www.ofertapune.net Infermier/e | PunaIme

Infermier/e

Kompania

Ministria e Shëndetësisë

Telefoni

038/212-276

Lokacioni

Podujevë

Data e publikimit

30/06/2020

Data e perfundimit

14-07-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Bazuar në nenin 8 të  Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës, si dhe në mbështetje të Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Ministria e Shëndetësisë shpallë Konkurs Publik:

SHPALLJA E KONKURSIT

 • Institucioni: Ministria e Shëndetësisë
 • Departamenti: Departamenti Shëndetësor i Burgjeve
 • Titulli i punës: Infermierë, në NJSHB – BSL Gërdovc, një (1) pozitë, me afat të pa caktuar;
 • Orari i punës: Orar të plotë) 40 orë në javë
 • Koeficienti: H – 471/1
 • Mbikëqyrësi: Kryeinfermieri i NJSHB-së
 • Nr. i Referencës: MSh-13/06/2020

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Të respektoj principet e humanitetit dhe profesionalizmit.
 2. Të bashkëpunojë me stafin dhe menaxheret e  institucionit.
 3. Të respektojë hierarkinë dhe specifikat e institucionit si; rregulloret e veçanta, orarin e punës, sigurinë dhe rutinën.
 4. Mbikëqyret dhe i raporton Kryeinfermierit te burgut.
 5. Të jetë e kujdesshme me evidencimin e çdo aktiviteti të zhvilluar në institucion gjatë ndërrimit të tij/saj. Dosjet ti ruaj  me kujdes dhe ti vendos  në vendin e vet.
 6. Të lexojë me kujdes rekomandimet e mjekut dhe ti aplikojë me përpikëri.
 7. Të bëjë triazhën e pacientëve në mënyrë të drejtë dhe profesionale pa dallime dhe sipas kritereve të njohura dhe të përshtatshme për institucion.
 8. Të bëjë shpërndarjen e terapisë me kujdes dhe në mënyrë precize sipas përshkrimeve dhe vazhdimisht të mbajë evidencë për marrje ose mosmarrje të terapisë.
 9. Të jetë syri dhe dora e mjekut në kontakt me pacientin ( të përcjell gjendjen shëndetësore dhe ndikimin e terapisë si dhe aspektin psikologjik dhe ndryshimet në këtë drejtim).
 10. Të kryej të gjitha shërbimet e parapara me rutinë ose që i urdhërohen nga kryeinfermieri ose  mjeku përgjegjës i burgut si dhe të jetë në gjendje të reagojë në mënyrë profesionale gjatë sfidave të reja dhe të pa parapara.
 11. Të informojë përgjegjësin e vetë për të gjitha aktivitetet rutinë dhe jo rutine  që ndodhin gjatë ndërrimit dhe atë me shkrim.
 12. Asnjëherë mos të mungojë në punë për çfarëdo arsyeje pa e informuar përgjegjësin e vet për shkak të specifikës së punës si dhe çdo herë të jetë i mundur komunikimi me të në rast nevoje.
 13. Të jetë në gjendje të aplikojë të gjitha të arriturat më bashkëkohore të mjekësisë në përputhje me shkallën e profesionale  njëjtë si në sistemin shëndetësor civil.
 14. Vazhdimisht të aftësohet në aspektin profesional në raport me zhvillimet në mjekësi dhe të marrë pjesë në mënyrë të obliguar në trajnimet e organizuara në institucion dhe jashtë tij.
 15. Të punoj në ndërrime, duke përfshirë edhe ndërrimin e natës, gjatë festave dhe vikendeve sipas orarit.
 16. Të jetë i gatshëm që të punoj edhe jashtë orarit në rast të krizave dhe nevojave të jashtëzakonshme  të burgut.
 17. Asnjëherë mos ta lëshoj vendin e punës para se ti vijë zëvendësimi adekuat.
 18. Çdo mosmarrëveshje dhe raportim ta kryejë përmes kryeinfermierit dhe mjekut përgjegjës të burgut.

Kualifikimi, përvoja, aftësitë dhe karakteristikat personale:

 • E domosdoshme përgatitja shkollore për infermieri;
 • Licenca për punë, valide;
 • Së paku gjashtë muaj përvoje pune profesionale, e dëshmuar.
 • Të ketë aftësi profesionale dhe komunikuese.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim: Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave.

Procedurat e konkurrimit: Konkurrimi është i hapur për të gjithë kandidatët e interesuar.

Data e hapjes dhe mbylljes së konkursit:  30.06.2020 deri 14.07.2020

Paraqitja e kërkesave:  Aplikacionet  dorëzohen në zyrën  nr. 23 të Ministrisë së Shëndetësisë, Lagja Arbëria,  rruga e Zagrebit p.n. (ish Spitali i mushkërive). Në aplikacion duhet të cekët qartë titulli i vendit të punës dhe numri i referencës dokumentet te  gjitha ne kopje  dhe nuk kthehen . Kontaktet me telefon mund ti bëni në 038  212 -276.

Aplikacionet e dërguara pas datës së mbylljes së konkursit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen