www.ofertapune.net Ftesë për ankand publik - (Dhënia e hapësirave/zyrave me qera) | PunaIme

Ftesë për ankand publik – (Dhënia e hapësirave/zyrave me qera)

Kompania

KRU "Drini i Bardhë" SH.A

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

23-04-2024

Data e perfundimit

21-05-2024

Kategoritë

FTESË PER ANKAND  PUBLIK

(Dhënia e hapësirave/zyrave me qera)

KRU “Drini i Bardhë” SH.A – Pejë, Rruga: Mbretëresha Teute Nr.85- njofton të gjithë të interesuarit se ofron hapësirat për qiradhënie përmes procedures se ankandit publik, si ne vijim:

Shënim: Të gjitha çmimet janë pa TVSH.

Kriter i dhënjes se kontratës është çmimi më i lartë i ofruar .Në rast qe ekziston vetem një ofertë lidhur me njesinë afariste të caktuar Menaxhmenti i Ndërmarrjes ka te drejtë të bëjë negociata me palën e intersuar lidhur me çmimin final të hapesires afariste te lartë cekur.

Preferencat e dëshirueshme për lëshimin e hapësirave me qera gjatë procesit të ankandit:

Për njësin nr 1 zyre preferohet hapësira zyre apo të ndonjë veprimtarie të ngjajshme,apo ndonjë veprimtari tjeter e lejuar qe nuk bije ndesh me veprimtarin   e  KRU “Drini i Bardhë” SH.A – Pejë.

Te drejte pjesemarrje kane personat juridik.Si deshmi ofrojne certifikaten e rregjistrimit te biznesit.

Afati dhenies me qira eshte 3  vjecar. Me mundesi vazhdimi.

Të interesuarit mund ti shikojnë hapësirat / lokalet çdo ditë nga ora 08:00 deri ne ora 16:00.

Afati për dorzimin e ofertave është   nga data 23.04.2024 deri më datë 16/05.22024 në ora 14:00 ndërsa hapja e ofertave bëhet në ora 15:00 te datës 16/05/2024,në lokalet e NP – KRU”Drini I Bardhë” Sh.A Pejë rruga Mbretëresha Teutë Nr 85.

Ofertat dorëzohen në zarfe te mbyllura dhe dorëzohen në zyren e arkivit të Ndërmarrjes.

Të drejtë pjesëmarrje ne hapjen e ofertave kanë të gjithë ofertuesit.

Palet fituese ne afatin prej 5 ditësh pas mbylljes se procedures se ankandit duhet te nënshkruajnë kontraten mbi qiranë dhe te bejne pagesen e fatures se pare.

Në vazhdim mund te gjeni planin e bazes se perdhese të detajizura të objektit në fjalë.

Per informata tjera apo më të hollesishme mund te kontaktoni ne Nr: 044/267/207 dhe email adresen: sejdija[email protected].