www.ofertapune.net Elektricist, Mekanik | PunaIme

Elektricist, Mekanik

Kompania

Rroni Tir Service

Lokacioni

Lipjan

Data e publikimit

08-03-2024

Data e perfundimit

24-05-2024

Lloji i orarit

Full Time

ELEKTRICIST

PËRGJEGJËSITË:

 • Diagnostikimi i Problemeve Elektrike: Identifikimi dhe diagnostikimi i problemave elektrike në kamionat, duke përdorur mjete diagnostike dhe njohuri teknike.
 • Riparimi dhe Mirëmbajtja: Kryerja e riparimeve të nevojshme në sistemet elektrike të kamionit, përfshirë ngarkesat, bateritë, sistemin e dritave, dhe pajisjet tjera.
 • Instalimi i Pajisjeve të Reja: Montimi dhe lidhja e pajisjeve të reja elektrike, përfshirë ndryshimet në sistemet elektrike sipas nevojave të klientëve ose standardave të reja.
 • Rregullimi i Sistemeve Elektrike: Sigurimi që sistemet elektrike të jenë të konfiguruara dhe të rregulluara saktësisht për të siguruar një funksionim optimal.
 • Mantenanca Preventive: Kryerja e kontrolleve dhe punimeve preventive për të parandaluar problemet e mundshme në sistemet elektrike të kamionit.
 • Këshillimi i Klientëve: Komunikimi me klientët për të shpjeguar problemet dhe zgjidhjet e mundshme, si dhe për t’u ofruar këshillat për mirëmbajtjen e përditshme.
 • Ndjekja e Standardeve dhe Rregulloreve: Sigurimi që të gjitha punimet kryhen në përputhje me standartet dhe rregulloret e sigurisë dhe cilësisë.
 • Ndihma në Testimin e Automjeteve: Ndihma në testimin e kamionave për të siguruar që problemet janë zgjidhur dhe që sistemet elektrike funksionojnë si duhet.

Kujdesi ndaj sigurisë dhe njohuria e teknologjive të fundit në fushën e elektricitetit janë thelbësore për të kryer me sukses përgjegjësitë në një servis të kamionave.

KËRKESAT:

 • Aftësitë Teknike: Njohuri të thella dhe aftësi për të kuptuar dhe diagnostikuar problemet elektrike në kamionat. Aftësi në përdorimin e mjeteve diagnostike dhe softuerëve të specializuar.
 • Aftësi në Riparim: Aftësi në kryerjen e riparimeve të sistemeve elektrike në kamionat duke përdorur materiale dhe pajisje të specializuara.
 • Njohuri të Gjerë mbi Kamionet: Njohuri të përgjithshme mbi sistemet e kamionave, përfshirë sistemet e ngarkesës, sistemin e frenimit, dhe të tjera.
 • Aftësi të Komunikimit: Një aftësi e mirë e komunikimit me klientët dhe e komunikimit efektiv me anëtarët e ekipit.
 • Siguria në Punë: Njohuria dhe zbatimi i rregullave të sigurisë në ambientet e punës për të parandaluar aksidentet dhe për të siguruar një mjedis të sigurt për veten dhe të tjerët.
 • Aftësi për Të Punuar në Grup: Aftësi për të punuar mirë në një ekip, të bashkëpunojë me teknikë të tjera dhe personel të servisit.
 • Adaptueshmëria: Aftësi për të përshtatur me teknologjitë e reja dhe për të vazhduar trajnimin për të mbetur në pajtueshmëri me zhvillimet e fushës.
 • Detyrëdhenie dhe Përkushtim: Detyrëdhenie ndaj punës dhe përkushtim për të siguruar shërbime cilësore dhe për të mbështetur nevojat e klientëve.

Këto kërkesa shërbejnë si udhëzime për gjetjen e një punëtori të përshtatshëm në fushën e teknologjive elektrike për kamionet.

