www.ofertapune.net Inxhinier/e i/e Projektit (Alb/Srb/Eng) | PunaIme

Inxhinier/e i/e Projektit (Alb/Srb/Eng)

Kompania

KOSTT Sh.a

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

26-04-2024

Data e perfundimit

24-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Inxhinieri

Bazuar në nenin 8 të Ligjit të punës nr. 03/L-212 të Republikës së Kosovës, nenin 5 (paragrafi 1, 2, 4, 5) dhe nenit 7 të Udhëzimit Administrativ MFPT-nr. 01/2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh. a. për plotësim të pozitës si më poshtë shpall: 

KONKURS PUBLIK

Titulli i vendit të punës:                 Inxhinier/e i/e projektit
Ndërmarrja:                                     KOSTT – Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut Sh.A.
Numri referues:                              1.0.6.2
Kohëzgjatja e kontratës:               Për kohë të caktuar deri në përfundim të projektit
Orari i punës:                                  Puna me orar të plotë
Lartësia e pagës bazë mujore:    1,026.00 euro
Numri i kryesve:                             3
Kushtet e punës:                            Puna në zyre dhe teren
Vendi i punës (lokacioni):            Selia Qendrore e KOSTT-it, Prishtinë
Mënyra e aplikimit:                       Adresa elektronike (email)

Përmbledhje e programit Kompakt

Qeveria e Republikës së Kosovës (“Qeveria” ose “QK”) dhe Korporata e Sfidës së Mijëvjeçarit (“MCC”), agjenci qeveritare e Shteteve të Bashkuara, kanë nënshkruar një grant që synon përshpejtimin e tranzicionit të vendit drejt një të ardhmeje energjetike që është më e qëndrueshme, gjithëpërfshirëse, e besueshme dhe e përballueshme. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka ratifikuar programin Kompakt dhe ka caktuar Llogarinë e Sfidave të Mijëvjeçarit – Kosovë (MCA-Kosovë ose MCA-K) si subjekt përgjegjës për të ushtruar dhe përmbushur të drejtat dhe detyrimet e QK-së për të mbikëqyrur, menaxhuar dhe zbatuar programin Kompakt.

Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), si një nga partnerët zbatues të MCA-Kosovë, ka nënshkruar marrëveshjen me subjektin zbatues (IEA) me MCA-K, e cila e obligon KOSTT-in të krijojë Njësinë për Zbatimit e Projektit BESS (PIU) për Aktivitetin aFRR (Aktiviteti i Reagimit të Restaurimit të Frekuencave), aktivitet ky i cili do të pajiset me staf dhe pajisje për t’i mbështetur konsulentët që kryejnë dizajnimin dhe mbikëqyrjen (D&S) dhe kontraktuesin që kryen dizajnimin dhe ndërtimin (D&B) me qëllim të zbatimit të projektit për Aktivitetin aFRR. Gjatë dizajnimit të projektit, stafi i ri i KOSTT-it i angazhuar në njësinë për zbatimin e projektit BESS do të financohet nga Fondi Lehtësues i Kompaktit (CFF) deri në hyrjen në fuqi të Kompaktit, kurse më pas do të financohet nga fondet e Kompaktit.

Në përputhje me kërkesat e marrëveshjes me subjektin zbatues, dhe për ta kompletuar njësinë e zbatimit të projektit BESS me staf, KOSTT-i po kërkon të rekrutojë një menaxher të njësisë së zbatimit të projektit BESS për Aktivitetin e Reagimit të Restaurimit të Frekuencave, me detyrat dhe
përgjegjësitë si në vijim:

Përmbledhje e detyrave për pozitën: Inxhinier/e i/e projektit 

Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të menaxherit të njësisë për zbatimin e projektit (PIU), Inxhinieri i Projektit është përgjegjës për të mbështetur zbatimin e projektit BESS në KOSTT, duke shërbyer nëpërmjet menaxherit të njësisë për zbatimin e projektit BESS (PIU).

