www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (24), Punëtor/e Teknik/e (4) | PunaIme

Mësimdhënës/e (24), Punëtor/e Teknik/e (4)

Kompania

Komuna e Prizrenit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

07/08/2020

Data e perfundimit

20-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 041L-032, (nenit 35), Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës nr. 037L-068 (neni 5), Ligjit të Punës nr. 037L-212 (neni 8), Udhëzimit Administrativ të MASh nr. 177200 – procedurat e zgjedhjes së personalit arsimor në shkollë, Udhëzimit Administrativ të MASh nr. 1072018 – normativi për kuadrin profesional në arsimin e përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ të MASh nr. 0572015 – normativit për mësimdhënësit në arsimin profesional dhe Udhëzimit Administrativ të MPMS nr. 772017 – rregullimi i procedurave në sektorin publik, Drejtori Komunal për Arsimi shpall:

KONKURS
(për vende të lira të punës)

Mësimi klasor

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Hysni Temaj“ në Kushnin
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,, Pjetër Budi” nëLugishtë
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Dëshmorët e Kabashit“ në Korishë
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Zef Lush Marku“ në Velezhë
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Ardhmëria“ në Landovicë
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Ekrem Rexha“ në Lubizhdë

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Haziz Tola“ në Prizren, deri më 01.03.2021 (pushimi i lehonisë).
 • Një mësimdhënës në SHFMU , Heronjtë e Lumës“ në Vërmicë, deri më 20.01.2021 (pushimi i lehonisë).
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,Gjergj Kastrioti-Skenderbeu”, në Mazrek, deri më 28.02.2021 (pushimi i lehonisë).
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Bajram Curri“ në Romajë, deri më 31.12.2020 (pushimi i lehonisë)
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Ardhmëria“ në Landovicë, deri më 01.11.2020 (pushimi i lehonisë)

Gjuhë shqipe

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Haziz Tolaj“ në Prizren, deri më 01.03.2021 (pushim i lehonisë)

Gjuhë angleze

Me kohë të pacaktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU Ardhmëria” në Landovicë (16 orë mësimore në javë).

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Besim Ndrecaj“ në Malësi të Re, deri më 01.03.2021 (pushim i lehonisë).

Gjuhë gjermane

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Lekë Dukagjini“ 12 orë mësimore në javë dhe plotësim të normës në ShFMU “Lidhja e Prizrenit“ në Prizren dhe SHFMU “Ardhmëria” në Landovicë
 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Shtjefën Gjecovi” në Zym për 8 orë mësimore në javë me plotësim të normës në SHFMU “Hysni Temaj” në Kushnin, dhe SHFMU “Vëllezërit Frashëri” në Planejë,
 • Një mësimdhënës në SHFMU “Naim Frashëri” në Vlashnje për 7 orë mësimore në javë, me plotësim të orëve në SHFMU “Dësshmorët e Hasit” në Kabash, SHFMU “Brigada 125” në Medvecë, SHFMU “Luigj Gurakuqi” në Nashec:
 • Një mësimdhënës në SHFMU “Bajram Curri” në Romajë me 8 orë mësimore në javë dhe plotësim të normës në SHFMU “Pjetër Mazreku” në Mazrek, SHFMU “Krushë e Vogël” në Krushë të Vogël (gjithësejt 17 orë në javë):

Matematikë me TIK

Me kohë të pa caktaur

 • Një mësimdhënës për Lëndën Matematikë-TIK, 12 orë mësimore në javë në SHFMU “Pjetër Budi” në Lugishtë” dhe plotësim të normës në SHFMU “Lekë Dukagjini” në Prizren:
 • Një mësimdhënës për Lëndën Matematikë-TIK, me 16 orë mësimore në javë, në SHFMU , Shtjefën Gjeçovi“ në Zym,

Gjeografi

Me kohë të pa caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Mic Sokoli“ në Lybeqevë 7 orë mësimore në javë dhe në SHFMU ,,Nefit Jusufi“ në Skorobisht me 7 orë orë mësimore në javë (gjithësejt 14 orë mesimore në javë):

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU ,,Abdyl Frashëri” në Prizren deri më datën 31.08.2021:

Edukatë Fizike, Sportet dhe Shëndeti

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës në SHFMU “Nefit Jusufi” në Skorobisht me 8 orë mësimore në javë dhe plotësim të normës në SHFMU “Sinan Thaqi” në Zojz dhe SHFMU “Vëllezërit Frashëri” në Planejë (githsejt 20 orë mësimore në javë).

Violinë

Me kohë të caktuar

 • Një mësimdhënës për Lëndën e Violinës, deri më 10.03.2021 në Shkollën e Mesme te Lartë të Muzikës “Lorenc Antoni” në Prizren (punëtori kthehet nga pushimi)

Punëtor teknik

Me kohë të pa caktuar

 • Dy punëtorë teknik në SHML “Luciano Motroni” në Prizren.
 • Një Punëtor teknik në SHFMU “Bajram Curri” në Romajë.
 • Një shtëpiak në SHFMU “Mustafa Bakiu” në Prizren,

Përgatitja shkollore e kërkuar:

Për mësimdhënës: përgatitja shkollore sipas Udhëzimit Administrativ të MASh, nr.1072018 dhe
nr.0512015:

Për punëtorë teknikë: Shkolla e mesme (e preferuar).

Dokumentacioni:

 • Kopja e vërtetuar e diplomës
 • Nostrifikimi, nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës
 • Dëshmia mbi përvojën e punës (nëse kandidati-ja e posedon)
 • Referencë për rezultatet në punë
 • Trajnimet profesionale
 • Çertifikata e lindjes
 • Kopja e letërnjoftimit,
 • Vërtetimi/dëshmia se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët
 • Çertifikata shëndetësore e lëshuar nga një institucion publik shëndetësorë, me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore (kandidatifja e sjell pasi të pranohet në marrëdhënie pune).

Aplikacioni merret në DKA dhe dorëzohet i plotësuar së bashku me dokumentacionin, po ashtu në DKA (zyra për protokolim).

Konkursi mbetet i hapur deri më datë 20.08.2020.

Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.

Shpallja e plote e punes.