www.ofertapune.net Drejtor i zyres Ekzekutive të Prokurimit | PunaIme

Drejtor i zyres Ekzekutive të Prokurimit

Kompania

Korporata Energjetike e Kosovës

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

15-02-2023

Data e perfundimit

26-02-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Menaxhment

SHPALLJE PUBLIKE
POZITA : DREJTOR I ZYRES EKZEKUTIVE TE PROKURIMIT (1 vend pune)

1. HISTORIKU

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) është korporata e vetme shtetërore për energji dhe minierë në Republikën e Kosovës. KEK-u është i fokusuar në prodhimin e energjisë elektrike nga thëngjilli. Biznesi kryesor i korporatës është prodhimi i thëngjillit dhe energjisë elektrike në Kosovë, përmes minierave të hapura të qymyrit – dhe dy termocentraleve, përkatësisht centrali për prodhimin e energjisë elektrike TC Kosova A dhe TC Kosova B, të cilat mbulojnë rreth 95% të prodhimit të energjisë elektrike në vend.

KEK-u është ndërmarrja më kritike e sektorit të energjisë në Kosovë, performanca e së cilës ndikon drejtpërdrejt në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Funksioni i prokurimit në KEK është kritik për mbajtjen e biznesit në mënyrë të besueshme.

2. POZITA

KEK-u kërkon një Drejtor të Prokurimit qe i raporton Kryeshefit Ekzekutiv, me përvojë për të mbikëqyrë dhe siguruar prokurime konkurruese (deri në 500 ose më shumë prokurime në vit) në përputhje me ligjet dhe rregulloret e prokurimit shtetëror, si dhe kërkesat e brendshme të KEK-ut, për të siguruar që njësitë e biznesit brenda KEK-ut, veçanërisht për ato që përfshijnë drejtpërdrejt ofrimin e shërbimeve, kanë pajisjet/shërbimet e nevojshme për të mundësuar të punojnë me efikasitet dhe pa ndërprerje.

Drejtori i Prokurimit pritet të menaxhojë funksionin e prokurimit brenda KEK-ut në baza ditore, duke përfshirë përgjegjësinë mbikëqyrëse për 20 punonjës.

Drejtori i Prokurimit do të mbikëqyrë furnizimin dhe inventarin e produkteve dhe shërbimeve të kompanisë. Duke iu nënshtruar kufizimeve ligjore dhe rregullative, si dhe udhëzimeve të KEK-ut, pozicioni në fjalë do të negociojë me furnitorët dhe shitësit për të blerë mallra dhe shërbime në bazë të vlerës më të mirë. Drejtori i Prokurimit gjithashtu do të mbështesë ristrukturimin e departamentit të prokurimit brenda KEK-ut, siç është e garantuar, duke përfshirë riorganizimin e proceseve, procedurave dhe sistemeve për të siguruar që funksioni i prokurimit të jetë në gjendje të mbështesë njësitë e biznesit të KEK-ut për të arritur qëllimet dhe objektivat e tyre.

Kandidati ideal për këtë rol zotëron të paktën 5 vjet përvojë në prokurim, ka njohuri për praktikat më të mira në prokurim, është i vetëdijshëm për kërkesat ligjore dhe rregullatore që lidhen me ndërmarrjet shtetërore dhe ka treguar aftësi për të ndërtuar marrëdhënie të forta me furnitorët dhe palët e brendshme të interesit. Kandidati do të jetë përgjegjës për të siguruar që planet ndërfunksionale të prokurimit janë të harmonizuara. Kandidati ideal do të ketë përvojë me prokurimet ndërkombëtare duke përfshirë projekte të mëdha të orientuara në kapital.

