www.ofertapune.net Inkasant/e, Punëtorë Fizik (4) | PunaIme

Inkasant/e, Punëtorë Fizik (4)

Kompania

KRM Pastertia

Telefoni

0290/325-025

Lokacioni

Ferizaj

Data e publikimit

27/07/2020

Data e perfundimit

10-08-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Mbështetur në nenin 8, 10 paragrafi 2. të Ligjit ë Punës Nr OYL-121, Udhëzimit Administrativ Nr. 072017 për Rregullimin (Procedurave të Konkurait në Sektorin Publik dhe në bazë të Vendimit  Komisionit Përzgedhës nr. 1502, Kryeshet Ekzekutiv i KRM “Pastërtia” ShA. Ferizaj, Ri shpallë:

KONKURS
Për vende të punës:
Nr. i referencës se pozitave të punës:

  • Një (1) Inkasant Nr. 1-1604
  • Katër (4) Punëtorë Fizik Nr. 2-1604

Përgjegjësi mbikqyrëse: Jo
Raportimi: Udhëheqësve të lëmive përkatës
Orari plotë punës: Po
Kohëzgjatja e emërimit, Periudha e punës 1 vjeçare me mundësi vazhdimi
Koeficientet: Në harmoni me politika zhvillimore të Kompanisë
Vendi punës: Ferizaj, Kaçanik

Dokumentet e nevojshme:

  • Aplikacionin për pursim:
  • Kopja letëmjoflmit.
  • Dëshminë që nuk është nën hetime, jo më të vjetër së 3 muaj

Përshkrimi i vendit të punës dhe përvoja e punës:

Inkasant:

  • Benë inkasimin e mjeteve në bazë të faturave me të cilat ngarkohet materialisht, bënë zbulimin- regjistrimin me kohë të sipërfaqeve të reja dhe të paregjistruara dhe përcjell ndryshimet apo ndërrimet e sipërfaqeve dhe ndryshimet tjera të nevojshme në sektorin e amvisëris respektivisht komercial duke e nojftuar Shërbimin e faturimit

Kualifikimi: Diplomen e Shkollës së Mesme

Punëtor Fizik:

  • Kryen të gjitha punët në mbledhjen dhe ngarkimin e mbeturinave, është përgjegjës për përdorimin e kujdesshëm të kantonierëve, zbrazjen e tyre dhe pastrimin e lokacionit rreth tyre, respekton orarin te punës Pastron rrugët, trotuarët dhe sipërfaqet tjera, bënë zbrazjen e shportave, në sezonën e dimrit bënë pastrimin e frugëve nga bora dhe akulli, shpërndarjen e kripës.

Te drejtë aplikimi kane të gjithe qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, të kenë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe aftësit fizike që kërkohen për pozitën përkatëse.

Aplikacioni mund të merret në zyret e KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, Rr “Enver Topalli” Nr47 Ferizaj, ku edhe bëhet dorëzimi i Aplikacionit së bashku me dokumantacionin e kërkuar në zarf të mbyllur, apo mund të shkarkohet edhe në vveb-faqen e Kompanisë: www.pastërtia.com

Afati i konkursit për aplikim eshtë i hapur 15 ditë kalendarik nga dita e publikimit në teb-faqen e Kompanisë si dhe në shtypin ditor, duke filluar nga data 24.07.2020 deri më 10.08.2020 në orën 16:00.

Për informata shtesë mund të kontaktoni numrin e tel. 0290/325-025