www.ofertapune.net Mësimdhënës/e | PunaIme

Mësimdhënës/e

Kompania

Komuna e Dragashit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Dragash

Data e publikimit

14/10/2020

Data e perfundimit

27-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Ne bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04L-032, nenit 8 të
Ligjit mbi Punën në Republikën e Kosovës, nr.031L-212, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në
Komunat e Republikës së Kosovës nr.03L-068, Udhëzimit Adm ‘rativ (MASHT) nr.1072018 të datës 20.07.2018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimi Udhëzimit Administrativ nr.0522015- normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Udhëzimit Administrativ Nr.0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, vendimin e MASHT nr.232001B, vendimin e MASHT nr.231701B të datës, 04 Gusht 2015, kërkesën nga MASHT ref.2-2955 të datës 01 Korrik 2016. Drejtoria Komunale për Arsim në Dragash, shpall:

KONKURS- plotesues

Për plotësimin e vendeve të lira të punës për arsimin parafillor, fillor të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të Komunës së Dragashit për vitin shkollor 202072021,

SHFMU ” Ilmi Bantjari” Blac

Nje mësimdhënës/e për matematikë ( deri sa punëtorja të kthehet nga pushimi i

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit (merret në DKA ku dorëzohen aplikacionet me dokumentet tjera
  përkatëse.)
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit asaportës)
 • Diploma duhet të jetë e vërtetuar nga origjinali, në të kundërtën nuk merret si valide
  (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri
  vjetra se gjashtë muaj:
 • Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet jashtë Republikës së Kosovës , duhet të
  sjellin diplomën e nostrifikuar:
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime:
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).
 • Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit.
 • Vërejtje: Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.

 Shpallja e plote.