www.ofertapune.net Kryeshef/e Ekzekutiv/e i/e Kompanisë, Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e i/e Kompanisë, Zyrtar/e për Auditim të Brendshëm të Kompanisë | PunaIme

Kryeshef/e Ekzekutiv/e i/e Kompanisë, Zyrtar/e Kryesor/e Financiar/e i/e Kompanisë, Zyrtar/e për Auditim të Brendshëm të Kompanisë

Kompania

KRU "Drini i Bardhë" SH.A

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

04-04-2024

Data e perfundimit

20-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

 Në bazë të nenit, 21 , dhe  nenin 17 të Ligjit për Ndërmarrje Publike Nr.03/L-087, Plotësim Ndryshimi i Ligjit mbi NP Nr.04/L-111, Ligji i punës Nr.03/L-212 nenit 8, si dhe  Kodin e  Etikes dhe Qeverisjes Korporative.

Bordi i Drejtorve  i K.R.U “Drini i Bardhë” SH.A në mbledhjen e mbajtur me 29.03.2024, vendosi të shpall ketë:

 

KONKURS  PUBLIK

Për plotësimin e tri (3) pozitave

 

Për plotësimin e pozitave

1 Kryeshef-e Ekzekutiv-e i-e Kompanisë.

2 Zyrtar-e Kryesor-e Financiar-e i-e Kompanisë

 1. Zyrtar/e për Auditim të Brendshëm të Kompanisë

        Kohëzgjatja e emërimit: Mandati për pozitat e lartë cekura është 3 vjeçar.

 

KRYESHEFI  E KZEKUTIV (1)

 

Detyrat:

Përveç  detyrave të parapara me Ligj, Statut dhe Kod të Etikës kryen edhe këto detyra;

Menaxhon kompaninë konform Ligjit dhe politikave të Kompanisë,

Zbaton objektivat dhe qëllimet strategjike të Kompanisë më qellim të arritjes së misionit dhe vizionit të Kompanisë,

Është vartës i Bordit të Drejtorëve,i informon drejtorët e bordit, japë  propozime lidhur me zbatimin e  politikave dhe vendimeve qe i merr Bordi,

Është përgjegjës për shërbimet që ofron Kompania, duke mbikëqyrë kualitetin e shërbimeve të ofruara,

Rekomandon buxhetin vjetor për aprovim të Bordi i Drejtove,më kompetencë menaxhon resurset financiare të Kompanisë brenda Ligjeve dhe rregullave të aplikuara,

Në mënyrë efektive menaxhon me resurse njerëzore të Kompanisë brenda politikave zyrtare të Kompanisë dhe procedurave konfrom Ligjeve në fuqi,

Menaxhon politikat dhe zbaton vendimet e Bordit të Drejtorëve në pajtim më ligjet në fuqi.

.

Kushtet e themelimit të marredhenjës së punës

 

Diplomë fakulteti,-shkenca Ekonomike, Bujqësore dhe Juridike.

Përvoja e punës 5 vjeçare në menaxhim ,

Njohja e punës më kompjuter, programet,,Word, Excel,, etj.

Njohja e gjuhës angleze është përparësi.

Ai /Ajo duhet të jenë në gjendje të punoj  nën presion, të ketë moral të fortë për punë dhe integritet të lartë.

Paga mujore 650 €  bruto

Për punën e tij/saj  i përgjigjet Bordit të Drejtorëve.

Vendimin për emërim e merr Bordi i Drejtorëve i Kompanisë

 

ZYRTARI/JA  KRYESOR FINANCIAR I/E KOMPANISË(1)

 

Përveç detyrave të parapara më ligj, Statutin e Kompanisë dhe rregulloren e mirësjelljes,

-Detyrat e punës janë;

 

Zyrtari  Kryesor Financier (ZKF) do të menaxhoj çështjet financiare të Kompanisë nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KE dhe Komitetit te Auditimit në përputhshmëri me legjislacionin primar dhe sekondar për menaxhimin e ndërmarrjeve publike.

Ne varësi te kufizimeve të vëna nga Bordi i Drejtoreve, do të ketë autoritetin e lidhjes

së të gjitha kontratave financiare në Kompani dhe do të jetë përgjegjës për:

Menaxhimin financiar të Ndërmarrjes.

