www.ofertapune.net Menaxher/e i/e Sektorit të Ujërave të Ndotura | PunaIme

Menaxher/e i/e Sektorit të Ujërave të Ndotura

Kompania

KRU Gjakova SHA

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Gjakovë

Data e publikimit

22/10/2020

Data e perfundimit

05-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Kompania Rajonale e Ujësjellësit Gjakova, Sh.A , duke u bazuar në Nenin 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.90/2010), nenit 4 paragrafi 1,2,3,4,5 dhe nenit 5 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/ 2017 për Rregullimin e Procedurave të konkursit në Sektorin Publik shpall:

KONKURS

Titulli I vendit të punës-Menaxher/e i/e Sektorit të Ujërave të Ndotura
Numri i pozitave: 1 (një)
Kohëzgjatja e punës: Në kohë të caktuar/ Puna Provuese gjashtë (6) muaj në pajtim me Ligjin e Punës/ Kontratën Kolektive dhe Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit.

Përshkrimi i detyrave dhe përgjegjësive të punës:

 • Kryen menaxhimin e proceseve mekanike dhe biologjike të ITUN-it, përfshi proceset për trajtimin e llumit;
 • Menaxhimin e punëve, të stafit të caktuar dhe nën-kontraktorëv
 • Mban trajnime mbi shëndetin dhe sigurinë në punë;
 • Siguron që të gjitha të dhënat relevante (konsumi i energjisë, koha e punës së pompave, kosto, dëmtimet, pengesat, zëvendësimet, etj. të regjistrohet dhe të ruhen si duhet.
 • Planifikon mirëmbajtjen dhe kostot;
 • Planifikon materialet dhe kimikatet e nevojshme;
 • Koordinim i aktiviteteve me stafin e caktuar sipas rrethanave në ITUN (operimi veror dhe dimëror, pengesa të ndryshme gjatë të njëjtës përudhë)
 • Përgatit plane vjetore trajnimi
 • Përgatitjen e formularëve për punë të ndryshme.
 • Analizimin dhe përshtatjen e parametrave të nevojshëm për arritjen e objektivave
 • Planifikon riparime, rehabilitime dhe meremetime të nevojshme
 • Ndërlidhet me mbikëqyrësin dhe njësitë e tjera.
 • Kryen detyra të tjera të caktuara nga Drejtori Teknik, sipas fushës së kompetencës dhe pozitës;

Kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe karakteristikat personale.

 • Diplomë Universitare në inxhinieri civile, inxhinieri mekanike
 • Përvoja e punës5 vjeqare , eksperienca e dëshmuar menaxheriale
 • Eksperienca / certifikata tëpunimeve inxhinierike
 • Vet-iniciator/e dhe fleksibil /e në orar të punës.
 • Aftësi të mira organizative dhe koordinuese.
 • Vërtetim nga gjykata që nuk është nën hetime.

Paga mujore: Sipas Rregullores.

Informata të përgjithshme:

 • Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjithë qytetarët që plotësojnë kriteret arsimore dhe profesionale sipas konkursit.
 • Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit.

Procedura për aplikim – Aplikacioni ( formulari)për konkurrim merret në Kompanidhe në ueb-faqen e Kompanisë,dhe të njëjtës i bashkëngjiten: 1. kopja e letërnjoftimit 2. Certifikata e lindjes, 3. CV-ja 4. Letër Motivuese/ kërkesë për punësim 5. kopjet e dokumentacionit të kualifikimit( kopja e noterizuar),përvojës së punës, si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit.Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet mund tëkërkohen me rastin e intervistimit.

Afati i konkurrimit është nga data: 22/10/2020 deri me 05/11/2020. Adresa e zyrës Rr”UÇK”Nr.7,50000-Gjakovë-Kosovë. Vërejtje: Aplikacionet e dërguara me postë, të clat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, ndërsa aplikacionet që arrijnë pas afatit dhe atotë pakompletuara nuk do të shqyrtohen.