www.ofertapune.net Mësimdhënës/e (2) | PunaIme

Mësimdhënës/e (2)

Kompania

Komuna e Dragashit

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Dragash

Data e publikimit

28/08/2020

Data e perfundimit

11-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04)L-032, nenit $ të
Ligjit mbi Punën në Republikën e Kosovës, nr.031L-212, nenit 5 të Ligjit për Arsimin në
Komunat e Republikës së Kosovës nr.037L-068, Udhëzimit Administrativ (MASHT)
nr.1072018 të datës 20.07.2018 për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të
përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr.0572015- normativi për mësimdhënësit e arsimit
profesional, Udhëzimit Administrativ Nr.0772017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit
në Sektorin Publik, vendimin e MASHT nr.232701B, vendimin e MASHT nr.231V01B të datës,
04 Gusht 2015, kërkesën nga MASHT ref.2-2955 të datës O1 Korrik 2016. Drejtoria Komunale
për Arsim në Dragash, shpall:

KONKURS- plotësues
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për arsimin parafillor, fillor të mesëm të ulët dhe të
mesëm të lartë të Komunës së Dragashit për vitin shkollor 2020/2021.

SHFMU ” Fetah Sylejmani ” Dragash
Mësimi në gjuhën boshnjake

 • Një mësimdhënës/e për mësim klasor në Dragash ( deri sa punëtoret të kthehet nga
  pushimi i lehonisë )
 • Një mësimdhënës/e i historis (10 orë )

Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit (merret në DKA ku dorëzohen aplikacionet me dokumentet tjera
  përkatëse).
 • Dokumenti personal (kopja e letërnjoftimit ose pasaportës)
 • Diploma duhet të jetë e vërtetuar nga origjinali, në të kundërtën nuk merret si valide (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara te noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj
 • Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet jashtë Republikës së Kosovës , duhet të sjellin diplomën e nostrifikuar
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Fillimi i punës për vendet e cekura më lartë, nuk do të jetë domosdoshmërisht më datë
01.09.2020, por në varësi te lirimit real të vendit të punës (datës së pensionimit apo pushimit të lehonisë etj.).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publiki mjetet e informimit.

⇒ Shpallja e plote.