www.ofertapune.net Kërkesë për Kuotim për marrje me qera të zyrave të Projektit | PunaIme

Kërkesë për Kuotim për marrje me qera të zyrave të Projektit

Kompania

EUKOJUST

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-11-2023

Data e perfundimit

28-01-2024

Kategoritë

Prishtinë 15/11/2023
Ref. Nr. KpK 01-11/23

Tema: Kërkesë për Kuotim për marrje me qera të zyrave të Projektit

Rreth Programit të Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë

“Programi i Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë” është projekt i financuar nga BE-ja që zbatohet nga konsorciumi i përbërë nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (IRZ), Qendra për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (CILC) dhe Ministria e Drejtësisë dhe Administratës Publike e Kroacisë. Projekti synon të mbështesë reformat në sektorin e drejtësisë në Kosovë sipas standardeve evropiane dhe atyre ndërkombëtare.

Programi i Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë shpall Kërkesë për Kuotim për marrje me qira të zyrave për Projektin, për një periudhë 5 mujore, nga 1 shkurt 2023 deri më 30 qershor 2023, me mundësi vazhdimi.

Në mënyrë që të kualifikoheni për ofertim, duhet të dorëzoni dokumentet e mëposhtme:

 • – Certifikatën e numrit unik identifikues të biznesit
 • – Certifikatën e TVSh-së, në rast se aplikohet.

Gjithashtu, ju njoftojmë se në një rast të tillë do t’ju kërkohet të dorëzoni dokumentin në vijim, brenda tre ditëve pune sipas kërkesës:

Vërtetimin Tatimor, si dëshmi se kompania juaj nuk ka obligime tatimore.

Nëse ofertuesit kanë borxhe ndaj ATK-së dhe marrëveshje përkatëse me ATK-në për shlyerjen e këtyre borxheve me këste, ndërsa pagesat janë kryer sipas kësaj marrëveshjeje, ofertuesi do të konsiderohet i kualifikuar në këtë procedurë të prokurimit.

Gjithashtu, me rastin e dorëzimit të ofertës, kompania juaj pajtohet se nuk gjendet në ndonjërën nga situatat e përmendura më poshtë:

 • në falimentim, në procedurë të likuidimit ose shpërbërjes, pasuritë e saj administrohen nga një likuidues ose nga një gjykatë, është në një marrëveshje me kreditorët, afarizmi i saj është pezulluar ose është në ndonjë situatë të ngjashme që lind nga një procedurë e ngjashme e paraparë me legjislacionin e Bashkimit Evropian ose atë vendor;
 • kompania është fajtore për shkelje të rëndë profesionale, duke shkelur ligjet ose rregulloret e zbatueshme ose standardet etike të profesionit të cilit i përket kompania, ose duke u përfshirë në ndonjë sjellje të gabuar që ka ndikim në besueshmërinë e saj profesionale kur një sjellje e tillë tregon qëllim të gabuar ose neglizhencë e rëndë;
 • kompania është fajtore për mashtrim/korrupsion/sjellje në lidhje me një organizatë kriminale/pastrim parash ose financim terrorist/vepra terroriste ose vepra të lidhura me veprimtari terroriste/punë të fëmijëve ose vepra të tjera në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore;
 • ka treguar mangësi të konsiderueshme në përmbushjen e detyrimeve kryesore, në ekzekutimin e një kontrate ose një marrëveshjeje të financuar nga buxheti i BE-së, e cila ka çuar në ndërprerjen e saj të parakohshme ose në zbatimin e dëmeve të likuiduara ose ndëshkimeve të tjera kontraktuale, ose që janë zbuluar pas kontrolleve,  auditimeve ose hetimeve nga një autoritet kontraktues, Zyra Evropiane Kundër Mashtrimit (OLAF) ose Gjykata e Auditorëve;
 • kompania ka krijuar një njësi ekonomike nën një juridiksion tjetër, me synimin për të anashkaluar detyrimet fiskale, shoqërore ose ndonjë detyrim tjetër ligjor në juridiksionin e zyrës saj të regjistruar, administratës qendrore apo selisë qendrore të biznesit.

