www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (8) | PunaIme

Mësimdhënës/e (8)

Kompania

Komuna e Vitisë

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Viti

Data e publikimit

25/09/2020

Data e perfundimit

30-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit t# Punës Nr.03/L-212, dhe n& bazë te nenit 35 paragrafi 1 dhe 5 te Ligjit mbi arsimin Parauniverzitar të Republikës së Kosovës Nr.04/L-032 Udhëzimit admistrativ të MASHT “it nr.17/2009 dhe udhëzimit administrativ Nr.07/201 7, për rreguilimin e Procedurave te Konkursit Publik në sektorin Publik,si dhe udhëzimin administrativ te MASHT-it per normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të pergjithshëm. Drejtoria e Arsimit të Komunës së Vitisë shpall:

KONKURS PUBLIK

SHFMU ,,Kenan Halimi’’në Gjylekar
Një (1) arsimtar për lëndën Matematikë 10 orë +10 orë në SHFMU,,Safet Rexhepi” në Zhiti, deri ne kthimin e puntorit në vendin e punës,

SHEMU “Nazmi Pajaziti’ në Radivojcë
Një (1) arsimtar për lëndën Fizikë 18 orë mësimore,

SHFEMU,,Safet Rexhepi’ në Zhiti
Një (1) arsimtar për lëndën Biologji 10 orë mësimore,deri në kthimin e puntorit në vendin e punës

SHEMU Bafti Haxhiu’’ në Viti
Një (1) mësues klasor zv. deri në kthimin e puntorës nga pushimi mjekësor,

SHFEMLU “Hysen Terpeza’’ në Terpezë
Një (1) mësues klasor,deri në kthimin e puntorit në vendin e punës,

SHML “Jonuz Zejnullahu’’ në Viti
Një (1) mësimdhënës zv. deri në kthimin e puntorës nga pushimi i Iehonisë, për lëndën Gjuhë Gjermane në SHML “Jonuz Zejnullahu’’ në Viti 14 orë mësimore + 6 ore në SHFMU,, Kenan Halimi’’ në Gjylekar,

SHML Kongresi i Manastirit’ në Pozhoran
Një (1) profesor të lëndës Filozofi për 8 orë mësimore + 2 orë mësim zgjedhor,

SHM.Gjimnazi Kuvendi i Lezhës’’ në Viti
Një (1) profesor për lëndën zgjedhore Sociopatologji, zv.deri në kthimin e puntorës nga pushimit i lehonisë.

Dokumentacioni i nevojshëm për konkurim:

  • Formulari i aplikimiti cili merret ne zyrën e DKA-së
  • Diploma (certifikatën e diplomimit jo më e vjetër se 6 muaj) e fakultetit e vërtetuar te noteri.
  • Fotokopjen e leternjoftimit
  • Vërtetimin e përvojës së punes
  • Vërtetimin nga giykata se nuk është nën hetime
  • Të diplomuarit jashtë vendit, diplomat e tyre ti nënshtrohen procesit të nostifikimit nga MASHT-i.

Kandidatët të cilët konkurojnë në pozitat mësimdhënës,duhet të kene përgaditjen përkatëse profestonale, fakultetin (diplomën), Në mungesë të kandidatëve me përgaditje përkatëse profesionale do te mirren ne shqyrtim kandidatët me përgaditje përkatëse-profesionale më të ulët.

Kandidatët e interesuar për aplikim, aplikacionet i marrin dhe i dorëzojnë në Drejtorin Komunale te arsimit në Viti. Konkursi mbetet i hapur 7 ditë nga dita e shpalljes së konkursit ne mjetet e informimit publik.

⇒ Shpallja e plote.