www.ofertapune.net Mësues/e (7), Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane | PunaIme

Mësues/e (7), Mësimdhënës/e për gjuhë gjermane

Kompania

Komuna e Vushtrrisë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Vushtrri

Data e publikimit

16/09/2020

Data e perfundimit

30-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 64 , paragrafi 1 të Ligjit për Zyrtar Publik Nr. 067L-114, nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr,037L-212, nenit 5. Pikac, të Ligjit nr. 037L — 068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Udhëzimit Administrativ, Nr.0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.1072018 për Normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm. Drejtoria Komunale e Arsimit në Vushtrri, shpall këtë :

KONKURS
Për këto vendet të punës:

7- Mësues/e klase, me kohë të caktuar me mundësi vazhdimi
2 —Mësimdhënës/e për Gjuhë gjermane, me kohë të pacaktuar

Kriteret e kualifikimit për Mësues/e klase.

  • Fakulteti i Edukimit- programi fillor.
  • Fakulteti i Mësuesisë.

Kriteret e kualifikimit për mësimdhënës/e për Gjuhë gjermane

  • Fakulteti i Filologjisë-dega e Gjuhës dhe letërsisë gjermane.

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurrim :

  • Formulari i aplikimit i cili merret në zyrën e arkivit Komunal
  • Diploma (Certifikata e diplomimit jo më e vjetër se gjashtë muaj) e fakultetit e fotokopjuar dhe e vërtetuar nga noteri
  • Fotokopja e letërnjoftimit
  • Vërtetimi nga gjykata se nuk është nën hetime
  • Të diplomuarit jashtë vendit diplomat e tyre duhet ti nënshtrohen procesit të nostrifikimit nga MASHT-i.

Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë prej ditës së shpalljes
në shtyp, prej datës 16.09.2020 deri me 30.09.2020. Dokumentet e pakompletuara nuk
shqyrtohen. Në intervistë me shkrim kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen me kohë.

⇒ Shpallja e plote.