www.ofertapune.net Ftesë për Ankand Publik - Dhënia e Hapësirave/Zyrave me Qera | PunaIme

Ftesë për Ankand Publik – Dhënia e Hapësirave/Zyrave me Qera

Kompania

KRU "Drini i Bardhë" SH.A

Lokacioni

Pejë

Data e publikimit

28-06-2024

Data e perfundimit

13-07-2024

Kategoritë

FTESË PER ANKAND  PUBLIK – RISHPALLJE

(Dhënia e hapësirave/zyrave me qera)

KRU “Drini i Bardhë” SH.A – Pejë, Rruga: Mbretëresha Teutë Nr.85- njofton të gjithë të interesuarit se ofron hapësirat për qeradhënie përmes procedures së ankandit publik, si në vijim:

Shënim: Në çmim është e llogaritur edhe TVSH.

Kriter i dhënjes së kontratës është çmimi më i lartë i ofruar .Në rast se ekziston vetëm një ofertë lidhur me njesinë afariste të caktuar, Menaxhmenti ka të drejtë të bëjë negociata me palën e intersuar lidhur me çmimin final të hapesirës afariste të lartë cekur.

Preferencat e dëshirueshme për lëshimin e hapësirave me qera gjatë procesit të ankandit:

  • Për njësin nr 1, zyre preferohet hapësira zyre apo  ndonjë veprimtari tjetër ( negociohet me menaxhmentin për kushtet e tjera të kontratës )  e lejuar qe nuk bije ndesh me veprimtarin   e  KRU “Drini i Bardhë” SH.A – Pejë.
  • Të drejtë pjesemarrje kanë personat juridik.Si deshmi ofrojne certifikaten e rregjistrimit të biznesit dhe vertetimin tatimor nga ATK.
  • Afati dhënies me qira është 3  vjecar  për  zyra, ndersa nëse ndërrohet veprimtaria,  afati i qiras mbetet 5vite, me mundesi vazhdimi.
  • Të interesuarit mund ti shikojnë hapësirat / lokalet çdo ditë nga ora 08:00 deri në ora 16:00. 
  • Afati për dorzimin e ofertave është   nga data: 28.06.2024 deri më datë 02.07.2024 në ora 14:00, ndërsa hapja e ofertave bëhet në ora 15:00 me datë: 02.07.2024, në lokalet e NP – KRU”Drini i Bardhë” Sh.A Pejë rruga Mbretëresha Teutë Nr 85.
  • Ofertat dorëzohen në zarfe të mbyllura në zyren e arkivit të Ndërmarrjes, ish zyret e AKP-së.
  • Të drejtë pjesëmarrje në hapjen e ofertave kanë të gjithë ofertuesit.
  • Operatori Ekonomik fitues në afatin prej 5 ditësh pas mbylljes së procedures së ankandit duhet të nënshkruajnë kontratën mbi qeranë dhe të bëjnë pagesen e fatures së parë.
  • Në vazhdim mund të gjeni planin e bazës së përdhesë të detajizura të objektit në fjalë.

 – Per informata tjera apo më të hollesishme mund te kontaktoni ne Nr: +383 45 264 406 dhe email adresen: [email protected]