Mirëmbajtjen e llogarisë se Kompanisë të azhurnuar dhe të saktë;

Themelimin dhe udhëheqjen e të gjitha kontrolleve te brendshme financiare, duke

përfshirë  blerjet, pranimet e parave të gatshme dhe pasuritë themelore;

Monitoron llogaritë e pagueshme dhe koordinon pagesën e faturave dhe blerjet special,

Rishikon shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmëri me politikat e Kompanisë dhe buxhetin para pagesës së tyre;

Përgatitë të dhënat e Kompanisë për auditim në fund të vitit;

Koordinon funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve, si dhe të bëjë blerje me KE dhe zyrën apo funksionin e prokurimit të Kompanisë;

Menaxhon thesarin e kompanisë, vendos dhe përgatitë buxhetin dhe çfarëdo detyre

tjetër financiare të përcaktuar nga KE apo BD.

Planifikon, koordinon, implementon si dhe kontrollon buxhetin e kompanisë;

Është përgjegjës, analizon dhe mbikëqyrë kërkesat buxhetore të cilat paraqitën sipas interesit të  Kompanisë duke siguruar zbatimin e politikave buxhetore dhe përdorimin efikas të tyre;

Mbajtja e kontabilitetit të Kompanisë sipas standardeve, raporton dhe përpilon pasqyrat financiare të Kompanisë;

Përpilon planin financiar të punës;

Bashkëpunon, mbikëqyrë shërbimet financiare të njësive operative;

Bashkëpunon më institucionet Ministrinë e zhvillimit ekonomisë posaçërisht më Njësinë e monitorimit të N.P, zyrën rregullative për ujë dhe mbeturina dhe BANKAT,

Kontribuon dhe përkujdesët për përgatitjen dhe harton më kohë raportet financiare periodike dhe përfundimtare;

Bënë pagesat e faturave nëpërmes arkës,bankës dhe përpilon raportet  mujore dhe vjetore të arkës;

Kryen dhe punë tjera të cilat për nga natyra i përkasin kësaj natyre organizative të cilat kërkohen nga Kryeshefi  Ekzekutiv i Kompanisë.

                                        

Kushtet për themelim të marrdhënjes së punës janë:

 

Diploma universitare: Fakulteti Ekonomik, Banka dhe financa,

Përvojë pune 5 vjeçare në profesion,

Njohja e mirë e punës më kompjuter programet,,Word,,Excel,, etj.

Ai /Ajo duhet të jenë në gjendje të punojnë nën presion, të ketë moral të fortë për punë dhe integritet të nivelit të lartë.

Paga bruto 450€ në muaj

Vendimin për pranim e bjenë Bordi i Drejtorëve të Kompanisë.

 

                            ZYRTARI/JA  I/E AUDIMIT TË BRENDSHËM(1)

 

Përveç detyrave të parapara më ligj, Statutin e Kompanisë dhe Rregulloren e mirësjelljes,

detyrat e punës janë;

 

Kryen detyrat e auditimit në pajtueshmëri me planet strategjike të bazuara në

planifikimin vjetore;

Vlerësimit të përshtatshmërisë dhe efektivitetit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe sistemeve të kontrollit në relacion me;

kryerjen e detyrave dhe arritjen e qëllimeve;

identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e rreziqeve;

pajtueshmërinë me ligjet, rregulloret, rregullat e brendshme dhe kontratat;

besueshmërinë dhe gjithëpërfshirjen e informacioneve financiare dhe

informacioneve të tjera;

efikasitetin, efektivitetin dhe ekonomicitetin e operacioneve;

ruajtjen e aseteve dhe informacioneve;

dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e veprimeve;

Asistimi dhe përkrahja e Kompanisë, Komisionit të Auditimit dhe Bordit të Drejtoreve për të siguarar mbikëqyrjen adekuate të kontabilitetit të brendshëm;

Përpilon procedurat e Auditimit të brendshëm për të gjitha transaksionet e Kompanisë, konform objektivave të kontrollit të brendshëm, politikave dhe procedurave të Kompanisë të bazuara  në legjislacionin e aplikueshëm;

Auditon investimet financiare, Planin Vjetor të Biznesit dhe buxhetin vjetor,

Benë vlerësimin objektiv të shfrytëzimit të burimeve të Kompanisë dhe jep vlerësime adekuate për Komisionin e Auditimit;

Verifikon përshtatshmërinë dhe funksionimin e rregullt të sistemeve dhe procedurave të cilat kanë për qellim që të sigurojnë se librat dhe dokumentacioni financiar i Kompanisë mbahen në përputhje më standardet e kontabilitetit e ligjin,

Bënë analiza sistematike të proceseve në biznes dhe kontrolleve të ndërlidhura më to,

Raporton rregullisht para Komisionit të Auditimit të brendshëm;

Auditimi i Brendshëm duhet të zbatohet përmes ofrimit të sigurisë dhe shërbimeve këshillëdhënëse.

