www.ofertapune.net Infermier/e | PunaIme

Infermier/e

Kompania

Komuna e Skenderajt

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Skenderaj

Data e publikimit

16/11/2020

Data e perfundimit

28-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Shëndetësi

Duke u bazuar ne nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtaret Publik nr.06/L-114, si dhe në bazë të nenit 8 të Ligjit te Punës nr.03L-212 dhe ne bazë të kërkesës nr.02-112/01- 0042373/20 të datës 13.10.2020 Skenderaj publikon këtë :

KONKURS
PËR PRANIM NË MARRËDHËNIE PUNË

 • Titulli i vendit të punës : Infermier në Shtëpinë Rezidenciale
 • Koeficienti : H-53
 • Orari i punës 40 orë në javë
 • Kohëzgjatja e Kontratës: Me afat të caktuar
 • Numri i Ekzekutuesve: 1 (Një)
 • Vendndodhja: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
 • Raporton :Të Udhëheqësi i drejtpërdrejte

Përshkrimi i detyrave të punës:

 • Bënë aplikimin e terapisë sipas recetës të përshkruar nga mjeku dhe verifikon afatin e skadimit,evidenton dhe protokolon terapinë e dhënë.
 • Kryen të gjitha punët e Infermier-it/es në shërbimin ku punon në kuadër të Shtepis Rezidenciale .
 • Bënë llogaritjen,evidentimin e recetave ne bazë të ingjekcioneve të dhëna. Kryen punët e Infermier-it/es si regjistrimin dhe protokolimin e dokumentacioneit,reçetave etj.
 • Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të përgjegjesit të Shërbimit ku punon.
 • Detajet e tjera të detyrave dhe përgjegjësive do të përshkruhen në kontratën e punës. Raporton tek Udhëheqësi i drejtpërdrejtë

Kushtet e Konkursit:

 • Kandidati/ja të cilët konkurojnë për këtë pozitë përveç kushteve të përgjithshme të parapara me  ligj duhet të kenë të përfunduar :
 • Shkollën e Mesme e Mjekësisë -Infermieri e përgjithshme
 • Licencën e punës

Dokumentet e kërkuara :

 • Kopja e Diplomës së Shkollës së Mesme të Mjekësisë – Infermieri e përgjithshme të vërtetuar
 • Kopjen e Licencës të vërtetuar
 • Çertifikatën e Lindjes
 • Kopjen e letërnjoftimit
 • Çertifikatën qe nuk është i denuar dhe nën hetime
 • Çdo dokument tjetër apo çertifikatë trajnimi që kandidat-i/ja e vlerëson të nevojshme që i përshtatet kushteve dhe kritereve të përcaktuara më lartë.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data 14.11.2020 deri 28.11.2020 (16:00)

Të gjithë kandidatët e interesuarit aplikacionet e punësimit e marrin pranë QendrëspërShërbimet me Qytetarënë Komunën e Skenderajt dhe tëplotësuar e dorëzojnë ne tënjëjtin vend.

E drejta për aplikim fillon nga data 14.11.2020 deri 28.11.2020

Dokumentacioni i kandidateve të cilët nuk i plotësojnë kushtet e konkursit nuk do të shqyrtohen ndërsa ne interviste do tëftohen vetëm kandidaten nga lista e ngushtëKonkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe në tabelën e shpalljes.