3. PËRGJEGJËSITË KRYESORE

A. Menaxhimi e departamentit të prokurimit në baza ditore, duke përfshirë stafin e tij me mbi 20 punonjës.

B. Planifikimi, menaxhimi, ekzekutimi dhe koordinimi i detyrave në lidhje me prokurimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe punëve të shkallës së lartë të orientuara në kapital për organizatën.
C. Bashkëpunimi me persona kyç brenda njësive të ndryshme të biznesit për të siguruar qartësinë e specifikimeve dhe pritshmëritë e kompanisë.
D. Organizimi dhe, sipas nevojës, ristrukturimi i departamentit të prokurimit në KEK në mënyrë që të përmirësohet performanca duke përfshirë efikasitetin, faktorin kohor dhe kënaqësinë orientuar ndaj klientit.

E. Ekzekutimi i menaxhimit efektiv të rrezikut për kontratat dhe marrëveshjet kritike të furnizimit.

F. Përcjellja dhe raportimi për matjet kryesore funksionale siç është rënë dakord me menaxhmentin e lartë.

G. Kontrolli i shpenzimeve të jetë në përputhje me buxhetin vjetor duke kërkuar mënyra për të kursyer në kostot e prokurimit pa rrezikuar cilësinë dhe faktorin kohor të mallrave dhe shërbimeve të kërkuara.
H. Udhëheq planin vjetor të prokurimit dhe buxhetimin përkatës për KEK-un

4. KUALIFIKIMET DHE EKSPERIENCA MINIMALE

A. Diplomë për inxhinieri, prokurim, biznes, juridik, ekonomi, financë ose administratë publike.

B. Minimumi 5 vjet përvojë në një rol prokurimi nga të cilat të paktën 3 vjet në pozicione menaxheriale.

C. Njohuri për praktikat dhe procedurat e prokurimit publik (Ligji Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligji Nr. 05/L-092).

D. Përvojë e dëshmuar në mbështetjen e prokurimeve për projekte të mëdha kapitale që nga specifikimi, përmes tenderimit dhe dhënies së çmimeve, deri te zbatimi dhe mbyllja e suksesshme.
E. Kërkohet njohja e rrjedhshme e gjuhës angleze.

5. NJOHURI DHE CERTIFIKIME SHTESË

A. Është e dëshirueshme posedimi i një “certifikate profesionale bazë të prokurimit” të lëshuar nga IKAP (Instituti

Kosovar për Administratë Publike) në përputhje me nenin 25 të Ligjit për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042.

B. Një certifikatë kualifikimi e njohur në Institutin e Certifikuar të Blerjes dhe Furnizimit të Nivelit 4 (ose ekuivalenti) do të konsiderohet si avantazh.
C. Një histori e suksesshme e zbatimit të strategjive të prokurimit për të ofruar vlerën më të mirë për një organizatë duke siguruar integritet gjatë gjithë procesit të prokurimit.

D. Kualifikimet profesionale të prokurimit, ose trajnimi ekuivalent, është një avantazh i shtuar.

E. Njohja e ligjit dhe praktikave të prokurimit të BE-së do të konsiderohet si avantazh.

6. AFTËSITË TË PRITURA

A. Aftësia për të nxitur ndryshime sipas nevojës për të përmirësuar performancën duke përfshirë kohën dhe efikasitetin e procesit të prokurimit, si dhe shkallën e përmirësuar të suksesit për tenderët. Kjo ka të ngjarë të përfshijë përmirësimin e menaxhimit të funksionit, menaxhimin e performancës së stafit dhe aftësinë për të përdorur teknologjinë ku është e dobishme për të përmirësuar performancën.
B. Aftësi të forta dhe të demonstruara udhëheqëse dhe menaxhuese, duke përfshirë aftësinë për të menaxhuar, motivuar dhe udhëhequr një ekip të prokurimit prej 20+ personash në KEK.
C. Aftësia për të udhëhequr një ndryshim kulturor për funksionin e prokurimit për të përmirësuar kënaqësinë midis klientëve të brendshëm që varen nga funksioni i prokurimit (p.sh., udhëheqja e lartë, menaxhimi i objektit, teknike dhe burime të tjera që funksioni i prokurimit mbështet).