Vendi i punës është në Prishtinë, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Mbështet menaxherin e njësisë së zbatimit të projektit BESS në KOSTT në përmbushjen e roleve dhe përgjegjësive të KOSTT sipas marrëveshjes me subjektin zbatues ndërmjet KOSTT-it dhe MCA–Kosovë dhe koordinimin e tyre me MCA-Kosovë.
 • Mbështet rishikimin e specifikimeve të dizajnimit për të siguruar përputhjen me kodet teknike dhe standardet e aplikueshme.
 • Mbështet menaxherin e njësisë së zbatimit të projektit BESS për të siguruar që kontraktuesit përmbushin detyrimet kontraktuale, duke përfshirë buxhetet dhe kostot, përcjelljen e piketave të projektit dhe raportimin e të njëjtave.
 • Siguron pajtueshmërinë dhe respekton politikat, rregullat dhe rregulloret e shëndetit dhe sigurisë (H&S) dhe ato të mjedisit.  
 • Rishikon dhe ofron komente në studimet e fizibilitetit, dizajnim të projektit dhe raportet përkatëse nga konsulentët dhe kontraktuesit në kuadër të projektit BESS në KOSTT.
 • Mbështet koordinimin e dinamikës së ndërtimit me operacionin e sistemit dhe operacionin e transmetimit.
 • Mbështet menaxherin e njësisë së zbatimit të projektit BESS në KOSTT, konsulentin D&S dhe kontraktuesin D&B në mbikëqyrjen dhe monitorimin e përditshëm të progresit të ndërtimit në vendpunim duke përfshirë kontrollin e cilësisë, kontrollin e buxhetit dhe raportimin e të njëjtave.
 • Merr pjesë në mbikëqyrjen e punimeve në linja/nënstacione, dhe objektet e BESS, si dhe është përgjegjës për komunikimin me palët për sqarimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në terren gjatë ndërtimit.
 • Merr pjesë në komisionimin dhe testimin e aseteve të impiantit të BESS të KOSTT.  
 • Kryen detyra të tjera të kërkuara nga menaxheri i njësisë së zbatimit të projektit BESS në KOSTT  në lidhje me Projektin BESS të KOSTT.

Kërkesat profesionale/Kualifikimet, aftësitë dhe shkathtësitë tjera:

Shkollimi:                                     Diploma universitare (preferohet diploma Master)
Dega/drejtimi/lëmia                   Inxhinieri elektrike

 • Të ketë përvojë pune profesionale prej 3 vitesh në inxhinieri të projekteve të infrastrukturës energjetike.
 • Të ketë njohuri të aspekteve ligjore dhe rregullative në ndërtimin e projekteve të infrastrukturës energjetike. 
 • Të ketë njohuri të industrisë lokale të shërbimeve (përparësi ka posedimi i njohurive të industrisë globale).
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyera komunikimi.
 • Të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, të shkruar dhe të folur.
 • Të jetë i ndjeshëm dhe i përshtatshëm në aspektin gjinor, kulturor, kombëtar dhe të moshës.
 • Të ketë përvojë të dëshmuar në menaxhim të projekteve

 

Mënyra e aplikimit 

Aplikimi është përmes email adresës elektronike. Dokumentet duhet të ngarkohen sipas kërkesave të konkursit. Pasi të dërgoni aplikimin tuaj përmes email adresës elektronike do të pranoni një email për konfirmim të pranimit të email-it tuaj. Nëse nuk keni pranuar email-in konfirmues, atëherë shkruani në email adresën [email protected] (vetëm në rastin kur pas aplikimit nuk e keni pranuar email-in konfirmues).

Dokumentet që duhet të ngarkohen dhe dërgohen si pjesë e aplikimit dhe mënyra e dërgimit të tyre:

Gjatë aplikimit për pozitën në fjalë kandidatët duhet të kenë kujdes hapat e aplikimit:

