe hulumtim ligjor
 • Aftësi për të punuar te pavarur dhe në ekip
 • Aftësi të mira komunikimi
 • Njohuri të avancuar të gjuhës angleze në shkrim dhe lexim
 • Preferohen studentët me notë më të lartë mesatare
 • Të rregjistruar në vitin e fundit në nivelin e studimeve Bacholer, ose të sapodiplomuarit në nivelin e studimeve-Bacholer.

Dokumentet e kërkuara:

Studentët e interesuar duhet të dorëzojnë:

 • CV në gjuhë angleze
 • Letër motivimi për interesimin ne fushën e të drejtës komerciale në gjuhën angleze
 • Certifikatën e notave
 • Vërtetimin nga fakulteti që është student ose kopjen e diplomës

Dexis është një punëdhënës me mundësi të barabarta dhe inkurajohen kandidatët e të gjitha prejardhjeve dhe përvojave të aplikojnë, duke perfshirë kandidatët nga pakicat etnike, personat me aftësi të kufizuara, komuniteti LGBTI etj.

Dokumentet e kërkuara dërgohen në adresën [email protected] Data e fundit e aplikimit është 3 mars 2023 ora 16:00. Shënoni “Intern-qyteti (për të cilin jeni të interesuar)” në titullin e e-mail-it.  Vetëm kandidatët në listën e ngushtë do te kontaktohen. Asnjë telefonatë nuk pranohet, dhe çfarëdo përpjekje për të kontaktuar programin Drejtësia Komerciale apo USAID-in do të rezultojë me diskualifikim të menjëhershëm.


 

OBAVEŠTENJE

Prilika za praktični rad u Programu USAID-a Privredno pravo

Program USAID-a Privredno pravo nudi priliku za plaćeni praktični rad za:

 1. Osam (8) pripravnika u Prištini
 2. Jednog (1) pripravnika u Gnjilanu
 3. Jednog (1) pripravnika u Peći
 4. Jednog (1) pripravnika u Prizrenu
 5. Jednog (1) pripravnika u Mitrovici
 6. Jednog (1) pripravnika u Uroševcu

Pripravnici treba da budu studenti ili tek diplomirani na studijskom nivou Bacholer na javnim univerzitetima ili privatnim koledžima akreditovanim u Republici Kosovo, a mogu se prijaviti jedino kandidati pravnog smera. Praktični rad će se održavati u Programu USAID-a Privredno pravo i u institucijama povezanim sa privrednim pravom, partnerima projekta, u trajanju od šest (6) meseci do godinu dana uz angažman od 50% ili 100% (u zavisnosti od kvalifikacija i institucije u kojoj će biti raspoređeni).

O Programu Privredno pravo

Program USAID-a Privredno pravo je sedmogodišnji program i ima za cilj da poboljša kvalitet privrednog prava kroz fokusiranje na reforme koje će smanjiti mogućnosti za korupciju, urediti odgovarajući tok predmeta i poboljšati kapacitet sudova o privrednom pravu i postupku. Program će takođe raditi sa relevantnim institucijama na izgradnji profesionalizma sistema privatnog izvršavanja; zatim, povećanja zahteva za korišćenje alternativnih rešenja za sporove, i obezbediće da su zakoni u oblasti privrednog prava usklađeni i u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije i najboljim međunarodnim praksama. Program će raditi na poboljšanju komunikacije i saradnje između privatnog sektora, vlade i zainteresovanih strana civilnog društva u privredno pravo i angažovaće mlade kao pripravnike radi povećanja njihovih znanja i iskustava u ovoj oblasti.

Kandidati moraju da poseduju:

 • Veštine u pravnom pisanju i istraživanju
 • Sposobnost za samostalan i timski rad
 • Dobre komunikacijske veštine
 • Napredno znanje engleskog jezika u pisanju i čitanju
 • Prednost će imati studenti sa višim prosečnim ocenama
 • Upisani na poslednjoj godini na studijskom nivou Bacholer, ili tek diplomirani na studijskom nivou-Bacholer.

Potrebna dokumenta:

Zainteresovani studenti treba da dostave:

 • CV na engleskom jeziku
 • Motivaciono pismo za zainteresovanost u oblasti privrednog prava na engleskom jeziku
 • Uverenje o ocenama
 • Potvrdu iz fakulteta da je student ili kopiju diplome

Dexis je poslodavac koji pruža ravnopravne mogućnosti, a ohrabruju se kandidati svih porekla i iskustava da se prijave, uključujući kandidate iz etničkih manjina, osobe sa invaliditetom, LGBTI zajednica itd.

Tražena dokumenta potrebno je poslati na adresi [email protected] Poslednji datum za podnošenje prijava je 3. mart 2023. godine u 16:00 sati. U naslovu e-maila napišite “Intern-grad (za koji ste zainteresovani)”.  Biće kontaktirani samo kandidati na užem spisku. Nikakvi telefonski pozivi ne dolazi u obzir, a svaki pokušaj da se kontaktira program Privredno pravo ili USAID, rezultovaće trenutnom diskvalifikacijom.