www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (2), Edukator/e | PunaIme

Mësimdhënës/e (2), Edukator/e

Kompania

Komuna e Rahovecit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Rahovec

Data e publikimit

22/08/2020

Data e perfundimit

03-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit të Punës Nr. 03) L-212, neni 8, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Nr.04, L-032,të datës 29.08.2011, nenit 34 dhe 35, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03, L-068, neni 5,paragrafi c ,Udhëzimit Administrativ të MASH-it Nr. 0572015, Për Normativ për Mësimdhënësit Arsimit Profesional dhe Udhëzimit Administrativ të MASH-it Nr.1072018, Për Normativ mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec shpall:

Konkurs

Për plotësimin e vendeve të lira të punës me kuadër profesional të arsimit, për vitin shkollor 202012021

1. SHFMU”Dëshmorët e Zatriqit” në Zatriq
Një mësimdhënës/e për Program Fillor.

2. SHFMU”Bekim Sylka” në Rahovec
Një mësimdhënës/e për Program fillor, me kohë të caktuar, derisa të kthehet
mësimdhënësja nga pushimi i lehonisë.

3. Në SHFMU “Sadedin Hajda” në Rahovec
Një edukator/e për Programin parafillor, me kohë të caktuar, derisa të kthehet edukatorja nga pushimi i lehonisë.

Kushtet për konkurim:

 • Për vendet e punës kërkohet kualifikim përkatës profesional, sipas U.A.1012018,
  Udhëzimi Administrativ për Normativ mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të
  Përgjithshëm), ndërsa kualifikimet tjera që nuk janë në përputhje me këtë udhëzim
  administrativ nuk do të merren në konsideratë.
 • Aplikacionet merren dhe dorëzohen duke ia bashkangjitur dokumentet përkatëse , në zyrat e DKA-së.

Dokumentet e nevojshme:

 • Kopjen e noterizuar të diplomës së fakultetit të kryer,
 • Kopjet e çertifikatave të trajnimeve me bazë në shkollë.
 • Kopjen e ekstraktit të lindjes.
 • Dëshminë që nuk jeni nën hetime

Informata shtesë:

 • Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes.
 • Dokumentet pranohen deri më datë 03.09.2020, deri në ora 15.00.
 • Intervistimi me shkrim i kandidatëve bëhet më datën 04.09.2020, në objektin e SHMLP “Selajdin Mullabazi-Mici” në Rahovec, duke filluar nga ora 10.00.
 • Intervistimi me gojë i kandidatëve do të realizohet me datë 07.09.2020, në DKA duke filluar nga ora 09.00.

⇒ Shpallja e plotë.