 • Aplikimi bëhet vetëm përmes adresës (postës) elektronike (email) [email protected] 
 • Në email për aplikim duhet të bashkangjiten (ngarkohen) dokumentet si në vijim:
 • Aplikacionin-CV-në (ver. 4.0) të shkarkuar nga web faqja zyrtare e KOSTT Sh.A.: www.kostt.com
 • Dëshmia për kualifikimin profesional: Diploma universitare, e skanuar në formatin .pdf dhe e bashkangjitur në email (nëse diploma është fituar jashtë vendit duhet bashkangjitur vërtetimin e nostrifikimit të diplomës apo aktin që dëshmon se diploma është në procedurë të nostrifikimit me kusht që nostrifikimi i diplomës të dorëzohet deri në momentin e nënshkrimit të aktit për emërim në pozitë.
 • Dëshmia për përvojën profesionale: Vërtetim pune (referencë) nga punëdhënësit tuaj të mëparshëm apo aktual me të cilën vërtetohet përvoja juaj për profesionin që keni. Në vërtetim (referencë) duhet të jetë data e fillimit dhe mbarimit të punësimit apo angazhimit tuaj tek punëdhënësi juaj.
 • Dëshmi tjera të dokumenteve sipas kërkesave dhe kritereve të konkursit publik.

Njoftimi me rezultatin e konkursit

Sipas udhëzimit administrativ nr. 01/2024 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik aplikantët/kandidatët do të njoftohen pas çdo faze të zhvillimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve

Mënyra e vlerësimit të aplikantëve/kandidatëve 

Sipas udhëzimit administrativ nr. 01/2024 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik Testi me shkrim vlerësohet deri në shtatëdhjetë (70) pikë

Intervista deri në njëzet (20) pikë

Jetë përshkrimi (CV) deri në dhjetë (10) pikë

KOSTT ofron mundësi të barabarta të punësimit për gjithë qytetarët e Republikës se Kosovës si dhe inkurajon kandidatët e gjinisë femërore dhe të rinjtë që të aplikojnë për këto vende pune.

Vërejtje: Gjatë aplikimit aplikantët/kandidatët duhet të kenë gjithashtu kujdes, si në vijim:

Nëse nuk e deklaroni që anëtari i familjes suaj është në marrëdhënie pune me KOSTT, në cilëndo fazë të zhvillimit të vlerësimit të kandidatit që vërtetohet, aplikacionet-CV-të tuaja do të refuzohen.

Aplikacionet e dërguara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa ato të mangëta ose ato që nuk janë në formatin e kërkuar më lartë do të refuzohen.

Aplikacionet do të pranohen vetëm nga kandidatët, të cilët i plotësojnë kërkesat/kriteret e konkursit të shpallur në mjetet e informimit dhe në webfaqen zyrtare të KOSTT-it.

Dokumentacioni shtesë të dërguara nga kandidati pas përfundimit të afatit të aplikimit nuk mund të kërkohet dhe as të pranohet.

Kalendari i përafërt: Pas përfundimit të afatit të aplikimit, brenda 20 dite testimi me shkrim, brenda 15 dite intervista, brenda 5 dite njoftimi final, si dhe brenda 15 dite lidhje e marrëdhënies së punës me kandidatin e suksesshëm. 

Kalendari i përafërt do të aplikohet në rast se nuk ka ankesa të cilat e pezullojnë afatin e paraparë të rrjedhës së procesit të konkursit sipas UA nr. 01/2024.

Dokumentet origjinale të cilat i vërtetojnë faktet e theksuara në aplikacion-CV duhet të prezantohen në momentin e intervistimit.

Konkursi mbetet i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit dhe në webfaqen e KOSTT, nga data 26.04.2024  deri më 10.05.2024 ora 16:00.


Na osnovu člana 8. Zakona o radu br. 03/L-212 Republike Kosovo, člana 5. (stavovi 1, 2, 4, 5) i člana 7. Administrativnog uputstva MFRT-br. 01/2024 o regulisanje procedura konkursa na javnom sektoru,  Operator sistema, prenosa i tržišta-KOSTT a. d. za popunjavanje sledeće pozicije raspisuje: 

JAVNI KONKURS 

Naziv radnog mesta:                              Projektni inženjer
Preduzeće:                                               KOSTT – Operator sistema, prenosa i tržišta A.D.
Referentni broj:                                       1.0.6.2
Trajanje ugovora:                                   Na određeno vreme do kraja projekta
Radno vreme:                                          Puno radno vreme
Visina osnovne mesečne plate:           1,026.00 evra
Broj izvršilaca:                                        3
Radni uslovi:                                            Rad u kancelariji i terenu
Mesto rada (lokacija):                           Centralno sedište KOSTT-a, Priština
Način apliciranja:                                   Elektronska adresa (e-mail)

