www.ofertapune.net Drejtor i Institucionit Edukativ Parashkollor | PunaIme

Drejtor i Institucionit Edukativ Parashkollor

Kompania

Komuna e Mitrovicës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Mitrovicë

Data e publikimit

06/11/2020

Data e perfundimit

18-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Menaxhment

Në bazë të nenit 5 të Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit Nr.04/-032 për Arsimin Parauniversitar, Kapitullit V neni 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06/0L-114 për Zyrtarët Publikë, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.15/2019, Drejtoria e Arsimit Komuna e Mitrovicës së Jugut, shpall:

KONKURS
Për plotësimin e vendeve të punës:

Drejtor i Institucionit Edukativ Parashkollor “Gëzimi Ynë” në Mitrovicë

 • Lloj i pozitës : Jo karrierë;
 • Numri i pozitave : Një (1)
 • Titulli i mbikqyrësit: Drejtori i Drejtorisë për Arsim
  Grada/Koficjenti- 7.8;
 • Orët : 40 ;
 • Kohëzgjatja e emërimit : Katër (4) vite 

Qëllimi i vendit të punës :

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja re procesit arsimor në institucionin edukativo – arsimor.

 • Kategoria funksionale /Grada: për drejtor
 • Niveli i koeficienteve A-7.8 .

Kushtet:

Kushtet që duhet ti plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs janë:

 1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 2. Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit;
  • Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS/5 vite të shkollimit universitar);
  • Katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
  • Bachelor katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
 3. Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për për licencim të të mësimdhënësve ose të jetë në procedurë të licencimit;
 4. Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim dhe menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT-i, sipas rekomandimit të KSHLM;
 5. Të kenë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës;

1.5.1 Tri (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor;

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

Drejtori i institucionit eduktivo – arsimor parashkollor, ka përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit, duke përfshier:

 • Përgaditjen e planit vjtor, planit zhvillimor të institucionit edukativo – arsimnor dhe raportet periodike apo vjetore;
 • Përdorimin efektiv dhe efikas të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlidhura të praktikës, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor;
 • Detyra të caktuara për përzgjedhjen e punonjwsve tw institucionit, vlerësimin e punwtorve, disiplinën në institucionin edukativo – arsimor dhë çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë nga stafi mbështetës i shkollës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së aktiveve dhe bashkëpunëtorëve profesional të institucionit edukativo – arsimor;
 • Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të të Institucionit edukativo – arsimor (KDSH), Këshillin e Prindërve, Këshillin e edukatorwve, Këshillin e komunitetit tw institucionit edukativo – arsimor;
 • Raporton dy herë në vit para KDSH;
 • Siguron ambjent të sigurtë dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit në institucion, duke përfshier dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve;
 • Kujdeset për ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga komuna apo MASHT;

Kushtet:

Kushtet që duhet ti plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs janë:

 1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 2. Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit;

1.2.1 Master për udhëheqje, (administrim ose menaxhim në arsim ( kualifikimi prej 330 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar);

1.2.2. Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS/5 vite të shkollimit universitar); 1.2.3.Katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);

1.2.4. Bachelor katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);

 1. Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për për licencim të të mësimdhënësve ose të jetë në procedurë të licencimit;
 2. Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim dhe menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT-i, sipas rekomandimit të KSHLM;
 3. Të kenë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës;

1.5.1 Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor;

Dokumentet e kërkuara :

 1. Kopja e letërnjoftimit;
 2. Diplomen e fakultetit të kryer për nivelin përkatës (e noterizuar- vërtetuar);
 3. Diploma duhet të jetë e profilit arsimor, në bazë të nrormativit profesional për arsimin e përgjithshëm;
 4. Çertifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 5. Dëshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar për krim, dhnë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët;
 6. Dëshminë për përvojen e punës;
 7. Konceptin e planit zhvillimor të institucionit edukativo – arsimor për të cilin ka konkuyrrua. Koncepti duhet të bazohet në fushat e cilësisë në arsim dhe të ketë 5-10 faqe tekst (një faqe për një fushë) me hapësirë 1., fonti i shkronjave 12, arial). Koncepti dorëzohet si pjesë e portofolios, por është edhe pjesë përbërëse kryesore e intervistes;
 8. Letërreferencë me përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake nga një institucion publik-kredibil (si MASHT, DKA, Këshilli drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë dhe individ me të cilët ka punuar ngushtë në programe të ndryshme për arsim);
 9. Letër motivuese për vbendin e punës ku konkurron;
 10. Portofolinon profesionale;
 11. Kandfidati/ja për drejtor nuk mund të jetë në funksion udhëheqës politik gjatë tri viteve para aplikimit – dëshmohet edhe me Deklaratën për Betim;
 12. Biografinë/Currikulum Vitae (CV);
 13. Licencën e mësimdhënësit, ose dëshminë se është në proces të të marrjes së licencës;
 14. Diplomë/certifikatë për menaxhim dhe udhëheqje në arsim;
 15. Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë origjinale sdhe të

Ruajtja e vendit të punës:

Drejtorëve të institucioneve edukativo – arsimore të cilëve u është ndërprerë kontrata e punës në arsim, u ruhet vendi i punës në institucionet shkollor brenda komunës në profilin përkatës si personel edukativo – arsimor.

Informata të përgjithshme :

Aplikacionet merrën dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në Zyrën nr.10 në Komunën e Mitrovicës. Për të marrë një kopje të Planit aktual zhvillimor në instititucionet e lartëcekura edukativo-arsimore, kandidati duhet t’i drejtohet Zyrtarit administrativ të shkollës, ose personit të cilin e ka autorizuar KDSH. Data e njoftimit në veb faqen; konkursi.rks-gov.net është prej dt; 06.11.2020 deri me dt;05.12.2020, ndërsa data e aplikimit është nga data 07.11.2020 deri me datën 18.11.2020. Përveq veb faqes unuike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës https://kk.rks-gov.net/mitroviceejugut/ Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën nga Komisioni.