www.ofertapune.net Drejtor te shitjes | PunaIme

Drejtor te shitjes

Kompania

Pestova Sh.p.k

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Vushtrri

Data e publikimit

17/06/2020

Data e perfundimit

30-06-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Drejtor te shitjes SH.P.K shpall konkurs për pozitën: Drejtor te shitjes

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e Drejtorit te Shitjes

Departamentet dhe Proceset ku operon Drejtori I Shitjes

 • Përgjegjësit në Departamentin e Shitjes
 • Përgjegjësit për Departamentin e Merqendajzingut
 • Përgjegjësit në Departamentin e Financave
 • Përgjegjësit në Departamentin e Logjistikes
 • Përgjegjësit në Departamentin e Prodhimit
 • Përgjegjësit për Tregun – Klientët sipas kanaleve
 1. Përgjegjësit ne Departamentin e Shitjes
  1. Përcakton targetin vjetor sipas shitjes se vitit te kaluar ne sasi dhe vlerë për artikull në veçanti.
  2. Shpërndan targetin e dakorduar në kanalet e shitjes për: Komerciale dhe Ambullantive
  3. Përcakton targetin ne baze te shitjes se blerëseve ne komerciale për secilin agjent dhe monitorimin e tij
  4. Përcakton targetin ne baze te artikujve ne Ambullantive për secilin agjent dhe monitorimin e tij.
  5. Monitoron shitjen dhe performancën e secilit agjent ne veçanti ne baze të kanaleve të shitjes për Ambullantive dhe Komerciale
  6. Mban kontakte ditore me të gjithë forcën shitëse dhe rekomandon të gjitha fokuset dhe problemet eventuale ne treg.
  7. Viziton pikat ne baze të tereneve ku operon secili agjent dhe kontrollon pozitat ne rafte dhe marrëdhëniet e agjenteve me klientët në baze të pozitave që kanë
  8. Ben rekrutimin e agjentëve të shitjes në baze të kanaleve te shitjes
 1. Përgjegjësit për Departamentin e Merqendajzingut
  1. Përpilon ruten e Merqendajzerave për secilin sektor
  2. Përpilon Standardin e Merqendajzingut sipas Standardit te Brendit
  3. Viziton pikat e secilit Merqendajzer sipas qyteteve çdo jave për secilin qytet
  4. Komunikon dhe sugjeron te gjitha ndryshimet me secilin merqendajzer në baze të pikave që duhet të bëre ndryshimet
 1. Përgjegjësit ne Departamentin e Financave
  1. Komunikon me klient për pagesa dhe monitoron gjendjen e borxheve
  2. Komunikon me klient për barazime dhe informon Dep. e Financave
  3. Komunikon me Dep. e Financave për Bonuse
  4. Komunikon me Dep. e Financave për vërtetimin e pagesave
  5. Komunikon me klient për Dërgimin e kartelave të Departamenti I Financave
 1. Përgjegjësit ne Departamentin e Logjistikes
  1. Komunikon me Depoista për dërgesat e porosive
  2. Komunikon me Depoista për Kthime
  3. Komunikon me Depoista për afate te produkteve dhe shitjen e tyre
 1. Përgjegjësit ne Departamentin e Prodhimit
  1. Ben planin e Prodhimit ne baze te planit te shitjes
  2. Komunikon me prodhimin për kërkesa te veçanta te artikujve me nevoje
  3. Komunikon me prodhimin për sasitë sipas kërkesave te tregut
 1. Përgjegjësit për Tregun – Klientët sipas kanaleve
  1. Ben Kontraktimet me klientët ne treg ne te gjitha sektorët
  2. Mban takimet e rregullta me klient
  3. Komunikon me klient për aktivitete
  4. Komunikon me klient për pozita ne baze te marrëveshjes kontraktuale
  5. Monitoron aktivitetet e konkurrencës dhe monitoron hapësirat ne raft
  6. Viziton klientët ne bazë te rutës ditore te vizitave për qytete dhe nga pika shitëse komunikon me Merqendajzera – Agjentë te Shitjes

Raportimi

Raporton te Pronari dhe dakordon te gjitha proceset dhe merr aprovimin për te gjitha elementet që tejkalon përgjegjësin e tij si , lejime financiare te blerëset , rekrutime etj.

Kualifikimet

 • Fakulteti Ekonomik, Obligative.
 • Se paku tre (3) vite përvojë pune ne fushën e Distribucionit dhe shitjes,
 • Te ketë raporte të mira me Blersa brenda tregut .
 • Te posedoj aftësi menaxheriale dhe udhëheqëse,
 • Te jete fleksibil dhe i gatshëm për tu adaptuar me nevojat dhe kërkesat e ndërmarrjes,
 • Të ketë kreativitet dhe iniciativa për te ofruar ide te reja ne lidhje me procesin e punës brenda Departamentit Financiar,
 • Te ketë aftësi për formulimin e strategjive te shitjes .
 • Te ketë aftësi të mira të komunikimit .
 • Te ketë aftësi të mira të përdorimit të pajisjeve kompjuterike, ne aplikacionet e MS Office dhe bazave të të dhënave tjera financiare.
 • Patentë shofer – Kategoria B ( Obligative )

Tjera

Kompania ofron:

 • Page dhe benefite te mira dhe ne përputhje me përgjegjësitë e punës
 • Ambient dhe kushte te mira pune
 • Të jeni pjese e një kompanie te suksesshme

Kandidatet e interesuar te cilët aplikojnë për ketë vend te punës, duhet qe ti dërgojnë këto dokumente, përmes postes elektronike:

 1. CV-në se bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore – universitare,
 2. Letër Motivuese,
 3. Dëshmi mbi përvojën e punës ne fushën përkatëse,
 4. Certifikatat e trajnimeve eventuale.
 5. Letër Rekomandime apo referenca eventuale .
 • Aplikimi behet përmes e-mailit – postes elektronike, ne: [email protected]
 • Aplikimet e pa kompletuara si dhe pa përvojën e punës nuk do te merren parasysh.
 • Data e fundit për aplikim është: 30.06.2020
 • Vendi I punës : Pestovë.