www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (8) | PunaIme

Mësimdhënës/e (8)

Kompania

Komuna e Drenasit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Drenas

Data e publikimit

14/07/2020

Data e perfundimit

27-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në vështrim të nenit 8 të Ligjit nr.037L-212 të Punës, Udhëzimit administrativ nr. 0772017 për
rregullimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik, Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 1072018 të dt. 1310772018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Drejtori i Drejtoratit për Arsim, bie këtë:

RISHPALLJE E KONKURSIT

1. SHFMU ,, Jusuf Gërvalla ” në Negroc.

  • Një mësimdhënës për arsim fillor, deri sa te këthehet mësimdhënësja prej pushimit të lehonisë.

2. SHFMU ,,Rasim Kiçina ” në Drenas.

  • Një mësimdhënës për arsim fillor, deri sa te këthehet mësimdhënësja prej pushimit të lehonisë.

3. SHFMU ,, 24 Korriku ” në Fushticë e Poshtme.

  • Një mësimdhënës për arsim fillor, deri sa te këthehet mësimdhënësja prej pushimit të lehonisë.

4. SHFMU ,, Hasan Prishtina ” në Llapushnik.

  • Një mësimdhënës për arsim fillor, deri sa të këthehet mësimdhënësja prej pushimit të lehonisë.

5. SHFMU ,, Gani Elshani ” në Kroikovë.

  • Një mësimdhënës i Gjuhës Angleze me 18 orë, deri sa te këthehet mësimdhënësja prej pushimit të lehonisë.

6. SHFMU ,, Rilindja ” në Dobrashevc.

  • Një mësimdhënëse mbështetëse, deri sa të këthehet mësimdhënësja prej pushimit të lehonisë.

7. SHFMU ,, Regjep Gjeli ” në Likoshan.

  • Një mësimdhënës me 10 orë (8 orë Fizikë dhe 2 orë Kimi), me kohë të pacaktuar.

8. SHFMU,, Luigj Gurakuqi” — Sankoc

  • Një mësimdhënës për Matematikë, deri sa të kthehet punëtorja prej pushimit të lehonisë

KUSHTET E PUNËSIMIT:

Për të gjitha vendet e punës kërkohet përgatitje adekuate profesionale (me fakultete përkatëse), sipas U.A.101 2018.

P.S: Në mungesë të kandidatëve më kualifikim përkatës sipas U.A.10 , 2018, do të shqyrtohen aplikacionet më kualifikim më të përafërt.

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM:

1. Aplikacioni i punësimit.
2. Kopje e dokumentit të identifikimit ( letërnjoftim, patentë shofer ose pasaportë)
3. Diploma e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri publik.
4. Çertifikata e diplomimit- jo më e vjetër së gjashtë muaj, e vërtetuar ne Komunë ose te Noteri
publik.
5. Çertifikatë origjinale që nuk është nën hetime, ose e noterizuar, jo më e vjetër së gjashtë muaj.
6. Vërtetim i përvojës së punës vetëm në arsim.
7. Çërtifikatë mjekësore për gjendjen shëndetësore lidhur më çështjen e punësimit, për
kandidatët që pranohen në punë.
8. Kopje të Çertifikatave të trajnimeve përkatëse ( nëse keni)

REKRUTIMI:

Intervistat me shkrim, me gojë dhe përzgjedhjen e kandidatëve do ta bëjë Komisioni i përzgjedhur nga DKA.

VËREJTJE:

Aplikacioni për konkurim merret në zyrat e DKA-së,të plotësohet rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe me shkronja të mëdha të shtypit, Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet në Arkivin Komunal, ndërsa dokumentet e pakompletuara, ato që arrijnë pas afatit të konkurrimit dhe dukumentet shtesë jashtë dorëzimit në arkiv nuk pranohën.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.

Shpallja e plote e punes.