www.ofertapune.net Mjeshtër Muratorë, Suvatues, Punëtor Ndihmës (Zagreb) | PunaIme

Mjeshtër Muratorë, Suvatues, Punëtor Ndihmës (Zagreb)

Kompania

Tim Constructa d.o.o.

Lokacioni

Jashtë Vendit

Data e publikimit

27-05-2024

Data e perfundimit

18-06-2024

Lloji i orarit

Full Time

KONKURS

Puna jonë është punimi i ndërtesave nga bazamenti deri në çati – prodhimi i kallepeve, montimi i armaturës, betonimi, muratura, fasadat, çatitë.

Kompania Tim Constructa d.o.o. shpall konkurs pune për:

 • Mjeshtër muratorë
 • Suvatues
 • Punëtor ndihmës

Detyrat dhe kriteret për mjeshtër muratorë dhe suvatues:

 • Dinë të instalojnë kallep për kolona, ​​gardhe, themele dhe të vendosin armaturë.
 • Dinë të vendosin stiropor ose lesh në fasadë
 • Vendosni ngjitësin dhe vendosni shtresën përfundimtare
 • Përparësi nëse dinë të pikturojnë mure ose të instalojnë mure të thata

Cmimi i një ore për master është 7,5 euro.

Punëtorët ndihmës do të përgatisnin llaçin, do të ndihmonin në punimin e kallepit, vendosjen e armaturës, ngarkimin e mallit, pastrimin e betonit, pastrimin e kallepit etj.

Cmimi i një ore për master është 7,5 euro.

Detaje tjera:

 • Punon 10 orë në ditë, 8 orë të shtunave.
 • Paketa mujore e orarit të punës: rreth 220 orë.
 • Paguhet çdo orë.
 • Akomodimi paguhet nga kompania, si dhe transporti për në punë.
 • Aplikimi dhe leja e punës trajtohet nga kompania, punëtorët nuk duhet të penalizohen sepse ne kërkojmë leje pune për ta dhe policia që i jep kontrollon.
 • Regjistrimi, ekzaminimi mjekësor, sigurimet pensionale dhe shëndetësore fillojnë që nga dita e parë e punës.
 • Nuk ka punë të paligjshme, ka vetëm punë të regjistruar.
 • Për ekzaminim mjekësor, punëtorët nuk duhet të kenë probleme me tensionin dhe sheqerin.

Nëse keni kolegë të tjerë të interesuar, do të punësonim një grup prej 3 zejtarësh dhe një asistent.
Jemi kompani familjare, kushtet janë ashtu siç kemi thënë, kërkojmë njerëz të ndershëm dhe punëtorë për një kohë të gjatë, jo për një kohë të shkurtër.
Për qëllime të lejes së punës na duhet një kopje e pasaportës dhe një vërtetim pa vepra penale të lëshuar nga gjykata ose policia me vulë APOSTILLE.

Për të gjitha informatat telefononi në 00385/91 522 5449, WhatsApp ose Viber ose aplikoni përmes butonit ‘Apliko Këtu’


We are hiring:

1. Master builders, plasterers, who know how to install formwork for columns, fences, foundations and install reinforcement.
On the facade, if they know how to put styrofoam or wool, smooth and put the final layer and know how to paint walls or install plasterboard, that is great.
Hourly rate for masters 7,5 euros.

2. Auxiliary workers who would prepare the mortar, help with the production of formwork, install the reinforcement, load the goods, clean the concrete, clean the formwork, etc.
For an auxiliary worker, the hourly rate is 7,5 euros.

 • Working time: 10 hours a day, Saturday 8 hours.
 • Monthly pool of working hours: about 220 hours.
 • Every hour is paid.
 • Accommodation is paid by the company, as well as transportation to work.
 • The application and work permit are handled by the company, workers must not be penalized because we ask for a work permit for them and the police who issue them are checking.
  Registration, medical examination, pension and health insurance start from the first day of work.
 • There is no illegal work, without registration.
 • For the medical examination, workers must not have problems with blood pressure and sugar.

If you have other interested colleagues, we would hire a group of 3 craftsmen and one assistant.
We are a family company, the conditions are as we stated, we are looking for honest and hardworking people for a long period, not for a short time.
For the purposes of the work permit, we need a copy of the passport and a certificate of no criminal record issued by the court or the police with an APOSTILE stamp.

Apply through the button “Apliko Këtu”

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?