Pregled programa Kompakt

Vlada Republike Kosovo (“Vlada” ili “VK”) i Korporacija milenijumskih izazova (“MCC”), vladina agencija Sjedinjenih Američkih Država, potpisali su grant koji ima za cilj ubrzanje tranzicije zemlje u energetsku budućnost koja je održivija, sveobuhvatnija, pouzdanija pristupačnija. Skupština Republike Kosovo je ratifikovala program Kompakt i odredila Račun milenijumskih izazova – Kosovo (MCA-Kosovo ili MCA-K) kao subjekt koji je odgovoran za ostvarivanje i ispunjavanje prava i obaveza VK da nadgleda, upravlja i sprovodi program Kompakt.

Operator sistema, prenosa i tržišta (KOSTT), kao jedan od implementacionih partnera MCA-Kosovo, potpisao je sporazum sa implementacionim subjektom (IEA) sa MCA-K, koji obavezuje KOSTT da uspostavi Jedinicu za sprovođenje Projekta BESS (PIU) za Aktivnost aFRR (Aktivnost odgovora na obnavljanje frekvencije), aktivnost koja će biti opremljena osobljem i opremom za podršku konsultantima koji obavljaju projektovanje i nadzor (D&S) i izvođaču koji izvodi projektovanje i izgradnju (D&B) u cilju sprovođenja projekta za Aktivnost aFRR.  Tokom izrade projekta, novo osoblje KOSTT-a angažovano u jedinici za sprovođenje projekta BESS biće finansirano iz Compact Facilitating Fund (CFF) do stupanja na snagu Kompakta, nakon čega će se finansirati iz sredstava Kompakta.

U skladu sa zahtevima sporazuma sa implementacionim subjektom, i da bi kompletirao jedinicu za sprovođenje projekta BESS sa osobljem, KOSTT traži da zaposli menadžera jedinice za sprovođenje projekta BESS za Aktivnost odgovora na obnavljanje frekvencije, sa sledećim dužnostima i odgovornostima:

Pregled dužnosti za poziciju: Projektni menadžer 

Pod direktnim nadzorom menadžera Jedinice za sprovođenje projekta (PIU), projektni inženjer je odgovoran za podršku sprovođenja projekta BESS u KOSTT-u, služeći preko menadžera Jedinice za sprovođenje projekta BESS (PIU).

Radno mesto je u Prištini, Kosovo.

Glavne dužnosti i odgovornosti

 • Podržava menadžera jedinice za sprovođenje projekta BESS u KOSTT-u u ispunjavanju uloga i odgovornosti KOSTT-a prema sporazumu između KOSTT-a i MCA-Kosovo i njihovoj koordinaciji sa MCA-Kosovo.
 • Podržava pregled specifikacija dizajna kako bi osigurao usklađenost s primenjivim tehničkim kodovima i standardima.
 • Podržava menadžera jedinice za sprovođenje projekta BESS kako bi osigurao da izvođači ispunjavaju ugovorne obaveze, uključujući budžete i troškove, praćenjem etapa projekta i izveštavanjem o njima.
 • Osigurava usklađenost i poštuje politike, pravila i propise o zdravlju i sigurnosti (H&S) i životnoj sredini.  
 • Pregledava i daje komentare o studijama izvodljivosti, dizajnu projekta i povezanim izveštajima konsultanata i izvođača u okviru projekta BESS u KOSTT-u.
 • Podržava koordinaciju dinamike izgradnje s radom sistema i radom prenosa.
 • Podržava menadžera jedinice za sprovođenje projekta BESS u KOSTT-u, D&S konsultanta i D&B izvođača u svakodnevnom nadzoru i praćenju napretka izgradnje na gradilištu uključujući kontrolu kvaliteta, kontrolu budžeta i izveštavanje o istom.
 • Učestvuje u nadzoru radova na vodovima/podstanicama i objektima BESS-a, kao i odgovoran je za komunikaciju sa strankama radi razjašnjenja i rešavanja sporova na terenu tokom izgradnje.
 • Učestvuje u puštanju u rad i testiranju postrojenja BESS-a u KOSTT-u.  
 • Obavlja druge dužnosti prema zahtevu menadžera Jedinice za sprovođenje projekta BESS u KOSTT-u u vezi sa Projektom BESS KOSTT-a.

