www.ofertapune.net Ekspert vendor afatëgjatë | PunaIme

Ekspert vendor afatëgjatë

Kompania

IRZ

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

14/09/2020

Data e perfundimit

24-09-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Të tjera

Bashkimi Evropian / Programi i Sektorit të Drejtësisë në Kosovë
Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (IRZ)

është duke rekrutuar

Ekspertë vendor afatëgjatë (pozitë me kohë të plotë)

Fondacionit Gjerman për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (IRZ) i është dhënë për zbatim Granti i BE-së “Bashkimi Evropian/ Programi i Sektorit të Drejtësisë në Kosovë” andaj rekruton Ekspertë afatgjatë për disa pozita.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të reformoj sistemin e drejtësisë në përputhje me standardet Evropiane dhe ndërkombëtare.

Objektivat Specifike të projektit janë:

 1. Të fuqizoj pavarësinë dhe paanshmërinë, llogaridhënien, profesionalizimin, cilësinë, efikasitetin dhe transparencën e institucioneve në sektorin e drejtësisë në një proces efektiv të kordinuar në përputhje me Rishikimin Funksional të sektorit të Sundimit të Ligjit dhe Strategjinë e cila është duke u hartuar.
 2. Të përmirsoj qasjen në drejtësi, veçanërisht për gratë dhe grupet e cenuara apo margjinalizuara.
 3. Partner të projektit janë Qendra për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar (CILC; Holandë) dhe Ministria e Drejtësisë e Kroacisë )
 4. Projekti do të fillojë me 1 Tetor 2020 me një kohëzgjatje prej 40 muajsh.

Procedura e Aplikimit:

 1. Afati i fundit për aplikim: 24 Shtator 2020
 2. Ju lutemi dërgoni CV-në tuaj duke përdorur modelin EuropeAid dhe letrën përcjellëse përmes postës elektronike tek personi i mëposhtëm i kontaktit: znj Trime Ahmeti – [email protected]
 3. Ju lutem të shënoni numrin e referencës dhe pozitën në emailin tuaj, si dhe në letrën përcjellëse siç përcaktohet shumë qartë më poshtë.
 4. Vetëm kandidatët në listë të ngushtë do të
 5. Detyrat do të duhet të miratohen zyrtarisht nga Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë duke mos marrë asnjë vërejtje nga përfituesit përkatës.

Pozita 1: Ekspert Vendor Afat-gjatë për Ngritjën e Kapaciteteve në Sektorin e Drejtësisë

Me qendër në Prishtinë, Kosovë, pozitë me kohë të plotë (100%) prej Tetor 2020 deri në fund të projektit

Përshkrimi i përgjegjësive:

Eksperti Kombëtar Afatgjatë do të jetë përgjegjës për aktivitetet e projektit në lidhje me fuqizimin e kapaciteteve në sektorin e drejtësisë në përputhje me strategjinë e reformës së sektorit të drejtësisë, bazuar në rezultatin e Rishikimit Funksional.

Kualifikimet dhe përvoja profesionale:

 • Diplomë universitare në juridik
 • Minimum 8 vjet përvoj përkatëse, mundësisht në sistemin e drejtësisë, në një mjedis të projektit të drejtësisë të financuar nga donatorët ose një institucion ndërkombëtar;
 • Përvojë e thelluar profesionale (e akumuluar të paktën 3 vjet) në hartimin dhe zbatimin e masave në reformat gjyqësore dhe reformat në gjykata;
 • Përvoja me Procesin e Rishikimit Funksional dhe Strategjinë Sektoriale do të konsiderohet një aset;
 • Përvojë e dëshmuar në menagjimin e projektit;
 • Njohuri të dëshmuara dhe njohje me sistemin e drejtësisë në Kosovë, procesin e reformës në drejtësi dhe përmbajtjen e stratgjisë së reformës në drejtësi.

Aftësitë:

 • Aftësia për të zbatuar si dhe për të komunikuar zgjidhje për problemet në mjedise të ndryshme (ligjore), dhe të siguroj këshilla për pyetjet e përditshme nga palët e interesuara të projektit;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese për të bashkëvepruar me partnerët e projektit dhe palët e interesit ;
 • Zotërim i shkëlqyeshëm i gjuhës angleze në të shkruar dhe komunikuar veçanërisht me terminologji juridike dhe njohuri kompjuterike;
 • Kapacitet të shkëlqyeshëm raportues dhe analitik;
 • Neutralitet politik;
 • Përvojë e dëshmuar në menagjimin e projektit;
 • Aftësi për të kuptuar dhe respektuar të gjitha klasifikimet konfidenciale të çdo dokumenti qeveritar, deklarata apo informacion tjetër qe ai/ajo mund të jepet gjatë ushtrimit të detyrës se tij/saj.

