www.ofertapune.net Mjek/e | PunaIme

Mjek/e

Kompania

Komuna e Dragashit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Dragash

Data e publikimit

17/07/2020

Data e perfundimit

31-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Në bazë të nenit: 7, 8, 10 paragrafi 1, nënparagrafi 2.1, dhe 2.2 nenit: 15paragrafi:1,2 dhe 3 të Ligjit të Punës nr: 03/L-212, nenit 5 të Kontratës Kolektive Sektoriale të Shëndetësisë, dhe U.A. nr7/2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publikdhe duke u bazuar dhe në kërkesen e Drejtorit të Qendres Kryesore të Mjekësisë Familjare në Dragash nr. 02.111/01-10113 ,Shërbimi i Personelit shpallë këtë ;

KONKURS

Titulli i punës: Doktor i Mjekësisë ( H-Doctor-non specialist H-27)
Njësia: QKMF-Dragash,QMF dhe në AMF
Niveli i pages: GRIST H-mjek-GP
Kontrata: dymbdhjet muaj me mundësi vazhdimi
Orari i punes : 
Me orar të plotë (40 orë në javë).
I raporton: Drejtorit të QKMF-së

Kualifikimet

 • Fakulteti i Mjekësisë /Drejtimi i përgjithëshem
 • Licenca nga Ministria e Shendetesise .
 • Vertetimi qe nuk eshte nën hetime nga Gjykata
 • Vertetimi nga Policia që nuk ka te kaluar kriminale.

Dokumentet dhe shkathtësit e kërkuara.

 • Licenca e punës
 • Certifikatë e lindjes
 • kopje të dokumentit identifikues
 • Njohja e punes me kompjuter
 • Njohja e gjuheve zyrtare
 • Të posedoj aftësi dhe shkathtësi profesionale për të punuar në shoqëri multietnike

Detyrat dhe pergjejgësitë

 • Përciellë zhvillimet në mjekësi përmes qasjes për aftësim të vazhduar
 • Evidenton dhe paraqet rastet e smundjeve infektive sipas rregullave të
 • Bënë vizitën,kujdesin dhe shërimin e pacientit .
 • Kryen vizita sipas nevojës edhe jashtë institucionit për pacienetët e semur kronik,
 • Referon pacientet në sherim të kujdesit sekundar ose terciar
 • Bëne diagnostifikimin dhe përcakton terapin,
 • Mbanë kujdestarinë sipas orarit të caktuar në QKMF dhe sipas nevojave dhe në .
 • Kryen edhe punë të tjera sipas urdhrave të Drejtorit të QKMF-së.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit .

Formularet për aplikim mund të merrën në Zyren e personelit të KK Dragashit-zyrja nr.9.dhe të kompletuara dorzohen në zyren e prnimit K.Dragash.

Aplikacionet e dërguara pasë dates së fundit si dhe ato të pa kompletuara nuk do të shqyrtohën.

Shpallja e plote e punes.