Profesionalni zahtevi/kvalifikacije, veštine i druge sposobnosti:

Obrazovanje:                             Univerzitetska diploma (poželjna je diploma iz master studija)
Smer/oblast:                             Elektrotehničko inženjerstvo

 • Da poseduje profesionalno radno iskustvo od 3 godine u inženjerstvu za projekte energetske infrastrukture.
 • Poznavanje zakonskih i regulatornih aspekata u izgradnji energetskih infrastrukturnih projekata. 
 • Poznavanje lokalne uslužne industrije (poznavanje globalne industrije je prednost).
 • Da poseduje odlične komunikacijske veštine.
 • Odlično poznavanje engleskog jezika, pisanog i govornog.
 • Da je osetljiv i prikladan u pogledu pola, kulture, nacionalnosti i starosti.
 • Da poseduje dokazano iskustvo u upravljanju projektima.

Način apliciranja 

Aplikacija se vrši putem email adrese. Dokumenti moraju biti otpremani u skladu sa zahtevima konkursa. Nakon podnošenja prijave, putem elektronske pošte na e-mail adresu primićete e-mail za potvrdu prijema Vašeg e-maila. Ako niste primili e-mail za potvrdu, onda pišite na e-mail adresi [email protected] (samo ako niste primili e-mail potvrde nakon prijave).

Dokumenti koji se otpremaju i šalju kao deo aplikacije i način njihovog slanja:

Prilikom prijavljivanja na predmetnu poziciju, kandidati treba da vode računa o koracima prijave:

 • Prijava se vrši isključivo putem elektronske (pošte) adrese [email protected] 
 • U e-mail za prijavu moraju biti priložena (otpremljena) sledeća dokumenta:
 • Aplikacija-CV (ver. 4.0) preuzeta sa službene veb stranice KOSTT Sh.A.: www.kostt.com
 • Dokaz o stručnoj spremi: Univerzitetska diploma, skenirana u .pdf formatu i priložena uz mejl (ako je diploma stečena u inostranstvu, mora se priložiti potvrda o nostrifikaciji diplome ili akt kojim se dokazuje da je diploma u postupku nostrifikacije, pod uslovom da se nostrifikacija diplome dostavi do momenta potpisivanja akta o imenovanju na radno mesto.
 • Dokaz o profesionalnom iskustvu: Radna potvrda (referenca) od vaših prethodnih ili sadašnjih poslodavaca koja dokazuje vaše iskustvo u struci koju imate. Potvrda (referenca) mora sadržavati datum početka i završetka vašeg zaposlenja ili angažmana kod vašeg poslodavca.
 • Ostali dokazi o dokumentaciji prema uslovima i kriterijumima javnog konkursa.

Saopštavanje rezultata konkursa

Prema administrativnom uputstvu br. 01/2024 o regulisanje procedura konkursa na javnom sektoru, aplikanti/kandidati će biti obavešteni nakon svake faze procesa ocenjivanja kandidata.

Način ocenjivanja aplikanata/kandidata  

Prema administrativnom uputstvu br. 01/2024 o regulisanje procedura konkursa na javnom sektoru Pismeni test se vrednuje do sedamdeset (70) bodova

Intervju do dvadeset (20) bodova

Biografija (CV) do deset (10) bodova

KOSTT nudi jednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Republike Kosovo i podstiče kandidate ženskog pola i mlade ljude da se prijave za ova radna mesta.

Napomena: Prilikom prijave, aplikanti/kandidati takođe trebaju biti oprezni o sledećem:

Ako ne prijavite da je član vaše porodice u radnom odnosu sa KOSTT-om, u bilo kojoj fazi izrade procene kandidata koja je verifikovana, vaše prijave-biografije će biti odbijene.

Prijave poslate nakon navedenog roka neće biti prihvaćene, dok će one nepotpune ili one koje nisu u gore navedenom formatu biti odbijene.

Prijave će biti prihvaćene samo od kandidata koji ispunjavaju uslove/kriterijume konkursa objavljene u sredstvima informisanja i na zvaničnom sajtu KOSTT-a.