Pozita 2: Ekspert Vendor Afat-gjatë: Ekspert i Infrastrukturës Gjyqësore

Me qendër në Prishtinë, Kosovë, pozitë me kohë të plotë (100%) prej Tetor 2020 deri në fund të projektit

Përshkrimi i Përgjegjësive:

Eksperti Afat-gjatë do të jetë përgjegjës për arritjen e rezultatit të një infrastrukture të përmirësuar brenda gjyqësorit Kosovar. Kjo do të përfshijë aktivitete në lidhje me infrastrukturën e sallës së gjykimit dhe krijimin e arkivave gjyqësore. Pozita do të kërkojë një koordinim të ngushtë me akter të ndryshëm të gjyqësorit dhe ofrues të jashtëm të shërbimeve.

Kualifikimet dhe përvoja profesionale:

 • Diplomë universitare në juridik
 • Minimum 8 vjet përvojë përkatëse në sistemin e drejtësisë
 • Përvojë e thelluar profesionale (e akumuluar të paktën 3 vjet) në hartimin dhe zbatimin e masave në reformat gjyqësore dhe reformat e gjykatave;
 • Përvojë me procedurat e anëtarësimit në BE do të konsiderohet një aset;
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e projektit;
 • Njohuri të dëshmuar dhe njohje me sistemin e drejtësisë në Kosovë, procesin e reformës në drejtësi dhe përmbajtjen e strategjisë së reformës në drejtësi.

Aftësitë:

 • Aftësi për të zbatuar si dhe për të komunikuar zgjidhje për problemet në mjedise të ndryshme (ligjore), dhe të siguroj këshilla për pyetjet e përditshme nga palët e interesuara të projektit;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese për të motivuar një ekip multidisiplinar të specilaistëve dhe për të bashkëvepruar me partnerët e projektit dhe palët e interesit;
 • Zotërim i shkëlqyeshëm i gjyhës angleze në të shkruar dhe komunikuar veçanërisht me terminologji juridike dhe njohuri kompjuterike;
 • Kapacitet të shkëlqyeshëm raportues dhe analitik;
 • Neutralitet politik;
 • Aftësi për të kuptuar dhe respektuar të gjitha klasifikimet konfidenciale të çdo dokumenti qeveritar, deklarata apo informacion tjetër qe ai/ajo mund të jepet gjatë ushtrimit të detyrës se tij/saj.

Pozita 3: Ekspert Vendor Afat-gjatë: Ekspert i Monitorimit të zbatimit të ligjit

Kohëzgjatja: me qendër në Prishtinë, Kosovë, pozitë me kohë të plotë (100%) prej Tetor 2020 deri në fund të projektit

Përshkrimi i Përgjegjësive:

Eksperti Vendor Afatgjatë do të jetë përgjegjës për aktivitetet në lidhje me monitorimin e duhur të zbatimit të ligjeve. Kjo detyrë do të jetë një përzierje e vlerësimit dhe analizimit të zbatimit të ligjeve, duke përfshirë përdorimin e zgjeruar të sondazheve, të punës së mëtejshme në reformat e vazhdueshme legjislative dhe do të përmbajë elemente të konsiderueshme të trajnimit.

Kualifikimet dhe përvoja profesionale:

 • Diplomë universitare në juridik
 • Minimum 8 vjet përvoj përkatëse, mundësisht në sistemin e drejtësisë, në një mjedis të projektit të drejtësisë të financuar nga donatorët ose një institucion ndërkombëtar;
 • Përvojë e thelluar profesionale (e akumuluar të paktën 3 vjet) në hartimin dhe zbatimin e masave në reformat gjyqësore dhe reformat në gjykata;
 • Përvojë e punës në Kornizën Ligjore dhe Institucionale në Kosovë
 • Përvojë e dëshmuar në menaxhimin e projektit;
 • Njohuri të dëshmuara dhe njohje me sistemin e drejtësisë në Kosovë, procesin e reformës në drejtësi dhe përmbajtjen e stratgjisë së reformës në drejtësi.

