www.ofertapune.net Drejtor i Sektorit të Thesarit | PunaIme

Drejtor i Sektorit të Thesarit

Kompania

NLB Banka

Lokacioni

Prishtinë

Data e publikimit

27-06-2024

Data e perfundimit

11-07-2024

Lloji i orarit

Full Time

Kategoritë

Banka

NLB Banka sh. a., me seli në Prishtinë, rishpall

KONKURS

PËR ZGJEDHJEN E KANDIDATIT PËR VENDIN E PUNES:

Drejtor i Sektorit të Thesarit ( një vend pune)

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 • Diplomë universitare në Fakultetin Ekonomik;
 • Obligohet të ketë së paku 5 vjet përvojë pune në shërbimet bankare;
 • Preferohet të jetë kontabilist i certifikuar dhe t’i ketë 3 vjet përvojë pune në pozita udhëheqëse;
 • Aftësi të mira të komunikimit, ndër-personale dhe të menaxhimit;
 • Obligohet njohja e gjuhës angleze.

PËRSHKRIMI I DETYRAVE TË VENDIT TË PUNËS

 • Menaxhon operacionet e thesarit në përputhje me politikat dhe procedurat e Bankës, rregullativën e Bankës Qendrore si  rregullat dhe praktikat më të mira ndërkombëtare; 
 • Siguron menaxhimin e duhur të Mjeteve dhe Detyrimeve (ALM) të Bankës, menaxhimin e Rrezikut të Likuiditetit dhe të normës së interesit dhe përgatitjen e projeksioneve të ndryshme
 • Menaxhon likuiditetin e Bankës dhe investimin e tepricës se likuiditetit në tregje financiare;
 • Përgjegjës për të shqyrtuar ankandet e letrave me vlerë në vend dhe investimet në tregje ndërkombëtare për investim të tepricës së likuiditetit;
 • Përgjegjës për të mirëmbajtur limitet e përcaktuara për investime në letra me vlerë dhe limitet për investime në Kosovë të përcaktuara nga NLB d.d;
 • Përgjegjës për të përgatit propozimet për limite në bankat korrespodente;
 • Përgjegjës për të mirëmbajtur mjetet likuide sipas limiteve të përcaktuara nga rregullatori dhe NLB d.d.
 • Përgjegjës për të respektuar dhe raportuar lidhur me “Standardet Minimale për Tregjet Financiare”;
 • Udhëheq marrëdhëniet me Bankat korrespondente dhe institucionet e jashtme në tregjet financiare;
 • Udhëheq Komisione dhe Komitetet që kanë të bëjnë me Thesarin dhe me Politikën e Çmimeve;
 • Raporton ne Komitetin e menaxhimit te mjeteve dhe detyrimeve në nivel të Bankës (ALCO) dhe Grupit;
 • Përpilon dhe kontrollon zbatimin e planit vjetor të biznesit për Sektorin;
 • Pjesëmarrje aktive në përgatitjen e buxhetit vjetor dhe Strategjisë në fushën e menaxhimit të mjeteve dhe detyrimeve të Bankës;
 • Harton politikat dhe procedurat për punët e Sektorit dhe jep propozime për produkte dhe zhvillime të reja; 
 • Përgatit, kontrollon dhe miraton raporte të rregullta të brendshme dhe të jashtme;
 • Është përgjegjës për ligjshmëri dhe saktësi për punët dhe detyrat qe kryhen ne kuadër të Sektorit;
 • Kryerja e punëve dhe detyrave tjera sipas fushëveprimit të vendit të punës që i jepen nga Bordi Udhëheqës i Bankës.

Aplikacioni duhet të plotësohet direkt në web faqen e Bankës https://nlb-kos.com/aplikacioni-pune, deri më datën 6 korrik 2024. Me rastin e plotësimit të aplikacionit duhet t’i bashkëngjitet kopja e diplomës së kualifikimit si dhe CV-ja.