www.ofertapune.net Mësimdhënës/e për Program Fillor | PunaIme

Mësimdhënës/e për Program Fillor

Kompania

Komuna e Rahovecit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Rahovec

Data e publikimit

04/11/2020

Data e perfundimit

18-11-2020

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit të Punës Nr. 037L-212, neni 8, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Nr.04)L-032,të datës 29.08.2011, nenit 34 dhe 35, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.031L-068, neni $ paragrafi c, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it. Udhëzimit Administrativ te MASHT-it Nr.1072018, Për Normativ për Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec shpall:

Konkurs

Për plotësimin e vendit të lirë të punës me kuadër profesional të arsimit, për vitin shkollor 20202021.

SHFMU” Skender Kastrati “ në Radostë.
Një mësimdhënës/e për Program Fillor, me kohë të caktuar (derisa të kthehet punëtorja nga pushimi i lehonisë).

Kushtet për konkurim:

Për vendin e punës kërkohet kualifikim përkatës profesional sipas U.A.1072018, Udhëzimi Administrativ për Normativ mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm), ndërsa kualifikimet tjera që nuk janë në përputhje me këtë udhëzim administrativ nuk do të merren në konsideratë.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen duke ia bashkangjitur dokumentet përkatëse , në zyrat e DKA-së.

Dokumentet e nevojshme:
– Kopjen e diplomës së fakultetit të kryer, të noterizuar,
– Kopjet e çertifikatave të trajnimeve me bazë në shkollë.
– Kopjen e ekstraktit të lindjes.
– Kopjen e letërnjoftimit.
– Dëshminë se nuk jeni nën hetime.

Informata me rëndësi:
– Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes.
– Dokumentet pranohen deri më datë,18.11.2020, deri në ora 15.00.
– Intervistimi me shkrim i kandidatëve bëhet më datën 20.11.2020, në objektin e SHMLP”Selajdin Mullaabazi-Mici” në Rahovec, duke filluar nga ora 10.00.
– Intervistimi me gojë i kandidatëve do të realizohet me datë, 23.11.2020, në DKA duke filluar nga ora 10.00.