www.ofertapune.net Drejtor i Transportit | PunaIme

Drejtor i Transportit

Kompania

Shield Recruitment&HR

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

14-02-2024

Data e perfundimit

29-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Shield Recruitment & HR kërkon Drejtor i Transportit (1 vend pune) për klientin e saj, kompani e njohur ndërkombëtare në fushën e zhdoganimit të mallrave dhe automjetëve me seli në Prishtinë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Pranon njoftime për mall të gatshëm dhe përditëson inventarin e klientit, në mënyrë që të mbajë evidencë nëse malli është ende në magazinë të furnitorit, në depo të klientit, në rrugë apo ka arritur;
 • Komunikon me klientët lidhur me organizimin dhe përpilimin e të gjitha dokumentacioneve të udhëtimit (packing list, fatura, certifikata, etj)
 • Njeh ligjet ndërkombëtare të transportit dhe vëçanërisht të Kazakhstanit dhe Mongolisë;
 • Gjen dhe kontrakton transportuesit me kohë (rreth 600-800 transporte vjetore)
 • Mbanë evidencën ditore të pozicioneve të transportuesit (duke përfshirë detajet e mallit që mbanë transporti dhe për cilin projekt/destinacion është;
 • Të ketë njohuri lidhur me shkarkimin dhe ringarkimin e mallit ”trans-shipment” dhe demurrage;
 • Të ketë njohuri rreth organizimit në depot doganore në rast nevoje;
 • Të ketë njohuri për import dhe eksport;
 • Të ketë njohuri rreth programeve të transportit, gjurmimit dhe monitorimit të tyre;
 • Të ketë njohuri për transporte rrugore, detare dhe ajrore;
 • Përgjegjës për monitorimin e ndryshimeve në ligje si dhe rregulloreve në fushën e doganave dhe operacioneve të zonës së lirë;
 • Përgjegjës të planfikikoj dhe përgatis: proceset operacionale të kompanisë, strategjinë dhe proceset e shitjes në përputhje me objektivat e kompanisë, të zhvilloj aktivitetet e kompanisë në përputhje me ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës duke ndjekur parimet dhe standardet e mirëfillëta të industrisë në të cilen vijon aktivitetin e saj kompania;
 • Përgjegjës në përkrahjen e të punësuarve, ruajtjen e paisjeve, inventarit dhe të mirave materiale të cilat i janë besuar në mënyrë të duhur, si dhe përkujdesjen për atmosferë të mirë të punës, me qëllim që kompania të arrijë suksese në afarizmin e tij.
 • Analizon dhe përpilon strategjinë e organizimit të transportit në mënyrën më efiçiente të mundëshme dhe shitjes së shërbimeve në përputhje me kërkesat e klientit dhe objektivat e Kompanisë;
 • Organizimi me përpikmëri dhe korrektësi i transportit të mallrave nga vendi i origjinës deri në destinacionin e kërkuar nga klienti sipas kërkesave specifike të klientit dhe në përputhje me procedurat operacionale të kompanisë;
 • Mbledh oferta nga transportuesit dhe zgjedh shërbimin më të përshtatshme;
 • Llogaritë dhe mban raporte mbi shpenzimet e transortit dhe vonesave si Storage & Demurrage;
 • Kontrollon disponueshmërinë llojet e kërkuara transportin, organizimin e transportit të duhur, kryerjen e operacioneve të ngarkim-shkarkimit, vendosjen dhe stokimin e mallrave, dokumenteve dhe korrespondencës, ekzekutimin korrekt të dokumentacionit të pranimit;
 • Komunikim korrekt dhe professional me klientet si në procedurë standarte të operimit ashtu dhe në zgjidhjen e problemeve logjistike dhe ankesave të klientit;
 • Përgjegjës për zgjerimin e aktivitetit me klient të rinj;
 • Saktësia në marrjen e informacioneve të domsdoshme nga kërkesat e klientëve dhe përpunimi i të dhënave për organizimin e transportit të ngarkesave në kohën e duhur;
 • Evidenton dhe zgjidh në kohë problemet që mund të dalin gjatë procedurës standarte të transportit;
 • Mban të informuar palët e interesuara për statusin e mallit në transport;
 • Komunikim dhe koordinim shumë i mirë me departmentet e tjera në kompani për përfundimin zinxhir të proceseve të punës nga ofertimi deri në faturimin e shërbimit ndaj klientit.
 • Përgatitjen e raporteve periodike mbi rezultatet e arritura dhe përcaktimi objektivave për të ardhmen.
 • Përveç detyrave dhe përgjegjësive të cekura performon edhe detyra tjera të kërkuara nga Mbikëqyrësi Direkt;
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e lartë shënuara janë indikative.

Kualifikimet:

 • Fakulteti i Ekonomik, Administrim Biznesi, Dogana dhe Shpedicione, apo të ngjashme;
 • Së paku 5 vite përvojë punë në logjistik, transport, shpedicion(preferohet pervoje ne transporte Nderkombetare per import dhe eksport)
 • Njohuri të thella profesionale, si dhe aftësi të shkëlqyeshme hulumtuese, analitike dhe organizative;
 • Njohuri pune të programeve standarde të Office-it (Word, Excel, Power Point);
 • Njohja e gjuhës angleze është e domosdoshme;
 • Njohja e gjuhës ruse është e preferueshme (jo obligative);
 • Njohja e gjuhës italiane është e preferueshme (jo obligative);
 • Aftësi të mira ndërpersonale dhe të punes në ekip;
 • Vetë-motivim dhe gatishmëri për të marrë përgjegjesi;
 • Aftësi të mira organizative;
 • Kualifikimet e lartë shënuar janë indikative.

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 29 Shkurt 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.