Dodatna dokumentacija koju kandidat pošalje nakon isteka roka za prijavu ne može se tražiti niti prihvatiti.

Okvirni kalendar: Po isteku roka za prijavu, u roku od 20 dana od pismenog testa, u roku od 15 dana od intervjua, u roku od 5 dana od konačnog obaveštenja, kao i u roku od 15 dana od zaključenja radnog odnosa sa uspešnim kandidatom. 

Okvirni kalendar će se primenjivati ​​u slučaju da nema žalbi koje suspenduju prethodni rok za tok konkursnog procesa prema AU br. 01/2024.

Originalni dokumenti koji dokazuju činjenice istaknute u prijavi-CV-u moraju biti predočeni u vreme intervjua.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i na internet stranici KOSTT-a, od 26.04.2024 do 10.05.2024 u 16:00 časova.


Based on Article 8 of Law No. 03/L-212 on Labour of the Republic of Kosovo, Article 5 (paragraphs 1, 2, 4, 5) and Article 7 of Administrative Instruction MFLT-No. 01/2024 on the Regulation of Competition Procedures in te Public Sector, the Transmission, System and Market Operator-KOSTT J.S.C., in order to fill the position below, announces: 

PUBLIC VACANCY

Job title:                                             Project engineer
Enterprise:                                         KOSTT – Transmission, System and Market Operator J.S.C.
Reference number:                          1.0.6.2
Contract duration:                            For a definite period of time until the end of the project
Working hours:                                 Full-time job
Basic monthly salary:                     1,026.00 Euros
Number required:                            3
Work conditions:                             Office work and field work
Workplace (location):                     KOSTT Headquarters, Prishtina
Application method:                       E-mail address (e-mail)

Overview of the Compact Program

The Government of the Republic of Kosovo (“Government” or “GoK”) and the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), a United States government agency, have signed a grant aimed at accelerating the country’s transition to an energy future that is more sustainable, comprehensive, reliable and affordable. The Assembly of the Republic of Kosovo has ratified the Compact and designated the Millennium Challenge Account – Kosovo (MCA-Kosovo or MCA-K) as the entity responsible for exercising and fulfilling the rights and obligations of the GoK to oversee, manage and implement the Compact.

The Transmission, System and Market Operator (KOSTT), as one of the implementing partners of MCA-Kosovo, has signed the Implementing Entity Agreement (IEA) with MCA-K, which obliges KOSTT to establish the BESS Project Implementation Unit (PIU) for the aFRR (Frequency Restoration Response) Activity, which will be staffed and equipped to support the design and supervision (D&S) consultants and the design and build (D&B) contractor in order to implement the project for the aFRR Activity. During the design of the project, new KOSTT staff engaged in the BESS Project Implementation Unit will be funded by the Compact Facilitation Funding (CFF) until the entry into force of the Compact, and thereafter by Compact funds.

In accordance with the requirements of the Implementing Entity Agreement, and to complete the BESS Project Implementation Unit with staff, KOSTT is seeking to recruit a BESS Project Implementation Unit Manager for the Frequency Restoration Response Activity, with the following duties and responsibilities:

Summary of duties for the position of: Project Engineer 

Under the direct supervision of the Project Implementation Unit (PIU) Manager, the Project Engineer is responsible for supporting the implementation of the BESS project at KOSTT, serving through the BESS Project Implementation Unit (PIU) Manager.

The workplace is in Prishtina, Kosovo.

Main duties and responsibilities

 • Supports the BESS Project Implementation Unit Manager in KOSTT in fulfilling the roles and responsibilities of KOSTT according to the Implementing Entity Agreement between KOSTT and MCA-Kosovo and in coordinating them with MCA-Kosovo.
 • Supports the review of design specifications to ensure compliance with applicable technical codes and standards.
 • Support the BESS Project Implementation Unit Manager to ensure contractors meet contractual obligations, including budgets and costs, monitoring project milestones and reporting on them.
 • Ensures compliance with and adheres to health and safety (H&S) and environmental policies, rules and regulations.  
 • Reviews and provides comments on feasibility studies, project design and related reports from consultants and contractors within the BESS project at KOSTT.
 • Supports the coordination of construction dynamics with system operation and transmission operation.
 • Support BESS Project Implementation Unit Manager at KOSTT, D&S consultant and D&B contractor in day-to-day supervision and monitoring of construction progress at the site, including quality control, budget control and reporting on them.
 • Participates in the supervision of works on lines/substations, and BESS facilities, and is responsible for communicating with parties to clarify and resolve disputes in the field during construction.
 • Participates in the commissioning and testing of KOSTT’s BESS plant assets.  
 • Performs other tasks requested by the BESS Project Implementation Unit Manager at KOSTT in relation to the KOSTT BESS Project.