                                                 

 

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

                                                  

 • Kandiatati/ja duhet të ketë diplome universitare nga fusha kontabilitet e financa;
 • Të ketë së paku 5 vjet përvojë punë në profesion;
 • Të jete i/e ҫertifikuar për auditor të brendshëm;
 • Të ketë integritet të lartë moral e profesional;
 • Të jetë objektiv e i paanshëm;
 • Njohja e mire e ligjeve dhe rregulloreve ne fuqi, me theks te veçantë ligjin për NP dhe ligjet tjera që kanë të bëjnë me kontrollin e brendshëm dhe menaxhimin e financave;
 • Aftësi të komunikimit, planifikim të punës dhe udhëheqjes të aktiviteteve të auditimit;
 • Aftësi hulumtuese, analitikë, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionalë;
 • Aftësi të bashkëpunimit me menaxhmentin dhe stafin e kompanisë;
 • Aftësi të delegimit dhe monitorimit të auditorit dhe përgjegjësisë tek bashkëpunëtoret për kryejmë e funksioneve të deleguara;
 • Njohuri të avancuar ne përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove standarde softuerike;
 • Njohja e gjuhës angleze konsiderohet përparësi.
 • Paga bruto 450€ në muaj.
 • Vendimin per emrim e merr Bordi i Drejtorve.

 

 

Proceduar për aplikim pë tri pozitat.

 

Dokumentet që duhet paraqitur për aplikim:

 

 • CV-ne (Biografinë e detajuar );
 • Kopjen e letërnjoftimit ose pasaportës;
 • Letër motivimin (maksimumi 500 fjalë);
 • Deklaratën nën betim;
 • Diplomën e fakultetit Ekonomik – kopje.
 • Certifikatë që nuk është nënë hetime dhe
 • Dëshminë e përvojës së punës.

 

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim për pozitat e lartë cekura Sipas këtij konkursi kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, janë në posedim të drejtave civile, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e funksioneve administrative dhe të cilët kanë aftësi fizike, që kërkohen për pozitën përkatëse.

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Aplikacionet e kompletuara sipas këtij konkursi dërgohen në Zyrën e Asistentes Administrative  NP. K.R.U ”Drini i Bardhë” SH.A në adresën Rr.” Mbretëresha Teutë” Nr.85  Pejë, konkursi është i hapur nga data e publikimit ne gazetë,  aplikacionet mund të dorëzohen nga ora 8:00 deri në ora ora16:00.

 

Vërejtje: Kandidatet me dokumentacion të pakompletuar, të paplotësuar dhe jo-adekuat dhe jashtë afatit të konkurrimit, do të refuzohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatet të cilët i plotësojnë kriteret e përcaktuara dhe përfshihen në listën e ngushtë.


Na temelju članka 21. i članka 17. Zakona o javnim poduzećima br. 03/L-087, izmjena i dopuna Zakona o privatnom poduzeću br. 04/L-111, Zakona o radu br. 03/L-212 članka 8., kao i kao što je Kodeks etike i korporativnog upravljanja.

Upravni odbor KRU “Drini i Bardhë” S.A. na sjednici održanoj 29.03.2024., odlučio je objaviti sljedeće:

JAVNI NATJEČAJ

Za popunjavanje tri (3) mjesta

Za popunjavanje radnih mjesta

1 Glavni izvršni direktor Društva.

2 Glavni financijski direktor Društva

3. Službenik unutarnje revizije Društva

Trajanje imenovanja: Mandat za navedene rukovodeće dužnosti traje 3 godine.

GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR (1)

Zadaci:

 • Uz poslove predviđene Zakonom, Statutom i Etičkim kodeksom, obavlja i ove poslove;
 • Upravlja društvom u skladu sa Zakonom i politikom Društva,
 • Provodi strateške ciljeve i ciljeve Društva radi ostvarenja misije i vizije Društva,
 • Podređen je Upravnom odboru, informira ravnatelje Upravnog odbora, daje prijedloge vezane uz provedbu politika i odluka koje donosi Upravni odbor,
 • Odgovoran je za usluge koje pruža Društvo, nadzire kvalitetu pruženih usluga,
 • Predlaže godišnji proračun na odobrenje Upravnom odboru, kompetentnije upravlja financijskim sredstvima Društva u okviru važećih zakona i propisa,
 • Učinkovito upravlja ljudskim resursima Društva unutar službenih politika i postupaka Društva u skladu s primjenjivim zakonima,
 • Vodi politiku i provodi odluke Upravnog odbora u skladu s važećim zakonima.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

 • Diploma fakulteta, ekonomskih, poljoprivrednih i pravnih znanosti.
 • 5 godina radnog iskustva u menadžmentu,
 • Poznavanje rada na računalu, programa, Worda, Excela itd.
 • Poznavanje engleskog jezika je prednost.
 • On/ona mora biti sposoban raditi pod pritiskom, imati jaku radnu etiku i visok integritet.
 • Mjesečna plaća 650€ bruto
 • Za svoj rad odgovoran je Upravnom odboru.
 • Odluku o imenovanju donosi Upravni odbor Društva

GLAVNI FINANCIJSKI DIREKTOR TVRTKE (1)

Osim dužnosti predviđenih zakonom, Statutom Društva i kodeksom ponašanja,

– Radne obveze su;

 • Glavni financijski direktor (CFO) upravljat će financijskim poslovima Društva pod vodstvom i nadzorom EK i Odbora za reviziju u skladu s primarnim i sekundarnim zakonodavstvom za upravljanje javnim poduzećima.
 • Podložno ograničenjima koja nameće Upravni odbor, imat će obvezujući autoritet
 • svih financijskih ugovora u Društvu i bit će odgovoran za:
 • Financijsko upravljanje Poduzećem.
 • Održavanje računa Društva ažurnim i točnim;
 • Uspostava i upravljanje svim unutarnjim financijskim kontrolama, po
 • uključujući kupnje, novčane primitke i dugotrajnu imovinu;
 • Prati račune prema dobavljačima i koordinira plaćanje računa i posebne kupnje,
 • Pregledava troškove zaposlenika kako bi se osigurala usklađenost s politikama i proračunom tvrtke prije plaćanja;
 • Pripremiti podatke Društva za reviziju na kraju godine;
 • Koordinira druge poslovne funkcije, kao što je leasing objekata i opreme, kao i kupnja s EC-om i uredom ili funkcijom nabave Društva;
 • Vodi blagajnu društva, utvrđuje i priprema proračun i sve druge poslove
 • druga financijska sredstva određena od strane EK ili BD.
 • Planira, koordinira, provodi i kontrolira proračun poduzeća;
 • Odgovoran je, analizira i nadzire podnesene proračunske zahtjeve prema interesu Društva, osiguravajući provedbu proračunskih politika i njihovo učinkovito korištenje;
 • Vođenje računovodstva Društva prema standardima, izvješća i sastavljanje financijskih izvještaja Društva;
 • Sastavlja financijski plan rada;
 • Surađuje, nadzire financijske službe operativnih jedinica;
 • Surađuje s institucijama Ministarstva gospodarskog razvoja, posebice s Jedinicom za praćenje NP, Regulatornim uredom za vode i otpad i BANKAMA,
 • Pridonosi i brine se o izradi i izradi periodičnih i završnih financijskih izvješća;
 • Plaćati račune putem blagajne, banke i sastavljati mjesečna i godišnja izvješća o blagajni;
 • Obavlja i druge poslove koji po naravi pripadaju ovoj ustrojbenoj naravi, a koje naloži Glavni direktor Društva.           

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su:

 • VSS: Fakultet ekonomije, bankarstva i financija,
 • 5 godina radnog iskustva u struci,
 • Dobro poznavanje računalnih programa, Word, Excel, itd.
 • On/ona mora biti sposoban raditi pod pritiskom, imati jaku radnu etiku i visoku razinu integriteta .
 • Bruto plaća 450 € mjesečno
 • Odluku o prihvaćanju donosi Upravni odbor Društva.