D. Talent i demonstruar në negociatat e kontratave me furnizues vendas dhe të huaj të mallrave dhe shërbimeve.

E. Aftësia për të udhëhequr dhe menaxhuar projekte sipas nevojës, duke përfshirë planifikimin dhe raportimin e burimeve.
F. Aftësia për të mbajtur aktual standardet, rregulloret, tendencat e tregut dhe praktikat më të mira në prokurim. Kjo përfshin ndërgjegjësimin e thellë të ligjit dhe rregulloreve të prokurimit shtetëror që gjenden në Kosovë të zbatueshme për KEK-un.

G. Njohuri për udhëzimet dhe praktikat e prokurimit të partnerit ndërkombëtar të zhvillimit (p.sh. BERZH, BE, IBRD).

Divizioni i Burimeve Njerëzore, fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë për pozitat e publikuara

Aplikacionet për pozitën e lartpërmendur mund të merren në faqen tonë të internetit www.kek-energy.com. Aplikacionet dërgohen te plotësuara në adresën [email protected] Aplikacionet që dërgohen në adresë tjetër nuk do të pranohen si dhe aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk do të shqyrtohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

Kontrata e punës për punëmarrësin që do të përzgjidhet ne këtë pozitës te shpallur do të jetë 6 muaj pune provuese me mundësi vazhdimi

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERZORE                                                              Data e aplikimit deri më 28.02.2023

Per informata te mëtejme klikoni linkun: Shpallje – Korporata Energjetike e Kosovës (kek-energy.com)


PUBLIC ANNOUNCEMENT
POSITION: DIRECTOR OF THE EXECUTIVE PROCUREMENT OFFICE

(1 work place)

1. BACKGROUND

Kosovo Energy Corporation (KEK) is the sole state-owned power and Mining Corporation in the Republic of Kosovo. KEK is focused on the production of electricity from coal. The core business of the corporation is the production of coal and energy in Kosovo, through the open-cast coal mines – and two power plants, PP Kosovo A power station and PP Kosovo B power station, which cover around 95% of electricity production in the country.

KEK is the most critical energy sector enterprise in Kosovo, whose performance directly impacts the country’s social-economic development. The procurement function at KEK is critical for keeping the business running reliably.

2. POSITION

Reporting to the CEO KEK is seeking an experienced Procurement Director to oversee and ensure competitive procurements (as many as 500 or more annually) in accordance with state procurement laws and regulations, as well as KEK internal requirements, to ensure that the business units within KEK, especially those directly involving service delivery, have the necessary equipment/services to allow them to work efficiently, without interruption.

The Procurement Director is expected to manage on a daily basis the procurement function within KEK, including supervisory responsibility for 20 employees.

The Procurement Director will oversee the company’s supply and inventory of products and services. Subject to legal and regulatory constraints, as well as KEK guidelines, the position shall negotiate with suppliers and vendors to acquire goods and services on a best value basis. The Procurement Director will also support the restructuring of the procurement department within KEK, as warranted, including revamping processes, procedures, and systems to ensure the procurement function is able to support KEK business units to achieve their targets and objectives.

The ideal candidate for this role possesses at least 5 years of experience in procurement, is knowledgeable of best practice in procurement, is aware of the legal and regulatory requirements associated with state-owned enterprises and demonstrated ability to build strong relationships with suppliers and internal stakeholders. The candidate will be responsible for ensuring that cross-functional procurement plans are aligned. The ideal candidate will have experience with international procurement including for large capital-intensive projects.

3. MAIN RESPONSIBILITIES

A. Manage on a day to day basis the procurement department, including its 20+ staff.

B. Plan, manage, execute, and coordinate tasks related to the procurement of goods and services, as well as large scale capital intensive works for the organization.
C. Collaborate with key persons within the different business units to ensure clarity of the specifications and expectations of the company.
D. Organize and, as necessary, restructure the procurement department at KEK in order to improve performance including efficiency, timeliness and client internal satisfaction.