Professional requirements/Qualifications, skills and other abilities:

Education:                                 University degree (Master’s degree is preferred)
Branch/department/major:    Electrical engineering

 • Have 3 years of professional work experience in energy infrastructure projects engineering.
 • Have knowledge of legal and regulatory aspects in the construction of energy infrastructure projects. 
 • Have knowledge of local service industry (knowledge of global industry is an advantage).
 • Have excellent communication skills.
 • Have excellent knowledge of the English language in writing and speaking.
 • Be sensitive and appropriate in terms of gender, culture, nationality and age.
 • Have proven experience in project management.

 

Application method 

Application is done through email address. Documents must be uploaded according to the requirements of vacancy announcement. After submitting your application via email address, you will receive an email to confirm receipt of your email. If you did not receive the acknowledgment email, then write to the email address [email protected] (only in case you did not receive the acknowledgment email after applying).

Documents to be uploaded and sent as part of the application and the method to be used to send them:

When applying for the position in question, candidates should be careful about the application steps:

 • Application is made only through the email address [email protected] 
 • The following documents must be attached (uploaded) to the application email:
 • The application-CV (ver. 4.0) downloaded from the official website of KOSTT J.S.C.: www.kostt.com
 • Proof of professional qualification: University degree, scanned in .pdf format and attached to the email (if the degree was obtained abroad, the certificate of the nostrification of the degree or the act proving that the degree is undergoing the nostrification procedure must be attached, provided that the certificate of nostrification of the degree is submitted before signing the act of appointment to the position).
 • Proof of professional experience: Work certificate (reference) from your previous or current employers that proves your experience for the profession you have. The certificate (reference) must include the start and end date of your employment or engagement with your employer.
 • Other proofs of documents according to the requirements and criteria of the public vacancy announcement.

Notice on the result of the vacancy announcement

According to Administrative Instruction No. 01/2024 on the regulation of competition procedures in the public sector, applicants/candidates will be notified after each stage of the candidate evaluation process.

Method of evaluation of applicants/candidates 

According to Administrative Instruction No. 01/2024 on the regulation of competition procedures in the public sector, the candidates can get up to seventy (70) points from the written test, up to twenty (20) points from the interview, and up to ten (10) points from to their CVs.

KOSTT offers equal employment opportunities for all citizens of the Republic of Kosovo and encourages female candidates and young people to apply for these job positions.

Note: When applying, applicants/candidates should also be careful regarding the following:

If you do not declare that your family member is in an employment relationship with KOSTT, regardless of the stage of the candidate evaluation when this is established, your applications/CVs will be rejected.

Applications sent after the due date will not be accepted, while incomplete ones or those that are not in the required format presented above will be rejected.

Applications will be accepted only from candidates who meet the requirements/criteria of the vacancy announced in the media and on the official website of KOSTT.

Additional documentation sent by the candidate after the application deadline cannot be requested or accepted.

Approximate timeline: The written test will take place within 20 days of the end of the application deadline, the interview will take place within 15 days of the end of the written test, the final notice will take place within 5 days of the end of the interview, and the conclusion of the employment relationship with the successful candidate will take place within 15 days of the issuance of the final notice. 

The approximate timeline will be applied in the event that there are no complaints which suspend the foreseen deadline for the course of the vacancy announcement process according to AI No. 01/2024.

The original documents that prove the facts highlighted in the application-CV must be presented at the time of the interview.

The vacancy remains open fifteen (15) days from the day of publication in the media and on the website of KOSTT, from 26.04.2024 until 10.05.2024 at 16:00.