www.ofertapune.net Ftesë për Ofertë Për Dhënien me Qira të Hapësirave Afariste | PunaIme

Ftesë për Ofertë Për Dhënien me Qira të Hapësirave Afariste

Kompania

Pallati i Rinisë

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

08-04-2024

Data e perfundimit

18-04-2024

Kategoritë

Në bazë të dispozitave të Ligjit nr. 03/L- 087 Për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, nr. 31/15 qershor 2008), respektivisht Ligjit nr. 04/L-111 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr.03/L-087 Për Ndërmarrjet Publike (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 13/30 maj 2012),në bazë të Statutit si dhe në bazë të Ligjit mbi Marrëdheniet e Detyrimeve (LMD), Kryeshefja Ekzekutive e N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A. me seli në Prishtinë, me datën 03.04.2024, mori vendim të PUBLIKOJË:

FTESËN PËR OFERTË

PËR DHËNIEN ME QIRA TË HAPËSIRAVE AFARISTE

Ftoheni që të ofertoni për marrje në shfrytëzim me qira lokalet afariste, zyret dhe depot të cilat janë pronë e N.P.L  PALLATI I RINISË  SH.A. Pronat e evidentuara me poshtë u jepen me qira personave  juridik.

Hapësirat afariste të cilat jepen me qira:

Kushtet e Përgjithshme

Periudha e qiradhënies është nga data e nënshkrimit të kontratës deri me datën 31.03.2025, me mundësi vazhdimi.

Qiramarrësi është i obliguar që pas nënshkrimit të kontratës të bëjë sigurimin e mallit nga kompanitë e sigurimit.

Përveç çmimit fillestar, qiramarrësi do të paguaj: Plus shpenzimet tjera të parashikuara me kontratë, prej 10% për shpenzimet e përbashkëta. Plus 18 % TVSH si dhe Qiramarrësi është i obliguar qe t’i paguaj Qiradhënësit edhe ngarkesën tjetër, siç është ngrohja qendrore në bazë të faturës së marrë, brenda 5 ditëve të punës që nga pranimi i një fature të zbatueshme nga Qiradhënësi.

Marrja me qira e zyrës nr. 08 (të cilat kanë ndriçim) brenda hapësirave të Pallatit të Rinisë nga ana e qiramarrësve do të paguhet për metër katror (m2), në shumë prej 15,00 € plus TVSH 18% në muaj. Në këtë çmim përfshihen shpenzimet e përbashkëta.

Qiramarrësi është i obliguar qe t’i paguaj Qiradhënësit edhe ngarkesën tjetër, siç është ngrohja qendrore në bazë të faturës së marrë, brenda 5 ditëve të punës që nga pranimi i një fature të zbatueshme nga Qiradhënësi.

Kriter për përzgjedhjen e ofertuesit me të favorshëm është:

 1. Çmimi me i lartë i ofertuar se sa çmimi fillestar.
 2. Tarifa e aplikimit është 200.00 €, ku ofertuesit të zgjedhur, tarifa e aplikimit do ti kompensohet me faturën e parë të qirasë, ndërsa ofertuesit të zgjedhur i cili tërhiqet nga Kontrata për qira, nuk i kthehet tarifa e aplikimit prej 200.00 € dhe ofertuesit të pazgjedhur i kthehet tarifa e aplikimit prej 200.00 €, e cila do të paguhet në këtë Kont: 1708020600000056.

Ofertuesi  duhet t’i dorëzoi këto dokumente:

 1. Kopjen e certifikatës së regjistrimit të biznesit dhe numrit fiskal (kopje)
 2. Kopjen e një dokumenti identifikues të pronarit ose të përfaqësuesit të biznesit; (kopje)
 3. Çmimin e ofertuar për m2 i cili duhet të jetë pa TVSH ( Ofertë)
 4. Vërtetimin nga ATK-ja, qe të dëshmohet se biznesi është aktiv;
 5. Fletëpagesën për aplikim.

Ofertat nuk do të merren parasysh nëse:

 1. Ofertuesi i cili ka pasur lokal, depo apo zyre me qira në Pallatin e Rinisë dhe nuk i është përmbajtur kontratës së qirasë ose ka obligime ndaj Ndërmarrjes;
 2. Nëse oferta nuk i përmban të gjitha dokumentet e kërkuara;
 3. Nëse Oferta arrin pas datës së skadimit të afatit të dorëzimit të ofertave të përcaktuar në shpallje.

Personat juridik të cilët duan t’i vizitojnë lokalet, zyrat si dhe depot e lartcekura, mund t’a bëjnë nga data: 08.04.2024,  deri me datën: 18.04.2024 nga ora 1000 deri në ora 1500.

Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur me datën: 19.04.2024 nga ora 1000 deri në orën 1200 , në zyrën e arhivës së qiradhënësit N.P.L PALLATI I RINISË SH.A. Në pjesën e jashtme të zarfit duhet të specifikohet: emri i ofertuesit, nr i lokalit, zyrës ose depos dhe kontaktet, si: email-i zyrtar, dhe/apo nr. i telefonit.