E. Perform effective risk management for critical supply contracts and agreements.

F. Track and report on key functional metrics as agreed with senior leadership.

G. Control spending to be in line with the annual budget while seeking ways to save on procurement costs without jeopardizing the quality and timeliness of goods and services required.
H. Lead the annual procurement plan and associated budgeting for KEK.

4. MINIMUM QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

A. Engineering, procurement, business, law, economics, finance, or public administration degree.

B. Minimum of 5 years of experience in a procurement role from which at least 3 years in managerial positions.

C. Knowledge of public procurement practices and procedures (Law No. 04/L-042 on Public Procurement in the Republic of Kosovo, amended and supplemented by the Law No. 04/L-237, Law No. 05/L-068 and Law No. 05/L-092).

D. Proven experience in supporting procurement for large capital intensive projects from specification, through tendering and awards, to implementation and successful close-out.

E. Fluency in English language is required.

5. ADDITIONAL KNOWLEDGE AND CERTIFICATIONS

A. Possession of a valid “basic procurement professional certificate” issued by KIPA (Kosovo Institute for Public Administration) in accordance with Article 25 of Law on Public Procurement No. 04/L-042 is desirable.

B. A recognized qualification certification in the Chartered Institute of Purchasing and Supply Level 4 (or equivalent) will be considered an advantage.
C. A successful track record of implementing procurement strategies to deliver best value for an organization while ensuring integrity throughout the procurement process.

D. Professional procurement qualifications, or equivalent training, is an added advantage.

E. Knowledge of EU Procurement Law and practices will be considered an advantage.

6. EXPECTED SKILLS

A. Ability to drive change as necessary to improve performance including timeliness and efficiency of the procurement process, as well as improved success rate for tenders. This will likely include improving management of the function, performance management of staff, and ability to leverage technology where helpful to improve performance.
B. Strong, demonstrated leadership and management capabilities, including the ability to manage, motivate and lead a 20+ person procurement team at KEK
C. Ability to lead a cultural change for the procurement function to improve satisfaction among internal clients that are reliant on the procurement function (e.g., senior leadership, facility management, technical and other resources the procurement function supports).

D. Demonstrated talent in contract negotiations with domestic and foreign suppliers of goods and services.

E. Ability to lead and manage projects as required including resource planning and reporting.

F. Ability to keep current on relevant standards, regulations, market trends and best practice in procurement. This includes in-depth awareness of the state procurement law and regulations found in Kosovo applicable to KEK.

G. Knowledge of international development partner (e.g., EBRD, EU, IBRD) procurement guidelines and practices.

The Human Resources Division invites all interested parties to apply for the advertised positions

Applications for the above mentioned position can be obtained on our website www.kek-energy.com. Completed applications are sent to the address [email protected]. Applications sent to another address will not be accepted, and applications submitted after the deadline will not be considered, while incomplete applications will be rejected.

The employment contract for the employee who will be selected in this announced position will be 6 months of probationary work with the possibility of extension.

HUMAN RESOURCES DIVISION                                                                  Application date until 28.02.2023

Për informata të mëtejme ju lutem klikoni linkun: http://kek-energy.com/kek/thirrje-ftesa/

Për informata të mëtejme ju lutem klikoni linkun: http://kek-energy.com/kek/thirrje-ftesa/


JAVNI OGLAS

POZICIJA: DIREKTOR IZVRŠNE KANCELARIJE ZA NABAVKE

(1 radno mesto)

1. ISTORIJA KOMPANIJE

Energetska Korporacija Kosova (KEK) je jedina elektroenergetska i rudarska korporacija u državnom vlasništvu u Republici Kosova. KEK je fokusiran na proizvodnju električne energije od uglja. Osnovna delatnost korporacije je proizvodnja uglja i električne energije na Kosovu, preko površinskih-otvorenih rudnika uglja – i dve elektrane, TE Kosovo A i TE Kosovo B, koje pokrivaju oko 95% proizvodnje električne energije u zemlji.

