www.ofertapune.net Moter edukatore (7), Edukatore (13), Mësimdhënës/e (67) | PunaIme

Moter edukatore (7), Edukatore (13), Mësimdhënës/e (67)

Kompania

Komuna e Prishtinës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

03/07/2020

Data e perfundimit

17-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 031L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 9012010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 031L-068, Nenit 4 dhe 5, të Udhëzimit Administrativ Nr.07:2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

DREJTORIA E ARSIMIT

Nr | Niveli | Pozita | Vendim i lirë/Zëvendësim | Numri i pozitave
1 | IP | Motër edukatore | Zëvendësim | 4
2 | IP | Motër edukatore | Vendi lirë | 3
3 | IP | Edukatore | Zëvendësim | 4
4 | IP | Edukatore | Vend i lirë | 9
5 | ShFMU | Mësimdhënës/e për mësim klasor | Zëvendësim | 35
6 | ShFMU | Mësimdhënës/e për mësim klasor | Vendi lirë | 32

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar (merret në komunë – Qendra për Shërbime me Qytetarë).
 • Rezymeja personale (CV).
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime.
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e rregullojnë fushën e arsimit para universitar (Ligji Nr. 02YL-52, Ligji Nr. 03L-068 dhe Ligji Nr. 04)L-138) dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës të MASHT-it (UA Nr. 1072018) si dhe procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.

Kriteret e kualifikimit për motër edukatore (0-3):

 • Fakulteti i edukimit — programi në fëmijërinë e hershme 0-3;
 • Shkolla e mesme e mjekësisë — drejtimi infermiere edukatore;
 • Shkolla e mesme e mjekësisë — drejtimi pediatri;
 • Shkolla e mesme e mjekësisë — drejtimi — mami;
 • Shkolla e mesme e mjekësisë së përgjithshme;

Kriteret e kualifikimit për edukatore (3-6):

 • Fakulteti i edukimit — programi para fillor;
 • Shkolla e Lartë Pedagogjike — drejtimi për edukatore;
 • Fakulteti Filozofik — dega e pedagogjisë së përgjithshme;
 • Fakulteti i Shkencave Sociale — programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve;

Kriteret e kualifikimit për edukatore parashkollor:

 • Fakulteti i edukimit — programi para fillor;
 • Shkolla e Lartë Pedagogjike — drejtimi për edukatore;
 • Fakulteti Filozofik — dega e pedagogjisë së përgjithshme;
 • Fakulteti i Shkencave Sociale — programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve;

Kriteret e kualifikimit për mësimdhënësle për mësim klasor:

 • Fakulteti i Edukimit — programi fillor
 • Fakulteti i mësuesisë

Të gjithë kandidatët e kualifikuar për nivelin master arsimor 300 ECTS nga njësitë e tjera akademike, para datës 10.07.2015, i plotësojnë kriteret për t’u përfshirë në procedurat e rekrutimit.

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre ligjeve dhe UA nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t’i nënshtrohen testimit me shkrim. Testi me shkrim në maksimum tërheqë 100 pikë apo deri në 50% të vlerësimit përfundimtar.

Kandidatët që arrijnë së paku 50% të pikëve nga testi me shkrim, i nënshtrohet intervistimit me gojë. Në intervistën me gojë, kandidatët mund të vlerësohen në maksimum deri 100 pikë apo 50% e vlerësimit përfundimtar.

Vlerësimi në intervistimin me gojë, bazohet në këto kritere:

 • Njohuritë e Përgjithshme 25 pikë,
 • Aftësitë e përgjithshme dhe Personalitetit 35 pikë dhe
 • Njohuritë profesionale 40 pikë (Ku përfshihen përvoja e punës dhe kualifikimi profesional gjatë studimeve).

Pikët nga testi me shkrim dhe intervista me gojë, mblidhen në shumën e përgjithshme dhe kandidatët me më shumë pikë do të përzgjidhen në pozitat e lartcekura.

Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për test dhe intervistë, si dhe orari i intervistave publikohet në vveb faqen e Komunës së Prishtinës (konkurset) dhe përmes e-mallit (sipas të dhënave në aplikacionin e kandidatit)

Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, nuk do të jetë domosdoshmërisht më datë 01.09.2020, por në varësi të lirimit real te vendit të punës në IEAA (datës së pensionimit apo pushimit të lehonisë etj.)

Me këtë konkurs zhvillohen procedurat e rekrutimit për vitin shkollor shtator, 2020 — gusht, 2021 (komplet viti shkollor).

Në rast të ndonjë nevoje eventuale për mësimdhënësve në IEAA, do të bëhen angazhime sipas renditjes së listave të publikuara me rastin e shpalljes së rezultateve.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më 03.07.2020 deri më datën 17.07.2020.

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet përmes protokollit, përkatësisht përmes Qendrës për Shërbime me Qytetarë, në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës.

Nëse aplikohet për dy pozita (vend i lirë dhe zëvendësim), kandidatët duhet të dorëzojnë dy aplikacione të veçanta.