Aftësitë:

 • Aftësia për të zbatuar si dhe për të komunikuar zgjidhje për problemet në mjedise të ndryshme (ligjore), dhe të siguroj këshilla për pyetjet e përditshme nga palët e interesuara të projektit;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese për të bashkëvepruar me partnerët e projektit dhe palët e interest;
 • Zotërim i shkëlqyeshëm i gjuhës angleze në të shkruar dhe komunikuar veçanërisht me terminologji juridike dhe njohuri kompjuterike;
 • Kapacitet të shkëlqyeshëm raportues dhe analitik;
 • Neutralitet politik;
 • Aftësi për të kuptuar dhe respektuar të gjitha klasifikimet konfidenciale të çdo dokumenti qeveritar, deklarata apo informacion tjetër qe ai/ajo mund të jepet gjatë ushtrimit të detyrës se tij/saj.

Pozita 4: Ekspert Vendor Afat-gjatë: Edukimi Ligjor Publik – Dhuna në familje dhe Grupet e Margjinalizuara

Kohëzgjatja: me qendër në Prishtinë, Kosovë, pozitë me kohë të plotë (100%) prej Tetor 2020 deri në fund të projektit

Përshkrimi i Përgjegjësive:

Eksperti afat-gjatë ndër të tjera do të jetë përgjegjës për zhvillimin e një Strategjie të re për mbrojtjen nga dhuna në familje me fokus në qasjen në drejtësi për viktimat e dhunës në familje.

Kualifikimet dhe përvoja profesionale:

 • Diplomë universitare në juridik
 • Minimum 8 vjet përvoj përkatëse, mundësisht në sistemin e drejtësisë, në një mjedis të projektit të drejtësisë të financuar nga donatorët ose një institucion ndërkombëtar;
 • Përvoja e punës në fuqizimin e sistemit të Ndihmës Juridike Falas do të konsiderohet një aset
 • Njohuri të dëshmuara dhe njohje me sistemin e drejtësisë në Kosovë, procesin e reformës në drejtësi dhe përmbajtjen e stratgjisë së reformës në drejtësi.

Aftësitë:

 • Aftësia për të zbatuar si dhe për të komunikuar zgjidhje për problemet në mjedise të ndryshme (ligjore), dhe të siguroj këshilla për pyetjet e përditshme nga palët e interesuara të projektit;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese për të bashkëvepruar me partnerët e projektit dhe palët e interesit;
 • Zotërim i shkëlqyeshëm i gjuhës angleze në të shkruar dhe komunikuar veçanërisht me terminologji juridike dhe njohuri kompjuterike;
 • Kapacitet të shkëlqyeshëm raportues dhe analitik;
 • Neutralitet politik;
 • Aftësi për të kuptuar dhe respektuar të gjitha klasifikimet konfidenciale të çdo dokumenti qeveritar, deklarata apo informacion tjetër qe ai/ajo mund të jepet gjatë ushtrimit të detyrës se tij/saj.

Pozita 5: Ekspert Vendor afat-gjatë: Këshilltar Ligjor

Kohëzgjatja: me qendër në Prishtinë, Kosovë, pozitë me kohë të plotë (100%) prej Tetor 2020 deri në fund të projektit

Përshkrimi i Përgjegjësive:

Këshilltari i ri afat-gjatë ligjor do të ofroj mbështetje ad-hoc, hulumtime dhe mendime juridike për të gjitha çështjet që lidhen me legjislacionin për të gjithë ekspertët.

 • Diplomë universitare në juridik
 • Minimum 4 vjet përvoj përkatëse, mundësisht në sistemin e drejtësisë, në një mjedis të projektit të drejtësisë të financuar nga donatorët ose një institucion ndërkombëtar;
 • Njohuri të dëshmuara dhe njohje me sistemin e drejtësisë në Kosovë, procesin e reformës në drejtësi dhe përmbajtjen e stratgjisë së reformës në drejtësi.
 • Përvoj e dëshmuar në hulumtime juridike dhe me kryerjen e detyrave si këshilltar

Aftësitë:

 • Aftësia për të zbatuar si dhe për të komunikuar zgjidhje për problemet në mjedise të ndryshme (ligjore), dhe të siguroj këshilla për pyetjet e përditshme nga palët e interesuara të projektit;
 • Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese për të bashkëvepruar me partnerët e projektit dhe palët e interesit;
 • Zotërim i shkëlqyeshëm i gjuhës angleze në të shkruar dhe komunikuar veçanërisht me terminologji juridike dhe njohuri kompjuterike;
 • Kapacitet të shkëlqyeshëm raportues dhe analitik;
 • Neutralitet politik;
 • Aftësi për të kuptuar dhe respektuar të gjitha klasifikimet konfidenciale të çdo dokumenti qeveritar, deklarata apo informacion tjetër qe ai/ajo mund të jepet gjatë ushtrimit të detyrës se tij/saj.

⇒ More information.