KEK je najkritičnije preduzeće u energetskom sektoru na Kosovu, čiji učinak direktno utiče na društveno-ekonomski razvoj zemlje. Funkcija Nabavke u KEK-u je kritična za pouzdano funkcionisanje poslovanja.

2. POZICIJA

Podnoseći izveštaj Generalnom Direktoru, KEK-a traži iskusnog Direktora za Nabavke koji će nadgledati i obezbeđivati konkurentne nabavke (do 500 ili više nabavka godišnje) u skladu sa državnim zakonima i propisima o nabavkama, kao i internim zahtevima KEK-a, kako bi se osiguralo da poslovne jedinice unutar KEK-a, posebno one koje direktno uključuju pružanje usluga, imaju neophodnu opremu/usluge koje im omogućavaju da rade efikasno i bez prekida.

Od Direktora za Nabavke se očekuje da svakodnevno upravlja funkcijama nabavke u KEK-u, uključujući nadzornu odgovornost za 20 zaposlenih.

Direktor za Nabavke će nadgledati snabdevanje kompanije i inventar proizvoda i usluga. U skladu sa zakonskim i regulatornim ograničenjima, kao i smernicama KEK-a, pozicija će pregovarati sa dobavljačima i prodavcima radi nabavke robe i usluga na osnovu najbolje vrednosti. Direktor za Nabavke će takođe podržati restrukturiranje departamenta za nabavke u okviru KEK-a, u skladu sa ovlašćenjima, uključujući rekonstrukciju procesa, procedura i sistema kako bi se obezbedilo da funkcija nabavke može da podrži poslovne jedinice KEK-a da postignu svoje svrhe i ciljeve.

Idealan kandidat za ovu ulogu poseduje najmanje 5 godina iskustva u nabavkama, poznaje najbolje prakse u nabavkama, svestan je zakonskih i regulatornih zahteva povezanih sa državnim preduzećima i pokazao je sposobnost da izgradi čvrste odnose sa dobavljačima i internim zainteresovanim stranama. Kandidat će biti odgovoran da obezbedi usklađenost međufunkcionalnih planova nabavki. Idealan kandidat će imati iskustvo sa međunarodnim nabavkama, uključujući i velike kapitalno intenzivne projekte.

3. GLAVNE ODGOVORNOSTI

A. Svakodnevno upravljanje departamenta za nabavke, uključujući njegovih 20+ zaposlenih.

B. Planiranje, upravljanje, izvršavanje i koordiniranje zadataka koji se odnose na nabavku robe i usluga, kao i kapitalno intenzivni radovi velikog obima za organizaciju.

C. Saradnja sa ključnim osobama u okviru različitih poslovnih jedinica kako bi se osigurala jasnoća specifikacija i očekivanja kompanije.

D. Organizovati i, po potrebi, restrukturirati odeljenje nabavke u KEK-u u cilju poboljšanja učinka uključujući efikasnost, blagovremenost i interno zadovoljstvo klijenta.
E. Izvršiti efektivno upravljanje rizikom za kritične ugovore i sporazume o snabdevanju.

F. Praćenje i izveštavanje o ključnim funkcionalnim metrikama prema dogovoru sa višim rukovodstvom.

G. Kontrolisati potrošnju kako bi bila u skladu sa godišnjim budžetom tražeći načine za uštedu na troškovima nabavke bez ugrožavanja kvaliteta i blagovremenosti neophodnih roba i usluga.
H. Predvoditi godišnji plan za nabavke i pridruženo budžetiranje za KEK.

