www.ofertapune.net Mësimdhënës/e për lëndë të bujqësisë | PunaIme

Mësimdhënës/e për lëndë të bujqësisë

Kompania

Komuna e Podujevës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Podujevë

Data e publikimit

10/09/2020

Data e perfundimit

25-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Bazuar në nenet 7 dhe 8 të Ligjit të Punës nr. 037L-212 të Republikës së Kosovës, Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar të Republikës së Kosovës nr. 04)L-032, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr. 037L-068, Udhëzimin Administrativ (MASHT) nr. 0572015, Normativ për mësimdhënësit e arsimit profesional, U.A. (MASHT) nr. 1772009, Procedura e zgjedhjes së personelit arsimor në shkollë, si dhe Vendimin OlNr. 12-7272019, Ministria e Punës dhe mirëqenies Sociale, Trupi Ekzekutiv i Inspektoratit të Punës, Drejtoria e Arsimit shpall:

KONKURS
Për mësimdhënës në Komunën e Podujevës për vitin shkollor 2020722021

Një (1) mësimdhënës/e për lëndë të bujqesise
SHMLT “Isa Boletini” 1 Podujevë , 18 I lirë Deri 31/08/2021

Kriteret e kualifikimit

Inxhinier i diplomuar i bujqësisë.

KUSHTET:

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit (i cili merret dhe dorëzohet në qendrën për shërbime të qytetarëve, në
  objektin e komunës, rr. “Nuhi Gashi” Podujevë):
 • Certifikata e lindjes:
 • Dokumentin personal — letërnjoftimi ose pasaporta (kopje):
 • Dëshmi mbi kualifikimin (kopja e vërtetuar):
 • Certifikatat e trajnimeve të akredituara nga MASHT:
 • Dëshmi mbi përvojën e punës (nëse keni):
 • Dëshmi se nuk është nën hetime dhe nuk ka qenë iJe dënuar për krim, dhunë ose vepra të
  padenja që përfshijnë fëmijët,
 • Certifikatën e mjekut (vetëm kandidatët të cilët pranohen në marrëdhënie pune, pra pas
  publikimit të rezultateve).

Sqarim shtesë:

 • Informatat e dhëna në aplikacion konsiderohen të vlefshme vetëm nëse dëshmohen me
  dokumente
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet t’i kenë të nostrifikuara dokumentet në MASHT,
 • Dokumentet nuk kthehen.

Afati i konkursit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e
informimit publik, në tabelën e shpalljeve në objektin e komunës dhe në ueb-faqen e
Komunës së Podujevës http:ikk.rks-gov.net’podujeve (1070972020 – 2410912020).

⇒ Shpallja e plote.