www.ofertapune.net Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane | PunaIme

Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane

Kompania

Gjimnazi Cambridge

Telefoni

049/554-500

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

20/05/2020

Data e perfundimit

10-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

K O N K U R S

IPA GJIMNAZI CAMBRIDGE – PEJË, i licencuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë me numër licence 4452/02-1, bazuar në Ligjin Nr.04/L-032 për Arsimin Parauniversitar dhe Statutin e Shkollës, shpallë konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës, si vijon:

 • Mësimdhënës për lëndën e Gjuhës Gjermane…………….(1)

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

 • Fakulteti përkatës
 • Trajnime dhe certifikime sipas standardeve
 • Njohuri adekuate kompjuterike
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi
 • Shkallë të lartë të vetëiniciativës
 • Aftësi për të punuar nën presion

MËNYRA E APLIKIMIT

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentet përmes e-mailit ose kopjet fizike në shkollë, si vijon:

 • CV-në
 • Diplomën universitare
 • Trajnime dhe certifikime
 • Dokument identifikimi
 • Dokumente tjera përcjellëse

SHËNIM:
Aplikimet kanë filluar dhe konkursi mbetet i hapur deri me datë 10.06.2020

[email protected]
www.gjimnazicambridge.com
+383 44 138 366 | +383 49 554 500
Rr. “ Muharrem Mitrovica”, pn, 30000 Pejë