Ofertat do të hapen nga ana e komisionit, me datë: 19.04.2024 nga ora: 12:30 në prezencën e ofertuesve, në zyrën e Drejtorisë së Pallatit të Rinisë në Prishtinë.

Kërkesa (aplikacioni) mund të kërkohet përmes email-it: [email protected] dhe në formë fizike në zyrën nr. 15, apo të shkarkohet nga faqja zyrtare e “Pallatit të Rinisë”:  http://www.pallatirinise.com.


Na osnovu odredbi Zakona br. 03/L-087 za javna preduzeća (“Službeni list Republike Kosovo”, br. 31/15 jun 2008), odnosno Zakon br. 04/L-111 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-087 o javnim preduzećima (Službeni list Republike Kosovo” br. 13/30 maj 2012), na osnovu Statuta kao i na osnovu Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), glavni izvršni direktor N.P.L. PALLATI I RINISË dd. sa sedištem u Prištini, dana 03.04.2024. godine, odlučio da OBJAVI:

POZIV ZA PONUDU

ZA IZDAVANJE POD KIRIJOM POSLOVNOG PROSTORA

Pozivate se da ponudi te za uzimanje na koriscenje pod kirijom poslovnog prostora, kancalarije i ranime koje su vlasnistvo N.P.L. PALLATI I RINISË dd. Sa sedištem u Prištini.

Dole navedeno vlasnistvo se ranim pod kirijom  ranim licima.

Poslovni prostor:

Opšti uslovi

Period zakupa je od dana potpisivanja ugovora do 31.03.2024. godine, uz mogućnost produženja.

Zakupac je dužan da nakon potpisivanja ugovora osigura robu kod osiguravajućih društava.

Uz početnu cijenu, zakupac će platiti: plus ostale troškove predviđene ugovorom, od 10% za zajedničke troškove, Plus 18% PDV i Zakupac je dužan platiti Zakupodavcu ostalo opterećenje, kao što je centralno grijanje na osnovu primljene fakture, u roku od 5 radnih dana od prijema važeće fakture od Najmodavca.

Iznajmljivanje ureda br. 08 (koji imaju rasvjetu) u prostorijama Palate mladosti plaćaju zakupci po metru kvadratnom (m2), u iznosu od 15,00€ plus PDV 18% mjesečno. Zajednički troškovi su uključeni u ovu cijenu.

Zakupac je dužan platiti Zakupodavcu drugi teret, kao što je centralno grijanje na osnovu primljene fakture, u roku od 5 radnih dana od prijema važeće fakture od Najmodavca.

POVOLJNI USLOVI ZA DOBIJANJE LOKALA

 1. Najveca cena od onovne cene.
 2. Iznajmljivanje svih prostora
 3. Naknada za prijavu trebala bi iznositi 200,00 €, gdje će odabrani ponuditelj naknadu za nadoknadu nadoknaditi prvim računom za najam, dok je odabrani ponuditelj koja se odustaje od Ugovora o zakupu, naknada za prijavu u iznosu od 200,00 € neće se vratiti, a prijava od 200,00 € vraća se neuspješnom ponuditelju, što će se uplatiti na ovaj račun: 1708020600000056.

Ponudilac treba da predaje ova dokumenta:

 1. Uverenje o registraciju bisnisa I fiskalni broj –Fotokopje
 2. Dokumenat za indentifikaciju lica -Fotokopje
 3. Cena za ponudu po m2,koja treba da bude bez
 4. Potvrda od UPK koje svedoci da je aktivan bisnis,
 5. Uplatni list za aplikaciju.

Ponuda nece se uzimati u obzir u koliko:

 1. Ponudilac koji imao ili ima local u ovo produzece a nije izvrsio svoje obaveze propisane ugovorom,
 2. U koliko ponuda ne poseduje kompletnu dokumentaciju,
 3. Ako se ne dostavi ponuda na odrdjenom roku propisano u uslovima obavestenja.

Lice koja zeli da posecuje gore navedeni poslovni prostor, mogu da posecuje od datuma: 08.04.2024 do 18.04.2024, Od: 1000 do 1500.

Ponuda treba da se preda u zatvorena u koverti datumom: 19.04.2024 od 1000 do 1200, u Arhivi  Produzeca L.J.P “PALLATI I RINISË” A.d. Na spoljnoj strani  koverta  treba da bude upisano: Ime i Prezime ponudioca br.lokala ili kancelarije ,email adresa ili br.telefona.

Ponude bice otvorene od strane komisije datumom: 19.04.2024 od 12:30, javno pred licima ponudioca,u kancelarija uprave produzeca.

Zahtev ( aplikacija ) mozete pronaċi  na ( emal adresu ): [email protected], ili liċno możete podiċi u kancelariji  br.17, ili preuzeti sa zvaniċnog sajta “Pallati i Rinise” : http://www.pallatirinise.com/.