www.ofertapune.net Ligjërues në QKT për Mbrojtje Kibernetike | PunaIme

Ligjërues në QKT për Mbrojtje Kibernetike

Kompania

Ministria e Mbrojtjes

Telefoni

038/200-13-508

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

22/09/2020

Data e perfundimit

02-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

IT & Dizajn

Në pajtim me Ligjin e Punës  Nr.03/L-212,  Neni 8 i këtij Ligji, si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit  në Sektorin Publik, Ministria  e Mbrojtjes  shpall këtë:

KONKURS 

 • Titulli i vendit të  punës: Ligjërues / instruktor në  Qendrën  Kombëtare Trajnuese për Mbrojtje Kibernetike
 • Grada e vendit të punës; A3
 • Nr. referencës së vendit të punës; 0560
 • Vendi; SHPFSK

Detyrat dhe përgjegjësitë 

 • Ligjëron  për siguri  dhe mbrojtje kibernetike në kuadër të Qendrës Kombëtare Trajnuese për Mbrojtje Kibernetike për të gjitha institucionet e Kosovës në fushën e sigurisë kibernetike.
 • Zhvillon programin e Edukimit që do të mbahet në Qendrën Kombëtare Trajnuese me qëllim të zhvillimit dhe ngritjes së njohurive profesionale në fushën e mbrojtjes kibernetike.
 • Planifikon dhe koordinon aktivitetet e nevojshme për funksionimin e procesit të trajnimit  dhe aftësimit për fushën e mbrojtjes kibernetike
 • Përgatitë materialin e nevojshëm mësimor në formë të prezantimeve, videove, ushtrimeve praktike.
 • Të bëjë vlerësimin e aftësive dhe nivelin e njohurive të kandidatëve në formë individuale ose ekipore për fushën e mbrojtjes kibernetike.
 • Harton dokumentacionin e nevojshëm për Qendrën Trajnues dhe merr masa për ngritjen e vetëdijes së përdoruesve për fushën e sigurisë kibernetike

Proceduarat e konkurrimit;

 • Shpallja e konkurrimit është e hapur për të gjithë të interesuarit për aplikim.

Shkollimi i kërkuar

 • Diplomë Universitare (Inxhinieri elektrike dhe kompjuterike , shkencat  matematikore  dhe informatikë)

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen

 • Përvojë pune në fushën  e menaxhimit të TI-së  dhe sigurisë kibernetike.
 • Trajnime, kurse për  TI, Mbrojtje Kibernetike dhe kurse/trajnime tjera që përkojnë me fushën.
 • Aftësi për të punuar me vet-iniciativë në kuadër të planeve dhe procedurave të përcaktuara;
 • Shkathtësi të mira të komunikimit, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët;
 • Njohja e gjuhes shqipe apo serbe,
 • Punë me presion dhe nën ndikimin e stresit,
 • Aftësi ndërpersonale dhe komunikuese,
 • Kreativ në ide dhe zgjidhje të problemeve,
 • Të jetë profesional, me përvojë, i besueshëm dhe i aftë për kryerjen e detyrave, si dhe detyrave plotësuese në kohë, në mënyrë profesionale dhe brenda afatit të pranueshëm kohor,
 • Duhet të veprojë me maturi me njerëz në punë,
 • Duhet të jetë i/e motivuar dhe të ketë etikë të lartë pune,
 • Të jetë në gjendje të punojë i vetëm dhe në ekip.
 • Aftësi të arrijë të drejtoj ngarkesën e punës, punoj nën presion dhe të përmbush detyrat brenda afateve të caktuara.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin;

 • Procesi i rekrutimit për këtë pozitë është i bazuar në Ligjin e Punës  Nr.03/L-212,  Neni 8 i këtij Ligji, si dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit  në Sektorin Publik.
 • Kandidatët të cilët  i plotësojnë kriteret e parapara, do t’i nënshtrohen shqyrtimit fillestar të aplikacioneve të tyre.
 • Kandidatët më të suksesshëm do të përfshihen në listën e shkurtër dhe do të ftohen të marrin pjesë në testimin me shkrim dhe me gojë.
 • Kandidatët që kalojnë testin me shkrim, do t’i nënshtrohen testit me gojë (intervistimit).

Kohëzgjatja e emërimit

 • Emërimi është me afat të pacaktuar.

Data e mbylljes së konkursit

 • Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes.
 • Afati i aplikimit është nga data 18.09.2020 deri më 02.10.2020.
 • Aplikacionet e dërguara nëpërmjet postës,  me pullë postare,  në ditën e fundit të shpalljes,  konsiderohen të vlefshme.

Paraqitja e kërkesave:

 • Formularët dorëzohen në Sektorin e Rekrutimit/Departamenti i Politikave të Personelit dhe Rekrutimit, apo  me postë në këtë adresë: Ministria e Mbrojtjes, 10000 Prishtinë, Departamenti i Politikave të Personelit dhe Rekrutimit/Sektori i Rekrutimit,  Kati I, Kazerma Adem Jashari, Prishtinënë çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00 deri në afatin e fundit për konkurrim.
 • Kandidatët duhet t’ia bashkëngjitin aplikacionit kopjet e dokumenteve të nevojshme personale dhe kopjet e dokumenteve që dëshmojnë për kualifikimet e tij/saj. Dokumentet e pranuara nuk do të kthehen!

Kërkesa specifike:

 • Kjo pozitë i nënshtrohet procesit të verifikimit dhe mund të plotësohet vetëm pas përfundimit të suksesshëm të procesit të verifikimit.

Ministria e Mbrojtjes ofron mundësi të barabarta të avancimit dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet. Kërkesat e pakompletuara dhe të dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Formularët për aplikim janë në dispozicion në Sektorin e Rekrutimit/Departamenti i Politikave të Personelit dhe Rekrutimit të MM-së,  apo në ëeb-faqen e MM-së, E-mail; https://mod.rks-gov.net. Për informata plotësuese mund të kontaktoni  në:  038 200 13 508.

⇒ Shpallja e plote dhe formularet e aplikimit.