KUSHTET/ SPECIFIKACIONI:

Zyra duhet të përmbajë të paktën 10 (dhjetë) hapësira pune/zyre si dhe 1 (një) sallë të përshtatshme konferencash/takimesh.

Vendi: Prishtinë, preferohet në afërsi me Ministrinë e Drejtësisë (Ndërtesa e Qeverisë)

Metra katrorë: Minimumi 210 metra katrorë, maksimumi 280 metra katrorë

Të jetë e disponueshme: nga 01 shkurt 2024 për 5 muaj (me mundësi vazhdimi)

Mobilimi: e pa mobiluar

Specifikacione të tjera: Kondicioner/ngrohje dhe të ketë 1 (një)  vend parkimi.

PLANI I HAPËSIRËS

Preferohet që plani i hapësirës të përmbajë:

1 (një) sallë konferencash – hapësirë për 15 – 25 persona (rreth 50 m2)

10 (dhjetë) deri në 12 (dymbëdhjetë) dhoma që ofrojnë hapësirë pune për 2 (dy) persona secila.

1 (një) kuzhinë të vogël

1-2 (një-dy) banjo.

DORËZIMI I PROPOZIMIT:

Palët e interesuara mund të paraqesin propozimet e tyre me detajet e mëposhtme:

 1. Të dhënat e pronës, me adresë
 2. Sipërfaqja totale
 3. Cmimi për metër katror.
 4. Shpenzime shtesë
 5. Depozitën fillestare
 6. Emri i pronarit të pronës dhe detajet e kontaktit
 7. Fleta poseduese e pronës së ofruar
 8. Fotografi ku shihen anët e ndryshme të ambienteve (të brendshme dhe të jashtme)

BUXHETI

Buxheti maksimal në dispozicion për këtë kontratë është 15,000.00 € (qira mujore prej 3,000.00 € bruto).

Çmimi i propozuar nga Ofruesi duhet të përfshijë TVSH-në (nëse është e aplikueshme), por ju lutemi vini re se Programi i Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë si projekt i financuar nga BE-ja, është i përjashtuar nga pagesa e TVSH-së sipas nënparagrafit 2.1 të nenit 30 të ligjit nr.05/L. -037 për TVSH-në dhe në bazë të nën-paragrafit 3.1 të nenit 33 të ligjit nr.05/L-037 për TVSH-në.

JU LUTEM, KINI PARASYSH SE KY NUK ËSHTË NJË URDHËR BLERJEJE

Programi i Bashkimit Evropian për Sektorin e Drejtësisë në Kosovë rezervon të drejtën për dhënie të kontratës pa diskutim (negocim), bazuar në propozimet fillestare.

Kërkesat për informacione ose sqarime shtesë duhet të drejtohen vetëm me shkrim, në email adresat: [email protected], cc: [email protected], [email protected], [email protected], më së voni deri të premten, më 24 nëntor 2023.

Data/koha e mbylljes

Ofertat duhet të dorëzohen në gjuhën angleze në format pdf tek adresat e lartëshënuara, me titull: Marrja me qira e zyrave të projektit, dhe këkë më së voni deri të enjten, 30 nëntor 2023, ora 16:00.

Oferta duhet të jetë e vlefshme së paku deri 60 ditë pas dorëzimit të ofertës.


Prishtinë 15/11/2023
Ref. No. RfQ 01-11/23

Subject: Request for quotation for renting project offices

About European Union Kosovo Justice Sector Programme

“European Union/Kosovo Justice Sector Programme” is an EU-funded project implemented by a consortium consisting of the German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ), Centre for International Legal Cooperation (CILC), and the Ministry of Justice and Public Administration of Croatia. The project seeks to support the reforms of the Kosovar justice sector in line with European and international standards.

European Union/ Kosovo Justice Sector Programme is requesting quotation for renting project offices, for a 5-month period, from 1st February 2023 – 30th June 2023, with a possibility of extension.

