www.ofertapune.net Mjek/e Familjar/e | PunaIme

Mjek/e Familjar/e

Kompania

QKMF Fushë Kosovë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Fushë Kosovë

Data e publikimit

11/06/2020

Data e perfundimit

21-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Bazuar në nenin 8. të Ligjit të Punës nr. 03L-21 2, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
Fushë Kosovë,shpall:

KONKURS
Për themelimin e mardhënies së punës me afat të përhershëm

Titulli i vendit të punës: 1 (një) Mjek Familjar
Koeficienti: Gr St. H-659/1
Orari i plotë i punës
Vendi i punës: QKMF ,, Dr. Fatmir Krasniqi” Fushë Kosovë,
Mbikqyrës: Drejtori i QKMF-ës.

Detyrat dhe përgjegjesite

Sipas përshkrimit të detyrave të punës në Qarkoren Informative Nr.0272017 (M.SH. dt.24707)2017.

  • Ofron shërbime me standard të lartë bazuar në mjekësinë e bazuar në dëshmi
  • Ofron shërbime gjithëpërfshirëse për individinypacientin
  • Harton dhe zhvillon planin e trajtimit të sëmundjeve
  • Përcakton diagnozë diferenciale dhe diagnozën e punës në përputhje me simptomatologjinë
  • Ofron kujdes për rastet urgjente dhe i referon ato me kohë dhe në mënyrë adekuate
  • Referon pacientin për trajtim spitalor,etj.

Kushtet dhe kriteret:

  • Mjek familjarë, Liçenca e punës, dëshmia për dokumentin identifikues, Certifikatën mbi gjendjen shëndetësore dhe Certifikatën se nuk është zhvilluar procedurë penale dhe nuk është i/e dënuar.

INFORMATË E PËRGJITHËSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT

Afati për aplikim është 15 pesëmbëdhjetë ditë nga dita e shpalljes publike të Konkursit në mjetet e informimit publik.

Aplikacionet merren në Shërbimin Administrativ-Arkivë të QKMF Fushë Kosovë.

Dokumentet e kompletuara dorëzohen në Shërbimin Administativ-Arkivë të QKMF Fushë Kosovë.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen,ndërsa aplikacionet e mangëta
refuzohen.

Apliko këtu