www.ofertapune.net Drejtor/e SHFMU (12) | PunaIme

Drejtor/e SHFMU (12)

Kompania

Komuna e Mitrovicës

Telefoni

Pa përcaktuar

Lokacioni

Mitrovicë

Data e publikimit

04/11/2020

Data e perfundimit

18-11-2020

Lloji i orarit

Orar të plotë

Kategoritë

Arsim

Në bazë të nenit 5 të Ligjit Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nenit 20 paragrafi 1 të Ligjit Nr.04/-032 për Arsimin Parauniversitar, Kapitullit V neni 67 dhe 68 të Ligjit Nr.06/0L-114 për Zyrtarët Publikë, si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.15/2019, Drejtoria e Arsimit Komuna e Mitrovicës së Jugut, shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të punës:

 1. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” A. Z. Çajupi” në Mitrovicë
 2. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Bedri Gjinaj ” në Mitrovicë
 3. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Migjeni ” në Mitrovicë
 4. Drejtor i Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ”Bislim Hajdari” në Kaqanoll
 5. Drejtor i Shkolla Fillore e Mesme e Ulët ” Bislim Imeri ” Kqiç i Madh
 6. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Gj. K. Skënderbeu” në Mitrovicë
 7. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Eqrem Çabej ” në Mitrovicë
 8. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Jashar Begu ” në Vllahi
 9. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Jusuf Rexha ” në Koshtovë
 10. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Sylejman Vokshi ” në Braboniq
 11. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Xhevat Jusufi” në Bare
 12. Drejtor i Shkollës Fillore të Mesme të Ulët” Nonda Bulka ” në Mitrovicë
 • Lloj i pozitës : Jo karrierë;
 • Numri i pozitave : (12) dymbëdhjetë
 • Titulli i mbikqyrësit: Drejtori i Drejtorisë për Arsim
 • Grada/Koficjenti- 7.8;
 • Orët : 40 ;
 • Kohëzgjatja e emërimit : Katër (4) vite

Qëllimi i vendit të punës :

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja re procesit arsimor në institucionin edukativo – arsimor.

 • Kategoria funksionale /Grada: për drejtor të shkollës fillore të mesme të ulët
 • Niveli i koeficienteve A-7.8 .

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

Drejtori i institucionit edukstivo – arsimor ka përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit, duke përfshier:

1.1.Përgaditjen e planit vjtor, planit zhvillimor të institucionit edukativo – arsimnor dhe raportet periodike apop vjetore;

1.2. Përdorimin efektiv dhe efikas të sistemit të informatave për menaxhimin e arsimit dhe respektimin e kodeve të ndërlidhura të praktikës, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor;

1.3.Detyra të caktuara për përzgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin e mësimdhënësve, disiplinën në institucionin edukativo – arsimor dhë çështje tjera të cilat kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë nga stafi mbështetës i shkollës;

1.4.Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kurrikulës;

1.5.Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës së aktiveve dhe bashkëpunëtorëve profesional të institucionit edukativo – arsimor;

1.6.Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të të Institucionit edukativo – arsimor (KDSH), Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo – arsimor;

1.7. Raporton dy herë në vit para KDSH;

1.8. Siguron ambjent të sigurtë dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit në institucion, duke përfshier dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve;

1.9. Kujdeset për ruajtjen e dokumenteve dhe të dhënave, siç parashihet nga komuna apo MASHT;

Kushtet:

Kushtet që duhet ti plotësojnë kandidatët për të marrë pjesë në konkurs janë:

 1. 1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 2. 2. Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit;

1.2.1 Master për udhëheqje, (administrim ose menaxhim në arsim ( kualifikimi prej 330 ECTS, së paku 4 vite të shkollimit universitar);

1.2.2. Master arsimor (kualifikimin prej 300 ECTS/5 vite të shkollimit universitar);

1.2.3.Katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);

1.2.4. Bachelor katërveçar (kualifikimin prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);

 1. Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas udhëzimit për për licencim të të mësimdhënësve ose të jetë në procedurë të licencimit;
 2. Të ketë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim dhe menaxhim në arsim të aprovuar nga MASHT-i, sipas rekomandimit të KSHLM;
 3. Të kenë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës;

1.5.1 Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor;

Dokumentet e kërkuara :

 1. Kopja e letërnjoftimit;
 2. Diplomen e fakultetit të kryer për nivelin përkatës (e noterizuar- vërtetuar);
 3. Diploma duhet të jetë e profilit arsimor, në bazë të nrormativit profesional për arsimin e përgjithshëm;
 4. Çertifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 5. Dëshminë se nuk është nën hetime dhe dëshminë se nuk ka qenë i/e dënuar për krim, dhnë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët;
 6. Dëshminë për përvojen e punës;
 7. Konceptin e planit zhvillimor të institucionit edukativo – arsimor për të cilin ka konkuyrrua. Koncepti duhet të bazohet në fushat e cilësisë në arsim dhe të ketë 5-10 faqe tekst (një faqe për një fushë) me hapësirë 1., fonti i shkronjave 12, arial). Koncepti dorëzohet si pjesë e portofolios, por është edhe pjesë përbërëse kryesore e intervistes;
 8. Letërreferencë me përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimet paraprake nga një institucion publik-kredibil (si MASHT, DKA, Këshilli drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë dhe individ me të cilët ka punuar ngushtë në programe të ndryshme për arsim);
 9. Letër motivuese për vbendin e punës ku konkurron;
 10. Portofolinon profesionale;
 11. Kandfidati/ja për drejtor nuk mund të jetë në funksion udhëheqës politik gjatë tri viteve para aplikimit – dëshmohet edhe me Deklaratën për Betim;
 12. Biografinë/Currikulum Vitae (CV);
 13. Licencën e mësimdhënësit, ose dëshminë se është në proces të të marrjes së licencës;
 14. Diplomë/certifikatë për menaxhim dhe udhëheqje në arsim;
 15. Dokumentet e dorëzuara duhet të jenë origjinale sdhe të vlefshme.

Ruajtja e vendit të punës:

Drejtorëve të institucioneve edukativo – arsimore të cilëve u është ndërprerë kontrata e punës në arsim, u ruhet vendi i punës në institucionet shkollor brenda komunës në profilin përkatës si personel edukativo – arsimor.

Informata të përgjithshme :

Aplikacionet merren dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në Zyrën nr.10 në Komunën e Mitrovicës. Për të marrë një kopje të Planit aktual zhvillimor në instititucionet e lartëcekura edukativo-arsimore, kandidati duhet t’i drejtohet Zyrtarit administrativ të shkollës, ose personit të cilin e ka autorizuar KDSH. Data e njoftimit në veb faqen unike të procedurave të konkurimit është 04.11.2020, ndërsa data e aplikimit është 15 ditë nga data 04.12.2020. Përveq veb faqes unuike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në ueb-faqe zyrtare të Komunës. Dokumentet e dërguara pas afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohën nga Komisioni.