www.ofertapune.net Mbështetës teknik (5) | PunaIme

Mbështetës teknik (5)

Kompania

Komuna e Prizrenit

Telefoni

038/200-44715

Lokacioni

Prizren

Data e publikimit

17/06/2020

Data e perfundimit

29-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Administratë

Në bazë të nenit 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 të Punës, nenit 4 të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Drejtoria për Inspektorate
Pozita – Mbështetës teknik
Nr. i ekzekutuesve: 1 (një)
Koeficienti – 6
Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha provuese 6 muaj)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Ofron mbështetje teknike dhe operative për Drejtorinë e Inspektorateve;
 • Mbështet Sektorët e Drejtorisë së Inspektoratit
 • Mbështet Drejtorinë e Inspektorateve që ndërlidhen me çështje administrativo – teknike:
 • Asiston dhe lehtëson punën si dhe mban korrespodencë në mes të zyrtarëve, drejtorisë dhe qytetarëve
 • Ndihmon në zgjidhjen e çështjeve teknike ose procedurale që dalin nga procesi i punës;
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Njohuri profesionale në fushën e Inspektorateve ;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të programeve (Word, Excel, PowerPoint, Internetit);

Kushtet:

 • Shkolla e mesme

Drejtoria e Administratës
Pozita – Mbështetës teknik
Koeficienti – 6
Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha provuese 6 muaj) Nr. i ekzekutuesve: 4 (katër)

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Ofron mbështetje teknike dhe operative për Drejtorinë e Administratës. Sektorëve dhe Drejtorive tjera
 • Mbështet sektorët e Drejtorisë dhe zbaton rekomandimet e dhëna nga drejtoria;
 • Ofron mbështetje administrativo – teknike sipas kërkesave që vijnë nga Drejtoria;
 • Asiston dhe lehtëson punën si dhe mban korrespodencë në mes të zyrtarëve, drejtorisë dhe qytetarëve, për qëshjtet që ja përcakton Drejtoria
 • Ndihmon në zgjidhjen e çështjeve teknike ose procedurale që dalin nga procesi i punës;
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kushtet:

Diplomë e Shkollës së mesme

Shkathtësitë e kërkuara:

 • Njohuri në fushën përkatëse të punës,
 • I gatshëm të merrë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij,
 • Shkathtësi të mira komunikuese me palët dhe stafin e brendshëm,
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Diploma e Shkollës së mesme (kopja e vërtetuar)
 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Ekstrakti i lindjes
 • Dy – rekomandime ( nëse keni )
 • Certifikata të trajnimeve
 • Certifikatën që nuk jeni nën

Konkursi ngel i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më 15.06.2020 deri më datën 29.06.2020 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset- njoftimet/aplikacione/ dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit, në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 – 16:00. Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve. Konkursi është i barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashihet me Ligjislacionin ne fuqi.