To be eligible to bid, the following documents are required:

 • Business Unique Identification Number Certificate.
 • VAT Certificate, if applicable.

In addition, please be informed that in case your offer is selected you will be required to submit the following document, within three working days upon request:

Tax Certificate, as proof that your company has no outstanding tax obligations.

If the bidders have debts towards KTA and the respective agreement with KTA  for payment of those debts in installments, whereas the payments are executed according to such agreement, the bidder will be considered eligible in this procurement procedure.

Furthermore by submitting an offer your company gives a consent that it is not in one of the following situations:

 • it is bankrupt, it is subject to insolvency or winding-up procedures, its assets are being administered by a liquidator or by a court, it is in an arrangement with creditors, its business activities are suspended or it is in any analogous situation arising from a similar procedure provided for under Union or national law.
 • the company is guilty of grave professional misconduct by having violated applicable laws or regulations or ethical standards of the profession to which the company belongs, or by having engaged in any wrongful conduct which has an impact on its professional credibility where such conduct denotes wrongful intent or gross negligence;
 • the company is guilty of the fraud / corruption / conduct related to a criminal organization / money laundering or terrorist financing / terrorist offences or offences linked to terrorist activities/ child labour or other offences concerning trafficking in human beings.
 • it has shown significant deficiencies in complying with the main obligations in the performance of a contract or an agreement financed by the Union’s budget, which has led to its early termination or to the application of liquidated damages or other contractual penalties, or which has been discovered following checks, audits or investigations by a contracting authority, the European Anti-Fraud Office (OLAF) or the Court of Auditors;
 • the company has created an entity under a different jurisdiction with the intent to circumvent fiscal, social or any other legal obligations in the jurisdiction of its registered office, central administration, or principal place of business.

REQUIREMENTS/ SPECIFICATIONS:

The office shall accommodate at least 10 (ten) working / office spaces as well as 1 (one) suitable conference / meeting-room.

Location: Prishtina, preferred close distance to the Ministry of Justice (Ndërtesa e Qeverisë)

Square Meters: Minimum 210 square meters, maximum 280 square meters

Availability: from 01 February 2024 for 5 months (possible extension)

Furnishing: not furnished

Further Specifications:  Air Condition/ heating and 1 parking place included

LAYOUT OF THE PREMISES

The preferred layout of the premises would offer:

1 (one) conference room – space for 15 – 25 persons (ca. 50 m2)

10 (ten) to 12 (twelve) rooms offering working space for 2 (two) persons each.

1 (one) kitchenette

1-2 (one-two) bathrooms

SUBMISSION OF PROPOSALS

Interested parties may submit their proposals with the following details/ documents:

 1. Details of the Property with Address
 2. Total Area
 3. Rate per Sq ft.
 4. Additional Charges
 5. Security Deposit
 6. Property Owner’s Name and Contact Details
 7. Property Possession List
 8. Photographs covering different sides of the premises (both interior and exterior)

BUDGET

The maximum budget available for this contract is 15,000.00 € (monthly rent of 3,000.00 € gross).

The Offeror’s proposed price should include the VAT (if applicable), but please be informed that the European Union Kosovo Justice Sector Programme as an EU funded project, is exempted from paying VAT according to subparagraph 2.1 of Article 30 of Law No.05/L-037 on VAT and pursuant on sub-paragraph 3.1 of Article 33 of Law No.05/L-037 on VAT.

PLEASE NOTE THAT THIS IS NOT A PURCHASE ORDER

European Union Kosovo Justice Sector Programme reserves the right to award the contract without discussion (negotiation) based upon the initial proposals.

Request for additional information or clarifications are to be directed in written only, to the following email addresses: [email protected], cc: [email protected], [email protected], [email protected], at latest until Friday, 24th November, 2023.

Date/time of closure

Offers should be submitted in English language in pdf format to the contacts above, with the subject line: Renting project offices, at latest by Thursday, 30th November, 2023, at 16:00.

Offer validity should be at least 60 days after submission of the offer.