www.ofertapune.net Infermier/e i/e përgjithshëm (3) | PunaIme

Infermier/e i/e përgjithshëm (3)

Kompania

Komuna Vushtrri

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Vushtrri

Data e publikimit

15/10/2020

Data e perfundimit

30-10-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017 dhe në bazë të vendimit të Këshillit Drejtues të QKMF-së në Vushtrri, nr.765 të datës 12.10.2020, Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, shpall:

KONKURS

 • Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;
 • Drejtoria: Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale
 • Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare – Vushtrri
 • Titulli i vendit të punës: Infermier i përgjithshëm në QKMF– Vushtrri.
 • Numri i pozitave: Tre (3);
 • Titulli i mbikëqyrësit: Kryeinfermier në QKMF Vushtrri;
 • Grada/Koeficienti: 4.8 – H68;
 • Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar;
 • Periudha e punës provuese: Gjashtë muaj;
 • Orët e punës: 40.

Përshkrimi  i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Pranon dhe triazhon pacientët në QKMF;
 • Përgatitë pacientët për vizitë mjekësore;
 • Kryen punët administrative shëndetësore;
 • Përgjigjet për participimin e pacientëve;
 • Kryen sipas nevojës punët e kartotekës, intervencës, patronazhit, terrenit dhe edukimit;
 • Bënë aplikimin e terapisë si dhe përcjelljen e shenjave vitale gjatë kohës së transportit të pacientëve;
 • Bënë bartjen e pacientëve prej shërbimit deri në ambulancë dhe anasjelltas;
 • Sipas urdhrit të Shefit të Mjekësisë Familjare kryen edhe punë të tjera;
 • Për punën e vetë i përgjigjet kryeinfermierit dhe shefit të sektorit të Mjekësisë Familjare;

Kualifikimi profesional, aftësitë:

 • Baqelor i Infermierisë së Përgjithshme ose Diplomë e Shkollës së Mesme të Mjekësisë-Dega Infermieri e Përgjithshme;
 • Të ketë Licencën e Punës.

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);
 • Diploma Baqelor i Infermierisë së Përgjithshme ose Diploma e Shkollës së Mesme të Mjekësisë- Dega Infermieri e Përgjithshme (kopje);
 • Dëshminë se nuk është i dënuar dhe nën hetime (kopje);
 • Letërnjoftimi (kopje).

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë, nga data 16.10.2020 deri 30.10.2020

Paraqitja e kërkesave

Tё gjithë kandidatët e interesuar, duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.

Aplikacionet e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Aplikacionet e pakompletuara do të refuzohen.

Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhjen e ngushtë për intervistë do të informohen me shkrim ose me telefon në afat ligjor.

Të gjitha dokumentet të dorëzohen kopje. Dokumentacioni nuk kthehet.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/