www.ofertapune.net Mësimdhënës/e, Mësues/e | PunaIme

Mësimdhënës/e, Mësues/e

Kompania

Komuna e Ferizajt

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Ferizaj

Data e publikimit

09/11/2020

Data e perfundimit

20-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Mbështetur në Ligjin e Punës nr 037L-212 neni 8, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 041L-032 neni 35 paragrafi 1,4 dhe 5, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës neni 5 pika c, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it nr.1072018 Normativi për Kuadrin e Arsimit të përgjithshëm, Drejtoria e Arsimit shpall:

KONKURS

Në SHFMU “Visar Dodani” në Varosh:
Një mësimdhënës/e për Edukatë fizike

Në SHFMU “ Gjon Serreçi” në Ferizaj:
Një Mësues/e klase në zëvendësim

Kushtet: Për vendet e punës për mësimdhënës kërkohet përgatitja përkatëse profesionale sipas Udhëzimeve Administrative të lartshënuara të MASHT-it, Normativi për kuadër në arsimin e përgjithshëm.

Të drejtë aplikimi kanë kandidatët me përgatitje profesionale përkatëse.

Aplikacionet merren dhe dorëzohen në zyrën për shërbimin e qytetarëve, për Drejtorinë e Arsimit.

Për aplikim kandidatët duhet të kompletojnë dokumentacionin në vijim:

  • Diplomën e fakultetit, kopje e vërtetuar,
  • Certifikatën e lindjes,
  • Letërnjoftimi kopje,
  • Dëshminë që nuk jeni nën hetime ose në procedurë hetimore.

Kohëzgjatja e kontratës së punës fillon nga data e fillimit të punës dhe vazhdon deri më 31.08.2021, ndërsa për vendin në zëvendësim, deri në kthimin e mësimdhënëses nga pushimi pa pagesë.

Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk merren në shqyrtim nga komisioni.

Dokumentet nuk kthehen.

Afati i konkursit është 15 ditë nga data e publikimit, në tabelën e shpalljeve, në web faqen e Komunës dhe në njërën nga mjetet e shkruara të informimit, duke filluar prej datës 06.11.2020, deri më 20.11.2020.

⇒ Shpallja e plotë.