4. MINIMALNE KVALIFIKACIJE I ISKUSTVO

A. Diploma iz oblasti inženjerstva, nabavke, poslovanja, prava, ekonomije, finansija ili javne uprave.

B. Najmanje 5 godina iskustva u poslovima nabavke od kojih najmanje 3 godine na rukovodećim pozicijama.

C. Poznavanje praksi i procedura javnih nabavki (Zakon br. 04/L-042 o javnim nabavkama u Republici Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092).

D. Dokazano iskustvo u podršci nabavke za velike kapitalno intenzivne projekte počevši od specifikacija, tendera i dodjele ugovora, sve do implementacije i uspješnog zatvaranja.
E. Potrebno je tečno poznavanje engleskog jezika

5. DODATNA ZNANJA I SERTIFIKACIJE

A. Poželjno je posedovanje važećeg “osnovnog stručnog sertifikata nabavke” izdatog od strane KIPA (Kosovski Institut za Javnu Administraciju) u skladu sa članom 25 Zakona o javnim nabavkama br. 04/L-042.

B. Priznata sertifikacija kvalifikacije u ovlašćenom institutu za nabavku i snabdevanje Nivo 4 (ili ekvivalentan) će se smatrati prednošću.

C. Uspešno iskustvo u primeni strategija nabavke kako bi se obezbedila najbolja vrednost za organizaciju uz obezbeđivanje integriteta tokom celog procesa nabavke.
D. Profesionalne kvalifikacije za nabavku, ili ekvivalentna obuka, je dodatna prednost.

E. Poznavanje EU zakona o nabavkama i praksi će se smatrati prednošću.

6. OČEKIVANE VEŠTINE

A. Sposobnost pokretanja promena prema potrebi za poboljšanje učinka, uključujući blagovremenost i efikasnost procesa nabavke, kao i poboljšanu stopu uspešnosti tendera. Ovo će verovatno uključiti poboljšanje upravljanja funkcijom, učinak upravljanja sa osobljem i sposobnost da se iskoristi tehnologija tamo gde je to korisno za poboljšanje učinka.

B. Snažne, demonstrirane liderske i upravljačke sposobnosti, uključujući sposobnost upravljanja, motivisanja i vođenja tima za nabavke od 20+ ljudi u KEK-u

C. Sposobnost da se predvodi kulturološka promena za funkciju nabavke kako bi se poboljšalo zadovoljstvo internih klijenata koji se oslanjaju na funkciju nabavke (npr. više rukovodstvo, upravljanje objektima, tehnički i drugi resursi koje podržava funkcija nabavke).
D. Dokazani talenat u pregovorima o ugovorima sa domaćim i stranim dobavljačima robe i usluga.

E. Sposobnost vođenja i upravljanja projektima po potrebi uključujući planiranje resursa i izveštavanje.

F. Sposobnost da bude u toku sa relevantnim standardima, propisima, tržišnim trendovima i najboljom praksom u nabavkama. Ovo uključuje razumevanje I svest o zakonu o državnim nabavkama i propisima koji sun a snazi na Kosovu i koji se primenjuju na KEK.

G. Poznavanje smernica i praksi za nabavke međunarodnih razvojnih partnera (kao npr. EBRD, EU, IBRD)

Divizija za ljudske resurse, poziva sve zainteresovane da se prijave na objavljena radna mjesta

Aplikacije za gore navedenu poziciju mogu se dobiti na našoj web stranici www.kek-energy.com. Popunjene prijave šalju se na [email protected] Aplikacije poslate na druge adrese neće biti prihvaćene, a prijave dostavljene nakon isteka roka neće se razmatrati, dok će nepotpune prijave biti odbijene.

Ugovor o radu za zaposlenog koji bude izabran na ovu objavljenu poziciju biće 6 meseci probnog rada sa mogućnošću produženja

Datum podnošenja aplikacija do 28.02.2023

Per informata te mëtejme klikoni linkun: Shpallje – Korporata Energjetike e Kosovës (kek-energy.com)

Për informata të mëtejme ju lutem klikoni linkun: http://kek-energy.com/kek/thirrje-ftesa/