www.ofertapune.net Mësimdhënës (22) | PunaIme

Mësimdhënës (22)

Kompania

Akademia për Teknologji dhe Dizajn

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

30-12-2023

Data e perfundimit

02-03-2024

Lloji i orarit

Full Time

KONKURS PUNE 
Shkolla e mesme “ATD”, në Prishtinë, shpall konkurs për pozitat: 

 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Matematikë (orar të plotë / gjysmë të plotë); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Kimi (orar të plotë / gjysmë të plotë); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Biologji (orar të plotë / gjysmë të plotë); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Teknologji Informative (gjysmë të plotë); 
 • Një (1) Mësimdhënës/e për lëndën – Gjeografi (orar të plotë); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Gjuhës shqipe (orar të plotë); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Gjuhës gjermane (orar të plotë);
 • Një (1) Mësimdhënës/e për lëndën – Gjuhës angleze (orar të plotë ); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Fizikë (gjysmë orar / gjysmë të plotë); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Histori (gjysmë orar); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Edukatë fizike (gjysmë orar); 
 • Një (1) Mësimdhënës/e për lëndën – Art Figurativ (gjysmë orar); 
 • Dy (2) Mësimdhënës/e për lëndën – Muzikë (gjysmë orar); 

Kushtet për aplikim: 

 • Kandidatët e interesuar për të konkuruar për pozitat e lartpërmendura, duhet t’i plotësojnë këto kushte:
 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; 
 • Të kenë të kryer shkollimin përkatës, sipas UA të MAShT nr. 06/15 për Normativin mbi Kuadrin
 • Profesional të Arsimit të Përgjithshëm; 
 • Të ketë përvojë relevante në shkollë të mesme
 • Kandidatët duhet të kenë njohuri hartimin e planeve dhe planifimin vjetor.

Dokumentacioni i kërkuar për pozitat e lartpërmendura:

 • Diplomën e fakultetit, të kryer për nivelin përkatës
 • Dëshminë nga policia / gjykata kompetente se nuk është nën hetime
 • Dëshmi për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor; (nëse ka).
 • Kopjen e dokumentit të identitetit (ID); 
 • CV-në. 

Afati i aplikimit:

Aplikimi do të jetë i hapur deri më 20 Janar 2024
MЁNYRA E APLIKIMIT 
Konkursi është i hapur dhe aplikimi mund të bëhet online duke dërguar dokumentacionin tuaj në adresën elektronike: [email protected] 
Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në intervistë! 
Për më shumë informacione, na kontaktoni në numrin kontaktues ose email:  + 383 (0) 49 399 602.