www.ofertapune.net Menaxher/e i/e Sektorit të Ujërave të Ndotura | PunaIme

Menaxher/e i/e Sektorit të Ujërave të Ndotura

Kompania

KRU Gjakova SHA

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Gjakovë

Data e publikimit

22/10/2020

Data e perfundimit

05-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Sh.A , duke u bazuar në Nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90/2010), nenit 4 paragrafi 1,2,3,4,5 dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/ 2017 për Rregullimin e Procedurave të konkursit në Sektorin Publik shpall:

KONKURS

Titulli I vendit të punës-Menaxher/e i/e Sektorit të Ujërave të Ndotura
Numri i pozitave: 1 (një)
Kohëzgjatja e punës: Në kohë të caktuar/ Puna Provuese gjashtë (6) muaj në pajtim me Ligjin e Punës/ Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive të punës:

 • Kryen menaxhimin e proceseve mekanike dhe biologjike të ITUN-it, përfshi proceset për trajtimin e llumit;
 • Menaxhimin e punëve, të stafit të caktuar dhe nën-kontraktorëv
 • Mban trajnime mbi shëndetin dhe sigurinë në punë;
 • Siguron që të gjitha të dhënat relevante (konsumi i energjisë, koha e punës së pompave, kosto, dëmtimet, pengesat, zëvendësimet, etj. të regjistrohet dhe të ruhen si duhet.
 • Planifikon mirëmbajtjen dhe kostot;
 • Planifikon materialet dhe kimikatet e nevojshme;
 • Koordinim i aktiviteteve me stafin e caktuar sipas rrethanave në ITUN (operimi veror dhe dimëror, pengesa të ndryshme gjatë të njëjtës përudhë)
 • Përgatit plane vjetore trajnimi
 • Përgatitjen e formularëve për punë të ndryshme.
 • Analizimin dhe përshtatjen e parametrave të nevojshëm për arritjen e objektivave
 • Planifikon riparime, rehabilitime dhe meremetime të nevojshme
 • Ndërlidhet me mbikëqyrësin dhe njësitë e tjera.
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga Drejtori Teknik, sipas fushës së kompetencës dhe pozitës;

Kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe karakteristikat personale.

 • Diplomë Universitare në inxhinieri civile, inxhinieri mekanike
 • Përvoja e punës5 vjeqare , eksperienca e dëshmuar menaxheriale
 • Eksperienca / certifikata tëpunimeve inxhinierike
 • Vet-iniciator/e dhe fleksibil /e në orar të punës.
 • Aftësi të mira organizative dhe koordinuese.
 • Vërtetim nga gjykata që nuk është nën hetime.

Paga mujore: Sipas Rregullores.

Informata të përgjithshme:

 • Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjithë qytetarët që plotësojnë kriteret arsimore dhe profesionale sipas konkursit.
 • Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit.

Procedura për aplikim – Aplikacioni ( formulari)për konkurrim merret në Kompanidhe në ueb-faqen e Kompanisë,dhe të njëjtës i bashkëngjiten: 1. kopja e letërnjoftimit 2. Certifikata e lindjes, 3. CV-ja 4. Letër Motivuese/ kërkesë për punësim 5. kopjet e dokumentacionit të kualifikimit( kopja e noterizuar),përvojës së punës, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit.Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet mund tëkërkohen me rastin e intervistimit.

Afati i konkurrimit është nga data: 22/10/2020 deri me 05/11/2020. Adresa e zyrës Rr”UÇK”Nr.7,50000-Gjakovë-Kosovë. Vërejtje: Aplikacionet e dërguara me postë, të clat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, ndërsa aplikacionet që arrijnë pas afatit dhe atotë pakompletuara nuk do të shqyrtohen.

Apliko këtu