www.ofertapune.net Inxhinier i Integrimit të Softuerit | PunaIme

Inxhinier i Integrimit të Softuerit

Kompania

NLB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

03-06-2024

Data e perfundimit

23-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, shpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNES:

 • Inxhinier i Integrimit të Softuerit në Divizionin për Teknologji të Informacionit (një vend të punës)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare ose master në inxhinieri, shkenca kompjuterike ose disiplinë teknike përkatëse;
 • Sistemet e infrastrukturës dhe njohja e zbatimit të tyre;
 • Metodologjitë e shkathëta (“Agile”);
 • Eksperiencë me MS SQL, T-SQL, .NET, 
 • Përvojë me IIS;
 • Përvojë me Postman apo të ngjashme dhe formate si Swagger, JSON, XML etj;
 • Përvojë me ndërmjetësit e mesazheve (“Enterprise Message Brokers”);
 • Së paku 3 vjet përvojë pune, në punët dhe detyrat e ngjashme me përshkrimin e detyrave për këtë vend te punës; 
 • Aftësi të demonstruara për të menaxhuar zhvillimet komplekse në një mjedis të ndjeshëm ndaj kohës;
 • Aftësia për të vlerësuar problemet kritike, për të vendosur fakte dhe për t’i komunikuar ato qartë;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi;
 • I vetëdrejtuar dhe i aftë për të punuar në mënyrë pavarur me mbikëqyrje të kufizuar;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Ofroni përkrahje dhe zhvillim në integrimet e softuerëve në sistemet e Bankës me palë të treta dhe sisteme të tjera;
 • Pjesë e ekipit të Integrimit dhe përgjegjës për projektimin dhe zbatimin e lidhjeve të mbështetjes midis platformës së Bankës dhe sistemeve të TI-së të palëve të treta;
 • Dizajnoni, kodoni dhe mirëmbani integrimet e sistemeve mbështetëse në platformat e Bankës;
 • Punoni ngushtë me Pronarin e Produktit (Product Owner) për të analizuar kërkesat funksionale, infrastrukturore dhe teknike;
 • Siguroni raporte të qarta dhe në kohë për statusin e zhvillimit, problemet teknike dhe detaje të tjera relevante;
 • Mbështetni diskutimet teknike me furnizuesit e palëve të treta gjatë fazës së zbatimit;
 • Përmbushni në mënyrë të vazhdueshme afatet e përcaktuara;
 • Siguroni mbështetje dhe mirëmbani dokumentacionin për ekipin e Operacioneve;
 • Ndihmoni në zgjidhjen e incidenteve që ndikojnë në operacionet bazë të sistemit dhe propozoni veprime rikuperimi;
 • Merrni pjesë në retrospektivat e ekipit dhe dokumentoni mësimet e nxjerra;
 • Kryeni punë dhe detyra tjera sipas kërkesës së udhëheqësit në hierarki lidhur me përshkrimin e vendit të punës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës www.nlb-kos.com, deri më datën 10 qershor 2024. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet edhe kopja e diplomës së kualifikimit dhe CV-ja.