www.ofertapune.net Këshilltar i Kryeshefit Ekzekutiv (2), Asistent/e Administrative (Alb/Srb) | PunaIme

Këshilltar i Kryeshefit Ekzekutiv (2), Asistent/e Administrative (Alb/Srb)

Kompania

Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

27-03-2024

Data e perfundimit

24-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Administratë

Në zbatim të nenit 8 të Ligjit LIGJI Nr. 03/L-212 të Punës, Kapitulli II përkatësisht neni 5 i Udhëzimit Administrativ MFPT-Nr. 01/2024, si dhe Rregulloren për Sistematizimin dhe Përshkrimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjen Hidroekonomike “Ibër-Lepenc’’SH.A. Nr. 08-2913 dt. 27.03.2024, Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër-Lepenc’’SH. A publikon këtë:

K O N K U R S   P U B L I K                                               

Këshilltar i Kryeshefit Ekzekutiv       –   (Numri i kryerësve 2)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Ndihmon Kryeshefin Ekzekutiv në organizimin  e procesit të punës;
 • Këshillon Kryeshefin Ekzekutiv në përgatitjen e Planeve të Biznesit;
 • Këshillon Kryeshefin Ekzekutiv në implementimin e projekteve të parapara me Planin e Biznesit;
 • Rekomandon dhe sugjeron Kryeshefin Ekzekutiv për veprimet që duhet ndërmarr për realizimin e suksesshëm të Planit të Biznesit;
 • Jep këshilla profesionale Kryeshefit Ekzekutiv për çështje nga fusha e veprimtarisë së tij;
 • Kryen edhe punët tjera sipas kërkesës së Kryeshefit Ekzekutiv;
 • Për punën e vet i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv.

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukim universitar në Ekonomik, Juridik, Shkenca sociale, Inxhinieri apo të ngjajshme;
 • Shkathtësi komunikuese dhe aftësi organizative të punës;
 • Njohuri për punë në kompjuter (MS Word, Excel etj.);
 • Përvoja e punës 3 (tri) vite.

Asistent/e administrative – (Numri i kryerësve 1)

Detyrat dhe përgjegjësitë e punës:

 • Pranon dokumentacione të ndryshme dhe e bën shpërndarjen;
 • Pranon thirrje telefonike;
 • Kujdeset për furnizim me kohë me material shpenzues;
 • Mban evidencën e shpenzimeve të kabinetit te KE;
 • Kujdeset për përgatitjen me kohë të materialeve;
 • Kujdeset për aranzhimin e sallës për mbajtjen e mbledhjeve të KE;
 • Për punën e tij/saj i përgjigjet Kryeshefit Ekzekutiv

Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Edukim universitar në Ekonomik, Juridik, Shkenca sociale apo të ngjajshme; 
 • Përvoja e punës 1 (një) vit;
 • Shkathtësi të dëshmuar në administratë dhe njohuri të procedurave bashkëkohore të punës;
 • Njohuri të programeve kompjuterike;
 • Njohje e gjuhës angleze.

Kërkesës për pozitat e kërkuara t’i bashkëngjitet: 

 • Aplikacioni / Kërkesa për punësim
 • CV;
 • Diploma e noterizuar;
 • Vërtetimin e përvojës së punës:
 • Certifikata që nuk është nën hetime, jo më e vjetër se 6 muaj;
 • Fotokopja e letër njoftimit;

Procedura e aplikimit:

Aplikacionet mund të merren në web-faqen zyrtare të Ndërmarrjes www.iber-lepenc.org

Aplikacionet e plotësuara së bashku me kopje të dëshmive të kërkuara sipas konkursit dorëzohen në 

Drejtorinë Qëndrore të N.H.,,Ibër-Lepenc” – Prishtinë ose përmes postës.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 15 ditë nga dita e publikimit, përkatësisht deri më 11.04.2024

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen me kandidatin e zgjedhur do të nënshkruhet Kontrata e punës, pas sjelljes së certifikatës mjekësore.


Na osnovu člana 8. Zakona br. 03/L-212 o radu, Poglavlje II, odnosno član 5 Administrativnog Uputstva MFPT-br. 01/2024, kao i Pravilnik o sistematizaciji i opisu radnih mesta u Hidroekonomskom preduzeću „Iber-Lepenac “D.D Br. 08-2913 dt.27.03.2024, Hidroekonomsko preduzeće “Ibar-Lepenac” SH. Da li objavljujete ovo:

K O N K U R S                                  

Savetnik izvršnog direktora – (Broj izvođača 2)

Poslovi i odgovornosti:

 • Pomaže izvršnom direktoru u organizaciji procesa rada;
 • Savetuje glavnog izvršnog direktora u pripremi poslovnih planova;
 • Savetuje glavnog izvršnog direktora u realizaciji projekata predviđenih Poslovnim planom;
 • Preporučuje i predlaže glavnog izvršnog direktora za radnje koje treba preduzeti za uspješnu implementaciju poslovnog plana;
 • Daje stručne savete izvršnom direktoru o pitanjima iz oblasti njegove delatnosti;
 • Obavlja i druge poslove po zahtevu glavnog izvršnog direktora;
 • Za svoj rad odgovara izvršnom direktoru.

Veštine i kvalifikacije:

 • Univerzitetsko obrazovanje iz oblasti ekonomije, prava, društvenih nauka, inženjerstva ili slično;
 • Komunikativne sposobnosti i organizacione sposobnosti rada;
 • poznavanje rada na računaru (MS Vord, Ekcel, itd.);
 • Radno iskustvo 3 (tri) godine.

Administrativni Asistent – (Broj izvođača 1)

Poslovi i odgovornosti:

 • Prima razne dokumente i distribuira ih;
 • Prima telefonske pozive;
 • Brine o blagovremenom snabdevanju potrošnim materijalom;
 • Vodi evidenciju o troškovima kabineta EK;
 • Brine o blagovremenoj pripremi materijala;
 • Staranje o uređenju sale za održavanje sjednica EK;
 • On/ona za svoj rad odgovara glavnom izvršnom direktoru

Veštine i kvalifikacije:

 • Univerzitetsko obrazovanje iz oblasti ekonomije, prava, društvenih nauka ili slično;
 • Radno iskustvo 1 (jedna) godina;
 • dokazane veštine administracije i poznavanje savremenih radnih procedura;
 • Poznavanje računarskih programa;
 • Poznavanje engleskog jezika.

Priložiti uz zahtev za tražena mesta: 

 • Aplikacija / Zahtev za zapošljavanje
 • CV;
 • Overena diploma;
 • Provera radnog iskustva:
 • Uverenje koje dokazuje da niste u istrazi, ne starije od 6 meseci;
 • Fotokopija Lične Karte;

Postupak apliciranja:

Prijave se mogu dobiti na zvaničnom sajtu preduzeća www.iber-lepenc.org

Popunjene aplikacije zajedno sa kopijama sertifikata zahtevanih konkursom dostavljaju se na Centralnoj Upravi V.P. “Ibër-Lepenc” – Priština ili poštom.

Rok za podnošenje aplikacija je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 11.04.2024

Aplikacije podnete nakon unapred određenog roka se ne prihvataju, dok se nepotpune prijave odbijaju i izabrani kandidat će po donošenju lekarskog uverenja, potpisati Ugovor o radu.