SLUŽBENIK INTERNE REVIZIJE (1)

 • Osim dužnosti predviđenih zakonom, Statutom Društva i Kodeksom ponašanja,
 • radne dužnosti su;
 • Obavljati poslove revizije u skladu sa strateškim planovima na temelju
 • godišnje planiranje;
 • Ocjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustava financijskog upravljanja i sustava kontrole u odnosu na;
 • izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva;
 • identifikaciju, procjenu i upravljanje rizicima;
 • poštivanje zakona, propisa, internih pravila i ugovora;
 • pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih informacija te
 • druge podatke;
 • učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja;
 • pohranjivanje imovine i informacija;
 • davanje preporuka za poboljšanje radnji ;
 • Pomoć i podrška Društvu, Odboru za reviziju i Upravnom odboru kako bi se osigurao odgovarajući nadzor nad internim računovodstvom;
 • Sastavlja procedure interne revizije za sve transakcije Društva, u skladu s ciljevima interne kontrole, politikama Društva i procedurama temeljenim na važećim zakonima;
 • Vrši reviziju financijskih ulaganja, godišnjeg plana poslovanja i godišnjeg proračuna,
 • Izrađuje objektivnu ocjenu korištenja resursa Društva i daje odgovarajuće ocjene Odboru za reviziju;
 • Provjerava prikladnost i redovitost rada sustava i postupaka kojima se osigurava da se poslovne knjige i financijska dokumentacija Društva vode u skladu s računovodstvenim standardima i zakonom,
 • Izvršiti sustavne analize poslovnih procesa i povezanih kontrola,
 • Redovito izvještava Odbor za unutarnju reviziju;
 • Unutarnju reviziju treba provoditi kroz pružanje sigurnosnih i savjetodavnih usluga.

Zahtjevi i potrebne kvalifikacije:                                         

 • Kandidat mora imati VSS računovodstveno-financijskog smjera;
 • Imati najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;
 • Da ima certifikat internog revizora;
 • Da ima visok moralni i profesionalni integritet;
 • Budite objektivni i nepristrani;
 • Dobro poznavanje važećih zakona i propisa, s posebnim naglaskom na zakon o NP i druge zakone koji se odnose na unutarnju kontrolu i financijsko upravljanje;
 • Komunikacijske vještine, planiranje rada i vođenje revizijskih aktivnosti;
 • Istraživačke, analitičke, evaluacijske vještine te formuliranje preporuka i stručnih savjeta;
 • Sposobnost suradnje s upravom i osobljem tvrtke;
 • Sposobnost delegiranja i praćenja revizora te odgovornost prema suradnicima za obavljanje delegiranih funkcija;
 • Napredno poznavanje korištenja informatičke tehnologije i standardnih programskih paketa;
 • Poznavanje engleskog jezika se smatra prednošću.
 • Bruto plaća 450 € mjesečno.
 • Odluku o imenovanju donosi Upravni odbor.

U tijeku je prijava za tri radna mjesta.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti za prijavu:

 • CV (detaljna biografija);
 • Presliku osobne iskaznice ili putovnice;
 • Motivacijsko pismo (maksimalno 500 riječi);
 • Izjava pod prisegom;
 • Diploma Ekonomskog fakulteta – kopija.
 • Certifikat koji nije pod istragom i
 • Dokaz o radnom iskustvu.

Uvjeti za sudjelovanje u natječaju za navedene visoke položaje Prema ovom natječaju, punoljetni državljani Republike Kosovo koji imaju punu poslovnu sposobnost, posjeduju građanska prava, imaju potrebnu obrazovnu spremu i sposobnost za zapošljavanje imaju pravo na zapošljavanje stručnjaka za obavljanje izvršnih, rukovodećih poslova ili provedbu upravnih poslova i koji posjeduju fizičke sposobnosti potrebne za radno mjesto.

Natječaj je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objave.

Ispunjeni zahtjevi po ovom natječaju šalju se u Ured administrativnog suradnika NP. KRU “Drini i Bardhë” dd na adresi Rr.” “Mrôneresha Teutë” br. 85 Pejë, konkurs je otvoren od dana objave u novinama, prijave se podnose od 8:00 do 16:00 sati.

Napomena : Odbiti će se kandidati s nepotpunom, nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom izvan natječajnog roka. Samo kandidati koji zadovolje definirane kriterije i uđu u uži izbor bit će kontaktirani.