www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (20) | PunaIme

Mësimdhënës/e (20)

Kompania

Komuna e Suharekës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Suharekë

Data e publikimit

23/07/2020

Data e perfundimit

05-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të punës nr.037L-212, nenit 35 të Ligjit për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës me nr. 04) L-032, nenit 5 të Ligjit për arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr.037L-068, UA nr.1072018 (Normativit mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm), UA nr.054 2015(Normativit për mësimdhënësit e arsimit profesional) Udhëzimit administrativ nr.07,2017 për rregullimin e procedurave për themelimin e mardhënies së punës në sektorin publik, Drejtoria Komunale e Arsimit shpall këtë:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 20207 2021

1. SHFMU “Ramë Bllaca” në Bllacë

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e biologjisë për 10 orë mësimi në javë me plotësim orësh në shkolla tjera (me kohë të caktuar deri me 31.08.2021).

2. SHFMU “Dëshmorët e Kombit” në Vraniq

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës gjermane për 16 orë mësimi në javë me plotësim orësh në shkolla tjera.
 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor me klasë të kombinuara në paralelen e ndarë në Popolan, ( zëvendësim i pushimit të lehonisë)

3. SHFMU “Kongresi i Manastirit” në Studenqan

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e artit figurativ me plotësim orësh në SHFMU “Destan Bajraktari” në Suharekë (zëvendësim i pushimit të lehonisë).

4. SHFMU “Shkëndija” në Suharekë

 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor, paralelja e ndarë në Reqan.

5. SHFMU”Edit Durham” në Mushtisht

 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor.
 • Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës shqipe me 18 orë mësimi në javë.

6. SHFMU ” Besim Ndrecaj ” në Maqitevë

 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor.
 • Një mësimdhënës/e për edukimin parafillorë (Zavendësim i pushimt të lehonisë).
 • Një mësimdhënës/e për lëndën e gjuhës shqipe për 10 orë mësimi në javë (deri në perfundim të mandatit të drejtorit të shkollës).

7. SHFMU ” GJ.K. Skenderbeu ” në Sallagrazhdë

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e TIK-ut për 10 orë mësimi në javë me plotësim orësh në sholla tjera (deri në perfundim të mandatit të drejtorit të shkollës).

8. SHFMU ” Migjeni ” në Gjinoc

 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor (për kohë të caktuar deri me dt. 31.08.2021).
 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor (zëvendësim i pushimit të lehonisë)

9. SHFMU ” Flamuri i Arbërit ” në Reshtan

 • Një mësimdhënës/e për lëndën e TIK-ut për 8 orë mësimi në javë me plotësim orësh në shkolla tjera.

10. SHFMU ” Rilindja ” në Nëpërbisht

 • Një mësimdhënës/e për edukimin parafillor.

11. SHFMU ” Ismet Jashari-Kumanova ” në Javor

 • Një mësimdhënës/e për edukimin parafillor.

12. SHFMU “Naum Veqilharxhi” në Mohlan

 • Një mësimdhënës/e për lëndë gjuhë gjermane, për 18 orë mësimi në javë me plotësim orësh në shkolla tjera.

13. SHMP “Abdyl Ramaj” në Shirokë

 • Një mësimdhënës/e për lëndë Juridike për 12 orë mësimi në javë.
 • Një mësimdhënës/e për lëndën kimi-teknologji për 12 orë mësimi në javë.

14. SHMT “Skender Luarasi” në Suharekë

 • Një mësimdhënës/e për lëndë të matematikës për 12 orë mësimi në javë (zëvendësim i pushimit të lehonisë).

Kushtet: Për këto vende të lira të punës të shpallura në konkurs kërkohet përgatitja adekuate
profesionale sipas normativit UA-MASHT nr.1072018.

Dokumentacioni i nevojshem për konkurrim:

 • Formulari i aplikimit (kërkesa) të cilën e plotëson kandidati
 • Diploma e shkallës së kualifikimit ose certifikata në vend të diplomës e cila nuk duhet të
  jetë më e vjetër se gjashtë muaj (fotokopje ).
 • Ekstraktii lindjes
 • Letërnjoftimin (fotokopje)
 • Dëshmia e përvojës së punës në arsim, (nëse ka)
 • Certifikatat për trajnimet e kryera të akredituara nga MASHT (nëse ka)

Dokumentet e kompletuara dorëzohen të fotokopjuara, ndërsa dokumentet origjinale
prezantohen në intervistë. Dokumentet e pakompletuara dhe ato që arrijnë pas afatit nuk
merren në shqyrtim nga komisioni. Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Zyren Pritëse në
Komunën e Suharekës. Afati i konkurrimit 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e publikimit të
konkursit në gazetë.

Për orarin e intërvistimit do të informoheni në faqen zyrtare të Komunës së Suharekës dhe tabelën e shpalljeve të DKA-së.

Konkursi i plote i punes.