www.ofertapune.net Ftesë për Ofertë (Alb/Srb) | PunaIme

Ftesë për Ofertë (Alb/Srb)

Kompania

Foundation Kosovo-Luxembourg

Lokacioni

Data e publikimit

27-03-2024

Data e perfundimit

22-05-2024

Kategoritë

 FTESË PËR TENDER

Foundation Kosovo-Luxembourg fton ofertuesit e kualifikuar që të ofertojnë për: 

Lënda/Titulli i Kontratës: Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe mundësitë e punësimit në veri të Kosovës – Prokurimi i pajisjeve për 28 përfitues.

Lokacioni i realizimit: Zhitkovac, Zherovince, Beluce, Kutnje dhe Dobreve – Komuna Zvecan dhe Leposavic.

Numërtimi i Aktivitetit të Prokurimit: FKL 001/2024 CD North

Ofertuesit e interesuar mund ti marrin dokumentet e kompletuara për tenderim duke dërguar kërkesë për dosjen e tenderit në  [email protected] deri më 03 Prill 2024.

Ofertat e mbyllura në zarf të vulosur duhet të dorëzohen deri më 03 Prill 2024 ora 16:00 në zyrat e Foundation Kosovo-Luxembour. Rruga Ejup Rexhepi 9A, në Ferizaj ose Rr. Cika Jovina bb Ndërtesa North City Kati 2 në Mitrovicë të Veriu, Kosovë. 

Ky tender udhëhiqet dhe administrohet sipas rregullave dhe procedurave të prokurimit të

Foundation Kosovo-Luxembourg. Informacionet e plota gjenden në dosjen e tenderit.

Për detaje më të hollësishme mund të kontaktoni në e-mail adresën: [email protected]


POZIV NA TENDER

  Foundation Kosovo – Luxembourg, poziva kvalifikovane ponuđače da podnesu ponude za: 

Predmet/Naslov Ugovora: Poboljšanje uslova života i mogućnosti zapošljavanja na severu Kosova–    Nabavka opreme za 28 korisnika 

Lokacija: Žitkovac, Žerovnica, Beluće, Kutnje, Dobrava – Opština Zvečan i Leposavić.

Broj aktivnosti nabavke: FKL 001/2024 CD North 

Zainteresovane organizacije mogu preuzeti kompletnu tendersku dokumentaciju za tendersku proceduru putem elektronske e-mail adrese [email protected] do 03 April 2024.

Ponude trebaju biti dostavljene u zapečaćenoj koverti najkasnije do

03 April 2024 godine u 16:00 u kancerlariji u Uroševcu, ulica Ejup Rexhepi br. 9A ili ulica Cika Jovina bb Zgrada North City Sprat 2 u Severna Mitrovica, Kosovo

Ovaj tender će biti sproveden u skladu sa procedurama i pravilima organizacije Foundation

Kosovo – Luxembourg. Kompletne informacije su dostupne u tenderskom dosijeu.

Za detaljnije informacije možete da se obratite na E-mail adresu: [email protected]