Orari: 08:00 – 18:00


MEKANIK

PËRGJEGJËSITË:

 • Diagnostikimi i Problemeve Mekanike: Identifikimi dhe diagnostikimi i problematikave mekanike në kamionat, duke përdorur njohuri teknike dhe mjete diagnostike.
 • Riparimi dhe Mirëmbajtja: Kryerja e riparimeve të nevojshme në sistemet mekanike të kamionit, përfshirë motorin, transmetimin, sistemin e frenimit, dhe komponentët e tjera.
 • Zëvendësimi i Pjesëve të Defektuara: Identifikimi dhe zëvendësimi i pjesëve të dëmtuara ose të vjetra me pjesë të reja, origjinale ose alternative, në përputhje me standardet dhe kërkesat e prodhuesit.
 • Mantenanca Preventive: Kryerja e kontrolleve dhe punimeve preventive për të parandaluar problemet e mundshme në sistemet mekanike të kamionit.
 • Testimi i Automjeteve: Testimi i kamionave për të siguruar që problemet janë zgjidhur dhe që sistemet mekanike funksionojnë si duhet.
 • Përdorimi i Mjeteve dhe Pajisjeve të Specializuara: Aftësi në përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve të specializuara për riparime efikase dhe të sigurta.
 • Këshillimi i Klientëve: Komunikimi me klientët për të shpjeguar problemet dhe zgjidhjet e mundshme, duke ofruar këshilla për mirëmbajtjen e përditshme dhe përdorimin e sigurt të kamionit.
 • Ndjekja e Rregulloreve dhe Standardeve: Sigurimi që puna kryhet në përputhje me rregulloret dhe standardet e sigurisë dhe cilësisë.
 • Sisteme Elektronike dhe Komunikimi: Njohuri dhe aftësi në sistemet elektronike të kamionit, përfshirë komunikimin me mjete të automatizuara dhe përdorimin e software-ve të specializuara.
 • Siguria në Punë: Njohuri dhe respektimi i rregullave të sigurisë për të mbrojtur veten dhe të tjerët nga aksidentet.
 • Dokumentimi i Punes: Regjistrimi i punimeve të kryera, përfshirë riparimet dhe zëvendësimet e pjesëve, për dokumentim dhe transparencë. 

KËRKESAT:

 • Aftësi Teknike dhe Diagnostikimi: Aftësi të thella teknike për të diagnostikuar dhe zgjidhur problemet mekanike në kamione. Përvojë në përdorimin e mjeteve diagnostike dhe softuerëve të specializuara.
 • Aftësi në Riparim dhe Zëvendësim: Përvojë në kryerjen e riparimeve të nevojshme dhe zëvendësimit të pjesëve të dëmtuara në kamionet.
 • Njohuri mbi Pjesët dhe Markat e Kamioneve: Njohuri të mirë mbi pjesët dhe markat e kamioneve, përfshirë motorët, transmetimet, sistemet e frenimit, dhe pjesët tjera kryesore.
 • Aftësi në Përdorimin e Mjeteve dhe Pajisjeve: Aftësi të mira në përdorimin e mjeteve dhe pajisjeve të specializuara për mekanikën e kamioneve.
 • Adaptueshmëria dhe Njohuri të Rrjedhës së Punës: Aftësi për të përshtatur me ndryshimet teknologjike dhe rrjedhën e punës në servisin e kamioneve.
 • Aftësi të Komunikimit: Aftësi të mira të komunikimit me ekipin dhe klientët, duke shpjeguar problemet dhe zgjidhjet në një mënyrë të kuptueshme.
 • Siguria në Punë: Njohja dhe zbatimi i rregullave të sigurisë në ambientet e punës për të minimizuar rreziqet dhe aksidentet.
 • Detyrëdhenie dhe Përkushtim: Detyrëdhenie ndaj punës dhe përkushtim për të ofruar shërbim cilësor dhe për të mbështetur nevojat e klientëve.
 • Aftësi të Punës në Grup: Aftësi për të punuar mirë në një ekip dhe për të bashkëpunuar me kolegët.

Orari: 08:00 – 18:00

Mënyra e aplikimit:

Nëse dëshironi të jeni pjesë e ekipës tonë aplikoni duke kontaktuar në numrin +383 44 155 604