www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (29), Punëtor Teknike (4) | PunaIme

Mësimdhënës/e (29), Punëtor Teknike (4)

Kompania

Komuna e Prizrenit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

28/09/2020

Data e perfundimit

13-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 35 te ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, nenit 5 të Ligjit per Arsimin në Komunat e Repubikës te Kosovës, neni 8 i Ligjit të Punës nr. 03/L-212, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 10/2018 (MAShT) – Normativi mbi kuadrin profesonal të arsimit të pergjithshem, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 05/2015 (MAShT) Normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Udhëzimi administrativ nr 07/2017 (MPMS rregullimi i procedurave në sektorin publik, Drejtoria Komunale për Arsim shpall:

KONKURS
Për këto vende të lira të punës:

Edukator/e

Me kohë të pa caktuar

 • Një(1) edukator/e në ShFMU “Nazim Buduri”, Hoce e Qytetit

Mësues/e klasor

Kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Gjergj Kastrioti-Skenderbeu”, Mazrek
 • Një mësimdhënës në ShAFMU “Mit’hat Frasheri”, Krajk
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Besim Ndrecaj™, Malësi e Re
 • Një mësimdhënëse në ShFMU “Motrat Qiriazi”, në Prizren

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Abdyl Frashëri”, Prizren, deri 31.03.2021
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Abdyl Frashëri”, Prizren, deri 30.04.2021
 • Një mësimdhënës në ShF MU “Fatmir Berisha”, Prizren, deri 09.05.2021
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Fadil Hisari”, Prizren, deri 31.08.2021
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Pjetër Budi”, Lugishtë, me afat (lehoni)
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Hysni Temaj”, Kushnin, deri 31.08.2020
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Naim Frashëri”, Viashnje, me afat (lehoni)
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Heronjtë e Lumës”, Vërmicë, deri më 30.06.2021

Gjuhë angleze

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në SaML “Gjon Buzuku”, Gjonaj, deri 06.01 2021
 • Një mësimdhënës për 10 orë, në ShML ~ Remzi Ademaj”, Gjonaj deri 31.08.2020
 • Një mësimdhënës në ShFMU “ Dëshmorët e Vërrinit” në Kushtrim, deri më 13.06.2021
 • Një mësimdhënës në ShFMU ” Bajram Curri” në Romajë, deri më 30.09.2021.

Gjuhë gjermane

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës për 8 orë në ShFMU “Shtjefën Gjecovi”, Zym, 6 orë në “Hysni Temaj”, Kushin, dhe 4 orë në “Vëllezërit Frashëri”, Planej
 • Një mësimdhënës për 8 orë në ShFMU “Heronjtë e Lumës”, Vërmicë, 6 orë n& “Nazim Kokollari’, Prizren dhe 4 orë në “Xhevat Berisha”, Prizren

Matematikë

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Fadil Hisari”, Prizren, me afat (lehoni)
 • Një mësimdhënes në ShFMU “Zenun Cocaj”, Prizren, deri 31.08.2021

Histori

Me kohë të caktuar

 • Një mëismdhënës për histori në ShFMU “Emin Duraku’”, Prizren, deri 30.06.2020

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës për histori me edukatë qytetare në ShFMU “Lekë Dukagjini”, Prizren

Kimi-Fizikë

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës për fizikë në ShAFMU “Emin Duraku”, Prizren
 • Një mësimdhënës për kimi-fizikë në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren

Psikologji

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës për lëndën e psikologjisë në ShML “Remzi Ademaj”, Gjonaj deri 31.08.2021

Edukatë fizike, sporti dhe shëndeti

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Heronjtë e Lumës”, Vërmicë, deri 30.06.2020

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Ibrahim Fehmiu”, Prizren

Saksafon

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës për saksafon në SaMLM “Lorene Antoni”, Prizren

Punëtor teknik

Me kohë të pa caktuar

 • Një punëtor teknik në ShFMU “Mushnikova”, Mushnikovë
 • Një punëtor teknik në ShFMU “Mit’hat Frashëri”, Krajk
 • Një punëtor teknik në ShFMU “ Pjetër Budi”, Lugishtë të Hasit
 • Një punëtor teknik në ShFMU “22 Dëshmorët”, Qëndresë

Kushtet:

 • Kualifikimet për mësimdhënës sipas UA 10/2018
 • Kualifikimet për mësimdhënës në shkolla profesionale sipas UA 05/2015
 • Kualifikimet për punëtor teknik: shkolla e mesme(e preferuar)

Dokumentet e kërkuara:

 • Kopjen e vërtetuar të diplomës – Nostifikimin, nëse shkollimi është kryer jashtë Kosovës.
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Certifikatën e lindjes
 • Dëshmitë mbi përvojën e punës
 • Trajnimet profesionale të akredituara
 • Vërtetimin nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka genë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë,

Aplikacionet merren në DKA dhe dor&zohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e kërkuar në DKA.

Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, deri më datë 13.10.2020.

Për cdo fazë të këtij konkursi(me referencën e lartëshënuar) kandidatët potencialë do të informhen nëpërmjet ëeb faqes së Komunës së Prizreni dhe në tabelën e shpalljes në DKA.

⇒ Shpallja e plote.